Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS)
Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS)
Politechniki Warszawskiej
logo_ucz

ul. Nowowiejska 20 zobacz na mapie>>

00-653 Warszawa, woj. mazowieckie

tel.: 22 629 60 70, 22 234 74 12, fax.: 22 234 74 29

www: www.is.pw.edu.pl

e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl

Zobacz inne kierunki

Inżynieria Środowiska - studia
Specjalizacje - studia I stopnia

spec. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo - stacjonarne

spec. Inżynieria Sanitarna i Wodna - stacjonarne

spec. Gospodarka Odpadami - stacjonarne

spec. Environmental Engineering - stacjonarne

spec. Inżynieria komunalna - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Specjalizacje - studia II stopnia

spec. Gospodarka Odpadami - stacjonarne

spec. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - stacjonarne

spec. Inżynieria Gazownictwa - stacjonarne

spec. Inżynieria Wodna - stacjonarne

spec. Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków - stacjonarne

spec. Environment Protection Engineering - stacjonarne

spec. Inżynieria komunalna - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Inżynieria Środowiska - studia I stopnia (inżynierskie)

Studiowanie tego kierunku daje możliwość uzyskania wykształcenia w obszarze zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka oraz kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych. Oferowane specjalności (do wyboru po zrealizowaniu trzech pierwszych semestrów wspólnych):

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo

specjalność pozwalająca po jej ukończeniu projektować, wykonywać i eksploatować systemy, instalacje i urządzenia służące do kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych przy zachowaniu ochrony środowiska zewnętrznego, zakres tematyczny oferowanych przedmiotów obejmuje: źródła ciepła, sieci ciepłownicze i instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej i gazownicze, wentylację, klimatyzację i chłodnictwo

Inżynieria Sanitarna i Wodna

przygotowuje do realizacji, eksploatacji, utrzymania i remontów oraz oceny pracy podstawowych instalacji oraz obiektów infrastruktury technicznej związanych z ochroną środowiska i budownictwem wodnym: budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych na terenach zasiedlonych (wiejskich i miejskich) oraz w zakładach przemysłowych, sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych

Gospodarka Odpadami

przygotowuje do rozwiązywania problemów inżynierskich o charakterze projektowym, organizacyjnym, inwestycyjno-realizacyjnym i eksploatacyjnym (w tym: nadzorowanie technologiczne, wykonawstwo i eksploatacja instalacji i obiektów inżynierskich) w zakresie: gospodarki odpadami (zbiórka, transport oraz instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych), oczyszczania miast (projektowanie i eksploatacja systemów oczyszczania letniego i zimowego terenów zurbanizowanych) oraz remediacji gruntów i rekultywacji terenów zdegradowanych

Environmental Engineering

specjalność prowadzona w języku angielskim, po której absolwent posiada wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie różnorodnych problemów dotyczących ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, nadzorowania działania urządzeń, wykonywania pomiarów oraz udziału w ocenach oddziaływania na środowisko. W szczególności absolwent posiada wiedzę dotyczącą podstawowych procesów zachodzących w środowisku obejmującą: fizykę atmosfery i ochronę powietrza, hydrologię, gospodarkę wodną i ochronę zasobów wodnych, podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, ochronę wód podziemnych, gleb i remediację gruntów oraz gospodarkę odpadami. Absolwenci tej specjalności są również zapoznani z globalnymi zagrożeniami środowiska związanymi z produkcją i wykorzystaniem energii, globalnymi zmianami klimatycznymi, ograniczonością zasobów wodnych oraz ich zanieczyszczeniem. Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w zakładach przemysłowych, transportowych i gospodarki odpadami, oraz w agencjach ochrony i monitoringu środowiska na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

Inżynieria Środowiska - studia II stopnia (magisterskie)

Studiowanie tego kierunku w ramach studiów II stopnia stanowi rozszerzenie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Studia prowadzone są w obszarze 6 specjalności, które wybierane są przez kandydatów na studia na etapie rekrutacji:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Absolwent specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem i wentylacją. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: źródeł ciepła konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, sieci ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym, systemów wentylacji pożarowej, instalacji gazowych, instalacji chłodniczych, układów sterowania i automatyzacji procesów.

Gospodarka Odpadami

Absolwent specjalności Gospodarka Odpadami posiada wiedzę technologiczną, teoretyczną i praktyczną w zakresie: projektowania i eksploatacji instalacji i systemów gospodarki odpadami komunalnymi oraz przemysłowymi; oczyszczania miast oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Posiada umiejętności organizacji i eksploatacji systemów oczyszczania miast, planowania strategicznego w zakresie gospodarki odpadami, sporządzania przeglądów ekologicznych przedsięwzięć, w tym inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony powierzchni ziemi. Posiada również umiejętności biegłego posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi projektowanie technologiczne oraz przetwarzanie i zarządzanie danymi. Zna obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności dotyczące gospodarki odpadami. Wiedza ta poparta jest umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach licznych zajęć projektowych, laboratoryjnych oraz praktyk przeddyplomowych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów m.in. w biurach projektów, przedsiębiorstwach konsultingowych oraz w administracji. Posiada zasób wiedzy niezbędny dla kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Inżynieria Gazownictwa

Absolwent specjalności Inżynieria Gazownictwa posiada wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z inżynierią gazownictwa. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: technologii dystrybucji i przesyłania gazu, instalacji gazowych, źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, oraz systemów wentylacji i klimatyzacji, gazowych źródeł ciepła i chłodu oraz układów kogeneracyjnych, sieci gazowych i jej elementów (stacji gazowych, tłoczni, zbiorników podziemnych), komputerowej symulacji i optymalizacji sieci gazowych.

Inżynieria Wodna

Absolwent specjalności Inżynieria Wodna posiada wiedzę specjalistyczną dającą podstawę do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania i realizacji budowy oraz kierowania i eksploatacji w zakresie: regulacji rzek, zabudowy potoków górskich, ochrony przeciwpowodziowej; śródlądowych dróg wodnych i portów; zbiorników przemysłowych i komunalnych ujęć wody, pompowni, budowli przemysłowych oraz zrzutu wody i ścieków; budowli i urządzeń do gromadzenia i składowania odpadów przemysłowych; zapór, jazów i innych budowli piętrzących oraz zbiorników wodnych; siłowni wodnych; regulacji stosunków wodnych, melioracji przemysłowych i komunalnych.

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Absolwent specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem, realizacją i eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także modernizacją i rozbudową elementów tych systemów. Dotyczy to w szczególności takich obiektów jak: ujęcia wody podziemnej i powierzchniowej, pompownie wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków. Jest też przygotowany w zakresie podstaw technologicznych do projektowania systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Absolwent może być zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych, biurach projektów, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji oraz w jednostkach samorządowych pełniąc funkcję specjalisty d/s ochrony środowiska.

Environment Protection Engineering

The graduate, MSc level programme in Environment Protection Engineering is primarily addressed to the alumni of the undergraduate (BScEng) programme in Environmental Engineering or other undergraduate programmes in engineering, such as civil, mechanical or chemical engineering. Candidates to the Programme are accepted on the basis of their Bachelor degree examination results. Students are trained for positions as consulting engineers, environmental affairs engineers for industrial and transportation companies, land reclamation and waste management companies, water and sewer companies, design studios and consulting companies, civil servants in national, regional and local environmental agencies and services, environmental inspection and monitoring units.

Programme participants broaden their background in environmental physics, chemistry and biology, familiarize with techniques of environmental data analysis and mathematical modelling, and develop practical skills in designing and governing environment protection measures. They receive training in a wide range of environmental technologies such as water and waste water treatment technology, air pollution control, water and soil quality control, solid and hazardous waste management, environmental aspects of energy production and use.

On successful completion of this programme, alumni should be able to:
- conduct environmental impact assessments, design and govern environment protection measures in companies, maintain monitoring networks and provide expertise to local and regional authorities for decision making,
- apply their knowledge and problem solving abilities in new or unfamiliar professional or academic environments within multidisciplinary context related to environment protection engineering,
- integrate knowledge and handle complexity of environmental phenomena even with incomplete or limited information,
- communicate effectively, clearly and unambiguously with the engineering community, local and regional authorities and with society at large,
- use a full range of learning skills to study and solve environment protection problems in self-directed and autonomous manner.

The tuition fee for MSc programme is 5000 PLN per year for EU citizens and 3000 Euro per year for Non-EU citizens.

Inżynieria środowiska - studia niestacjonarne

Na kierunku Inżynieria środowiska studia niestacjonarne prowadzone są na jednej specjalności – Inżynieria komunalna - w następujących formach: studia zaoczne I stopnia (inżynierskie) oraz studia zaoczne II stopnia (magisterskie).

Studia zaoczne I stopnia trwają 8 semestrów. Osiem razy w semestrze, co 2 tygodnie (piątek w godz. 16.15-21:00, sobota w godz. 8:15–21:00, niedziela w godz. 8:15–21:00) odbywają się zjazdy, podczas których prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Przez pierwszych sześć semestrów realizowane jest wspólne kształcenie. Od siódmego semestru studenci mogą wybierać przedmioty jednego z trzech bloków specjalizujących w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (blok A), ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i gazownictwa (blok B), lub ochrony gruntów i gospodarowania odpadami (blok C) , w którym to zakresie następnie na semestrze 8 przygotowują pracę dyplomową inżynierską. Łączna liczba godzin na tych studiach wynosi 1480 (bez pracy dyplomowej). Łączna liczba punktów ECTS – 210 (z pracą dyplomową).

Studia zaoczne II stopnia trwają 4 semestry. Osiem razy w semestrze, co 2 tygodnie (piątek w godz. 16:15-21:00, sobota w godz. 8:15–21:00, niedziela w godz. 8:15–21:00) odbywają się zjazdy, podczas których prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Po czterech semestrach wspólnego kształcenia studenci przygotowują pracę dyplomową magisterską. Łączna liczba godzin na tych studiach wynosi 560 (bez pracy dyplomowej). Łączna liczba punktów ECTS – 90 (z pracą dyplomową).

Programy realizowane na powyższych studiach uzyskały pozytywną ocenę wystawioną przez Państwowa Komisję Akredytacyjną.

Absolwent specjalności "Inżynieria komunalna" na kierunku Inżynieria środowiska w czasie studiów niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny świadomej ochrony, kształtowania i wykorzystania zewnętrznego środowiska przyrodniczego oraz tworzenia środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych dla potrzeb przebywających w nim ludzi oraz szeroko pojętej technologii. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji obiektów, sieci, urządzeń i instalacji w następujących działach inżynierii środowiska: ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania miast.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi podjąć pracę w placówkach naukowo–badawczych, biurach projektowych i konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i eksploatacyjnych, branżowych firmach produkcyjno–handlowych, urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w wyższym i średnim szkolnictwie technicznym.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2017 2016 2015 2014 2013 2012

35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

więcej

Aktualności
UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

UKSW wśród najlepiej ocenianych uczelni w rankingu Perspektywy 2018!

12 kierunków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

czytaj więcej >>

Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

Bezpłatne badania USG dzieci na Uczelni Łazarskiego!

Uczelnia Łazarskiego oraz Fundacja Uczelni Łazarskiego we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda zapraszają na bezpłatne badania USG dzieci w wieku 9msc-6lat, w ramach akcji „Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego”.

czytaj więcej >>

SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy