Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Adres: ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

TEL. 22 59 31 000, 22 59 31 021

FAX. 22 59 31 087

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Biologia Dietetyka Ekonomia
Finanse i rachunkowość Informatyka i ekonometria Logistyka
Pedagogika Socjologia Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura krajobrazu Bioinżynieria zwierząt Biotechnologia
Bezpieczeństwo żywności Budownictwo Gospodarka przestrzenna
Gastronomia i hotelarstwo Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich Informatyka
Inżynieria ekologiczna Inżynieria środowiska Leśnictwo
Meblarstwo Ochrona środowiska Ogrodnictwo
Rolnictwo Technologia drewna Technologia żywności i żywienie człowieka
Żywienie człowieka i ocena żywności Technologie energii odnawialnej Towaroznawstwo w biogospodarce
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zootechnika Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria systemów biotechnicznych Ochrona zdrowia roślin

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Architektura krajobrazu Biologia Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia Budownictwo Dietetyka
Ekonomia Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich Informatyka Informatyka i ekonometria
Inżynieria ekologiczna Inżynieria środowiska Leśnictwo
Logistyka Ochrona środowiska Ogrodnictwo
Pedagogika Rolnictwo Socjologia
Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym Technologia drewna Technologia żywności i żywienie człowieka
Żywienie człowieka i ocena żywności Technologie energii odnawialnej Turystyka i rekreacja
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie Zootechnika

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Weterynaria

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni... - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki. W SGGW królują przede wszystkim nauki przyrodnicze, wsparte naukami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

Jej początki sięgają 1816 roku i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pierwszej uczelni rolniczej w Polsce i czwartej w Europie (Węgry – 1797, Szwajcaria – 1804, Niemcy – 1806). Inicjatorami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki. W 1918 roku Instytut Agronomiczny ostatecznie przyjął nazwę Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w 1919 roku uczelnia została upaństwowiona i nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Atutem uczelni jest wysoko rozwinięta infrastruktura. Kampus SGGW to jeden z najlepiej zaplanowanych i wyposażonych zespołów edukacyjnych i badawczych w kraju. Tym, co wyróżnia uczelnię, jest także bardzo dobre zaplecze socjalne: domy studenckie, stołówki, basen, korty tenisowe i inne obiekty sportowe.

Wszystkie budynki dydaktyczne, badawcze i zaplecze socjalne usytuowane są na obszarze 70 ha. Nie brakuje tu także miejsc do odpoczynku na świeżym powietrzu. Znaczna część terenu to piękny park.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych ośrodków dydaktycznych w Polsce. Studia pierwszego stopnia, licencjackie lub inżynierskie, trwają w zależności od kierunku studiów 3–4 lata, a studia drugiego stopnia – magisterskie – od 1,5 roku do 2 lat. Po studiach pierwszego stopnia student ma możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dotychczasowym lub innym kierunku studiów. Daje to możliwość zmiany profilu kształcenia i uzyskania dwóch dyplomów na różnych kierunkach. W uczelni funkcjonuje punktowy system ocen ECTS umożliwiający wymianę studentów między uczelniami w kraju i za granicą. SGGW prowadzi 37 kierunków studiów, około 80 studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie.

Nowocześnie zarządzana Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego, korzystająca z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, oferuje dostęp do najnowszych polsko- i anglojęzycznych publikacji naukowych oraz wartościowej beletrystyki. Dzięki współpracy z wieloma internetowymi bazami studenci mają bezpłatny dostęp do części podręczników. Korzystanie z zasobów Biblioteki usprawniają urządzenia umożliwiające zautomatyzowany zwrot i wypożyczanie książek, z których kilka tysięcy znajduje się w tak zwanym wolnym dostępie. Zasoby biblioteczne to blisko pół miliona pozycji.


Domy studenckie SGGW poziomem komfortu dorównują swoim zachodnim odpowiednikom. 4000 studentów mieszka w 1-, 2- i 3-osobowych pokojach z łazienką i kuchnią. Każdy z 12 akademików posiada szerokopasmowe łącze internetowe. Wyposażono je również w nowoczesne pralnie, przechowalnie rowerów i sale do ćwiczeń sportowych. Na terenie kampusu znajdują się także kluby studenckie i stołówki oferujące bogaty wybór smacznych potraw. Wszystko to sprawia, że kampus SGGW stanowi jeden z najbardziej komfortowych zespołów naukowo-mieszkaniowych w kraju.

SGGW współpracuje z około 250 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Umożliwia to pracownikom i studentom liczne wyjazdy do uczelni partnerskich na staże lub studia. Systematycznie też wzrasta liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia oferowane przez SGGW. Oprócz wyjazdów naukowych, corocznie około 500 studentów ma możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Holandii i Stanów Zjednoczonych w ramach praktyk zagranicznych.

Ożywioną działalność prowadzą liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie (m.in. Samorząd Studencki, Chór Akademicki, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni”, Orkiestra Reprezentacyjna), kluby studenckie oraz różnego typu kluby dyskusyjne.

Od lat uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych w kraju i za granicą, a w ocenie studentów zyskała miano „Uczelni przyjaznej studentom”. Siedmiokrotnie otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Zasady rekrutacji - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Kandydatów (SOK). Rejestracji internetowej można dokonać również w Biurze Spraw Studenckich SGGW – Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, budynek 8, w godz. 9.00–15.00 (poniedziałek–piątek).

Do pełnej rejestracji wymagana jest kolorowa fotografia cyfrowa kandydata o wymiarach 236 × 295 pikseli zapisana jako 24-bitowy plik JPG.

Szczegółowy terminarz rekrutacji na stronie internetowej www.sggw.pl


Dokumenty wymagane od kandydatów na studia:

• ankieta osobowa/podanie o przyjęcie na studia (wydruk z Systemu Obsługi Kandydatów – SOK);
• oryginał lub wydany przez szkołę odpis świadectwa maturalnego, lub dyplom IB, lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą. W przypadku, gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB, powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału dyplomu w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania. Kandydaci ze świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało wydane, składają oryginał świadectwa. Świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz nostryfikowane w kuratorium oświaty lub uznane za równoważne na podstawie umowy międzynarodowej;
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
• dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej;
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);
• orzeczenie lekarskie – kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunki studiów, na które orzeczenie jest wymagane, w SOK udostępnione
będzie do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydaci zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć;
• oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kandydaci na studia drugiego stopnia oprócz ww. dokumentów składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z poświadczoną kopią suplementu (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego). Kandydaci z dyplomem studiów ukończonych za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na drodze nostryfikacji, odstąpienia od niej lub na podstawie umów międzynarodowych.

Ponadto każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej.

Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia.

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia kończy się wydaniem decyzji administracyjnych. Kandydaci, którzy będą posiadali konta na ePUAP, otrzymają decyzje rekrutacyjne w formie elektronicznej.

Media społecznościowe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Polecane Uczelnie w Warszawie