WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

TEL. 261 837 938, 261 837 939

FAX. 261 837 938

Galeria ZDJĘĆ

Rekrutacja na Studia w WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE WAT

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada świadectwo maturalnego (dojrzałości),
• jest niekarana sądownie,
• posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
• ukończone 18 lat.

Proces rekrutacji odbywa się w kilku etapach:
• utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• uzupełnienie podania w witrynie IRK w terminie do 31 marca,
• złożenie na uczelni kompletu dokumentów, który obejmuje: wniosek o powołanie do służby kandydackiej, skrócony odpis aktu urodzenia oraz życiorys (CV),
• uiszczenie opłaty za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (100 zł),
• uzupełnienie w systemie IRK danych na temat wyników maturalnych.

Kandydaci mają możliwość określenia 3 kierunków, na których chcą rozpocząć kształcenie. W momencie nie zakwalifikowania się na pierwsze wybrane studia, uczelnia rozpatruje kandydaturę danej osoby kolejno na drugi i trzeci wybrany kierunek.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wojskowe mogą równocześnie dokonać rejestracji na cywilnych studiach stacjonarnych lub/i niestacjonarnych. W przypadku takim kandydat uiszcza tylko jedną opłatę rekrutacyjną, a jego zgłoszenie rozpatrywane jest według następującej kolejności: 1- studia wojskowe, 2- studia cywilne stacjonarne, 3- studia cywilne niestacjonarne.

Postępowanie rekrutacyjne na kierunki studiów wojskowych obejmuje:
• rejestrację w systemie IRK oraz dostarczenie rektorowi uczelni podania o powołanie do służby kandydackiej,
• wykonanie badań lekarskich i psychologicznych, których celem jest określenie stanu zdrowia kandydata oraz jego możliwości do odbycia zawodowej służby wojskowej,
• udział w teście sprawności fizycznej prowadzonym przez WAT, obejmującym biegi na 50 i 1000 m oraz podciąganie na drążku (dla kobiet jest to bieg na 50 i 800 m oraz zwis na drążku na czas),
• przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, która pozwoli określić predyspozycje do kształcenia na studiach oraz motywację do pełnienia funkcji oficera,
• przeanalizowanie wyników na świadectwie maturalnym,
• przeprowadzenie testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego (dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają tego wyniku na świadectwie maturalnym).

Uczelnia w Warszawie wymaga od kandydatów przyjętych na studia wojskowe złożenia następujących dokumentów:
• kserokopii świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
• aktualnej, kolorowej fotografii cyfrowej przesłanej za pomocą systemu IRK,
• kserokopii dowodu osobistego,
• zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez Krajowy Rejestr Karny,
• skróconego odpisu aktu urodzenia,
• życiorysu (CV).

Jeśli kandydat nie dostarczy na uczelnię niezbędnych dokumentów, wówczas uznaje się to jako jego rezygnację ze studiów w WAT , czego skutkiem jest skreślenie danej osoby z listy przyjętych.

Punkty rankingowe w postępowaniu rekrutacyjnym naliczane są na podstawie wyników maturalnych osiągniętych ze ściśle wyznaczonych przedmiotów (do 100 punktów rankingowych), rozmowy kwalifikacyjnej (do 5 punktów) oraz sprawdzianu sprawności fizycznej (do 15 punktów).

Punkty rankingowe w rekrutacji na studia wojskowe naliczane są z poniższych przedmiotów:
• matematyki – maksymalnie 45 punktów rankingowych,
• fizyki (fizyki i astronomii) – maksymalnie 30 punktów rankingowych (z wyłączeniem rekrutacji na kierunek chemia),
• chemii (na kierunek chemia) – maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• informatyki (na kierunkach: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo) – maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

Kandydaci, którzy podlegali „nowej maturze” i w części pisemnej świadectwa maturalnego posiadają wyniki osiągnięte z danego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, klasyfikowani są według korzystniejszego dla nich przeliczenia punktów rankingowych. Kandydaci, którzy zdawali „starą maturę” i na świadectwie dojrzałości posiadają z danego przedmiotu oceną z egzaminu ustnego i pisemnego – klasyfikowani są według wyższych ocen.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, zasad rekrutacji oraz systemu naliczania punktów znajdują się stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl.

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE WAT – I STOPNIA

Uregulowanie jednej opłaty rekrutacyjnej upoważnia kandydata do zarejestrowania się na wybranym kierunku studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zgłoszenie takie jest rozpatrywane w pierwszej kolejności na studia stacjonarne, a jeżeli danej osobie nie uda się zakwalifikować, dopiero wówczas jej kandydatura jest oceniana w rekrutacji na studia niestacjonarne. Kształcenie w trybie stacjonarnym jest bezpłatne, natomiast studenci kierunków niestacjonarnych zobowiązani są do opłaty czesnego.

Proces rejestracji na studia cywilne I stopnia obejmuje:
• uzupełnienie podania o przyjęcie na studia, dostępnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• uregulowanie opłaty rekrutacyjnej (85 zł),
• wpisanie w podaniu wyników osiągnięty podczas egzaminu maturalnego.

Punkty rankingowe kandydata obliczane są na podstawie osiągniętych przez niego wyników maturalnych ze wskazanych przedmiotów (łącznie do 100 punktów rankingowych).

W rekrutacji na studia inżynierskie uwzględniane są wyniki z:
• matematyki – maksymalnie 45 punktów rankingowych,
• fizyki (fizyki z astronomią) – maksymalnie 30 punktów rankingowych (nie dotyczy rekrutacji na kierunek chemia),
• chemii – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunki chemia, biogospodarka i inżynieria materiałowa),
• informatyki – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunki informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo),
• biologii – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunek biogospodarka),
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

W rekrutacji na kierunki licencjackie (bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzania) uwzględniane są wyniki z:
• geografii, historii bądź wiedzy o społeczeństwie – maksymalnie 45 punków rankingowych,
• matematyki - maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

Kandydaci zakwalifikowanie na studia cywilne I stopnia zobowiązani są złożyć w określonym terminie komplet niezbędnych dokumentów obejmujący:
• kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
• dokumenty mające na celu potwierdzenie osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (np. dyplomy zdobyte w olimpiadach),
• aktualną, kolorową fotografię cyfrową przesłaną za pomocą systemu IRK,
• kserokopię dowodu osobistego.

Jeśli kandydat nie dostarczy w obowiązującym terminie świadectwa maturalnego w oryginale lub jego odpisu, wówczas uznaje się to za jego rezygnację z rozpoczęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Szczegółowe informacje zawierające terminy, zasady rekrutacji i system naliczania punktów znajdują się na stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE WAT – II STOPNIA

W ciągu roku akademickiego uczelnia przeprowadza dwa nabory na studia:
• na kierunki rozpoczynające się od semestru zimowego (w październiku),
• na kierunki rozpoczynające się od semestru letniego (w lutym).

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może starać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na kierunku analogicznym bądź zbliżonym do studiów realizowanych przez WAT.

W czasie rejestracji na platformie IRK mają możliwość wyboru kierunku studiów oraz do każdego z nich maksymalnie trzech specjalności. Jeżeli kandydat nie został przyjęty na pierwszą wskazaną specjalność studiów stacjonarnych, wówczas jego kandydatura jest automatycznie rozpatrywana na drugą oraz trzecią. Analogicznie wygląda kwalifikacja na studia prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Proces rejestracji na wszystkie oferowane przez WAT studia, prowadzony jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
• kserokopii dyplomu magistra, licencjata bądź inżyniera (oryginał do wglądu),
• kserokopii suplementu, który wydawany jest do dyplomu bądź indeksu,
• aktualnej,kolorowej fotografii cyfrowej przesłanej przez system IRK,
• kserokopii dowodu osobistego.

Lista osób przyjętych w ramach obowiązujących limitów miejsc na określone kierunki i specjalności, ustalana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie:
• wyników ukończenia studiów wyższych,
• posiadanych kompetencji niezbędnych w czasie kontynuacji nauki na studiach II stopnia na danym kierunku,
• wyników osiągniętych podczas edukacji na studiach wyższych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są w witrynie IRK oraz na listach zamieszczonych na uczelni. Dodatkowo każdy kandydat otrzymuje pisemną decyzję w sprawie własnej kandydatury.

Szczegółowe informacje zawierające terminy, zasady rekrutacji i system naliczania punktów znajdują się na stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl

O uczelni... - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
00-908 Warszawa
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
www.wat.edu.pl
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to unikatowa, najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która od ponad 65 lat kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studentów cywilnych, a także prowadzi działalność naukowo-badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej.

W ofercie dydaktycznej WAT znajdują się: studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), szkoła doktorska a także studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. Studia I stopnia przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia inżynierskie trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studia licencjackie na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i obronność państwa trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia II stopnia przeznaczone są dla osób z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera bądź magistra. Studenci studiów wojskowych kończą studia z tytułem zawodowym określonym w przepisach dla oficerów i stopniem oficerskim podporucznika. Studia cywilne są ogólnodostępne, bez zobowiązań wobec MON.
Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną, odpłatne wyżywienie oraz zakwaterowanie w domach studenckich. Studentom studiów wojskowych zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie i comiesięczne uposażenie finansowe zapewnione jest przez MON.
Wysoka jakość procesu kształcenia, jaką zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna (ponad 80 profesorów, blisko 100 doktorów habilitowanych oraz około 450 doktorów), zawsze była i jest priorytetem działalności uczelni. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje również w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.
Akademia współpracuje z wieloma krajowymi jak i zagranicznymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi, czego efektem jest wymiana studentów i pracowników naukowych, którzy uczestniczą w realizacji międzynarodowych programów. W ramach takiej wymiany studenci mają również możliwość realizacji części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

W Wojskowej Akademii Technicznej funkcjonuje ponad 35 kół naukowych, w których młodzi ludzie rozwijają swoje zainteresowania i pasje naukowe, nabywają nowe umiejętności, zdobywają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci WAT od lat zdobywają laury w różnych prestiżowych konkursach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, m.in. „Microsoft Imagine Cup”.
Atrakcyjna lokalizacja uczelni – blisko centrum Warszawy, ale w otoczeniu otuliny Puszczy Kampinoskiej – sprawia, że studia w WAT mają unikatową atmosferę. Bogate zaplecze dydaktyczne i kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów sportowo-rekreacyjnych to niewątpliwe atuty Akademii.

Polecane Uczelnie w Warszawie