Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj), Al. gen. A. Chruściela 103 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
logo_ucz

00-910 Warszawa, woj. mazowieckie

Al. gen. A. Chruściela 103 zobacz na mapie>>

tel.: 261 813 189
tel.: 261 813 145
tel.: 261 813 874

www: www.akademia.mil.pl

e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
email: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
email: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Administracja

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dowodzenie

Logistyka

Lotnictwo

Obronność

Zarządzanie i dowodzenie

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Logistyka

Lotnictwo

Obronność

Zarządzanie i dowodzenie

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Rekrutacja na ASzWoj!

TRWA REKTUTACJA DO KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Z BRANŻY ZBROJENIOWEJ”


11 grudnia 2017 r. Wydział Zarządzania i Dowodzenia uruchomił rekrutację na niestacjonarne studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”, które będą realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, zainteresowanych kompleksowym podejściem do zarządzania organizacją, która realizuje zadania na rzecz obronności państwa.

Przemysł zbrojeniowy jest uznawany za jeden z najważniejszych filarów gospodarki, a to z kolei stawia bardzo wysokie wymagania odnośnie do jakości oferowanych produktów i usług. Osiągnięcie satysfakcjonujących wyników jest swoistą hybrydą, na którą składają się potencjały: produkcyjny, technologiczny, ekonomiczny, intelektualny, ludzki itd. Studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” dzięki interdyscyplinarnemu programowi kształcenia oraz innowacyjnym formom prowadzenia zajęć wszechstronnie przygotują uczestników do pracy w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, jak również w instytucjach resortu obrony narodowej.

WYKŁADOWCY

Studia podyplomowe są zorganizowane i prowadzone przez kadrę Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz ekspertów m.in. z Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON, Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT oraz modelowego przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ideę utworzenia i prowadzenia tego kierunku studiów aktywnie wspiera także Ministerstwo Obrony Narodowej.

PRZEDMIOTY

Wśród przedmiotów ujętych w programie kształcenia znajdą się m.in.:

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym,
 • Zarządzanie procesami,
 • System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej,
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania,
 • Polityka zbrojeniowa,
 • Pozyskiwanie sprzętu wojskowego,
 • Strategie sprzedażowe,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Psychologia osiągnięć,
 • Menager jakości.

 • Zagadnienia zaplanowane do realizacji w ramach wskazanych przedmiotów stanowią kompleksową ofertę dydaktyczną, z której skorzystać mogą absolwenci różnych kierunków studiów, posiadających zróżnicowane doświadczenie zawodowe.

  ZAKŁADANE CELE

  Absolwent kierunku
  „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” będzie przygotowany (w teorii i w praktyce) do pełnienia funkcji koordynacyjnych i analitycznych w jednostkach biznesowych oraz publicznych. Dzięki umiejętnościom rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, absolwent będzie zdolny do podejmowania kluczowych decyzji zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny.

  Absolwenci podyplomowych studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” otrzymają świadectwo ukończenia studiów, wydane przez WZiD ASzWoj oraz certyfikat Menadżera jakości - przedstawiciel ds. GQA, wydane przez CCJ WLO WAT.

  Realizacja zamierzeń dydaktycznych w ramach wskazanego kierunku umożliwi firmom i instytucjom pozyskiwanie odpowiednio wyszkolonych pracowników, będących specjalistami z zakresu przemysłu obronnego i bezpieczeństwa państwa.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Harmonogram rekrutacji:


 • aktywacja internetowego systemu rejestracji – 11 grudnia 2017 r.,
 • ostatni dzień rejestracji elektronicznej kandydatów – 31 stycznia 2018 r.,
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów – 5-7 lutego 2018 r.,
 • ogłoszenie listy przyjętych na studia podyplomowe (na stronie internetowej WZiD) – 12 lutego 2018 r.

 • Przebieg rekrutacji:

  Rekrutacja na studia rozpoczyna się od rejestracji on-line (PRZEJDŹ)

  Następnie, kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (POBIERZ),
 • ankieta osobowa (POBIERZ),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (może być potwierdzona kserokopia),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (na indywidualne konto kandydata wygenerowane po pomyślnym ukończeniu rejestracji elektronicznej),
 • dwie fotografie o wymiarze 3.5 x 4.5 cm.

 • Dokumenty na studia podyplomowe kandydat może złożyć osobiście w dziekanacie studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, al. gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, bud. 94 pok. 18, może także wysłać pocztą na powyższy adres.

  Uwaga!
  Ilość miejsc na studia jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów (dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane).

  Dokumenty będą przyjmowane w dniach 5-7 lutego 2018 r. w godz. 9.00-15.00.

  Informacje dodatkowe

 • dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN, tel. 794 999-866, e-mail: a.krystman@akademia.mil.pl
 • dr Józef KISIEL, tel. 261 813 568, e-mail: j.kisiel@akademia.mil.pl
 • O Akademii...


  Akademia Sztuki Wojennej jest kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

  W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

  Do dyspozycji studentów są przeznaczone nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowana biblioteka z blisko milionem woluminów, czytelnia internetowa, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, stołówka akademicka, restauracja oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe. Studenci Akademii mogą uczestniczyć w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +, a także odbyć specjalne szkolenie wojskowe przygotowane w oparciu o potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

  Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wojskowy.

  Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

 • Studia I stopnia (licencjackie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
 • Studia II stopnia (magisterskie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
 • Studia III stopnia (doktoranckie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
 • Studia podyplomowe
  - skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy i trwają 1 rok.

 • Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:
 • studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)
 • studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)
 • studia doktoranckie – 4 lata (8 semestrów)
 • studia podyplomowe – 1 rok (2 semestry)

 • Przydatne linki:
  Strona internetowa uczelni: www.akademia.mil.pl
  Dla kandydata: www.akademia.mil.pl/kandydat
  Rekrutacja: rekrutacja.akademia.mil.pl
  Studia podyplomowe: www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj
  Kanał youtube.pl: www.youtube.com/user/AkademiaON
  Facebook: www.facebook.com/AkademiaSzWoj

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia

  www.wzid.akademia.mil.pl

  Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Ponadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

  Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

  W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD

  Studia I stopnia:

  ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

 • LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • logistyka wojskowa

 • LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym


 • Studia II stopnia:

  ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

 • LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

 • LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

  www.wbn.akademia.mil.pl

  Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizowane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

  Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

  Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WBN

  Studia I stopnia:

  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE w specjalnościach:
 • obszar postsowiecki
 • obszar azjatycki
 • obszar europejski
 • obszar bliskowschodni

 • ADMINISTRACJA w specjalnościach:
 • administracja publiczna
 • administracja wojskowa
 • administracja bezpieczeństwa

 • Studia II stopnia:

  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

 • ADMINISTRACJA w specjalnościach:
 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja elektroniczna
 • administracja gospodarcza
 • Wydział Wojskowy

  www.wwoj.akademia.mil.pl

  Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowego jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

  Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania.

  Na Wydziale prowadzone są także studia I i II stopnia na kierunku obronność oraz studia podyplomowe dla osób cywilnych.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WWoj

  Studia I stopnia:

  OBRONNOŚĆ w specjalnościach:
 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

 • DOWODZENIE w specjalnościach:
 • dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi

 • Studia II stopnia:

  OBRONNOŚĆ w specjalności:
 • obronność państwa
 • Informacje dla kandydatów


  Studia dla osób cywilnych

  Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności. 

  Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. 

  Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to:  Zarządzanie i dowodzenie, Logistyka, Lotnictwo, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.  
   
  Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów),
 • dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry),
 • dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów),
 • dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry).

 • www.akademia.mil.pl/kandydat

  Zasady rekrutacji

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

  akademia.mil.pl/informacje-ogolne-i-kontakt-kandydat/zasady-rekrutacji-na-studia-kandydat.html

  Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty):

  Kontakt

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia
  (budynek nr 94)
  e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wzid.akademia.mil.pl
  Dziekanat WZiD– tel./faks: 261 813 189

  Informacje o rekrutacji:
  Studia stacjonarne I i II stopnia – tel. 261 813 222
  Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
  Studia podyplomowe – tel. 261 813 568


  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
  (budynek nr 25)
  e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl
  Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438
  Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
  Studia podyplomowe – tel. 261 814 657


  Wydział Wojskowy
  (budynek nr 101)
  e-mail: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl
  Dziekanat WWoj – tel.: 261 813 137, 261 813 399, faks. 261 813 515

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137
  Studia podyplomowe - tel. 261 813 137

  Erasmus+

  STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
  Program Erasmus+


  erasmus.akademia.mil.pl

  Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają możliwość wyjazdu na część swoich studiów lub na praktyki do zagranicznych uczelni albo instytucji partnerskich w ramach programu Erasmus+. Dostępnych jest przeszło 80 uczelni zagranicznych (w tym uczelnie wojskowe i cywilne) oraz ponad 70 firm, instytucji, w których można zrealizować praktyki zagraniczne.

  Kwoty stypendium dla uczestnika programu Erasmus+


  Dofinansowanie PO WER dla studentów pobierających stypendium socjalne w ASzWoj


  Szczegółowe informacje na stronie: erasmus.akademia.mil.pl

  Siedziba Zespołu ds. Procesu Bolońskiego: bud. 4, p. 118, 113, 130 oraz bud. 25, p. 80

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  Uniwersytet Warszawski został ogłoszony nowym członkiem tytularnym Agence Universitaire de la Francophonie. Dołączenie do elitarnego grona stanowi potwierdzenie ogromnej roli UW w polskiej, wschodnioeuropejskiej oraz nadbałtyckiej frankofonii uniwersyteckiej.

  czytaj więcej >>

  Robomaticon 2018 na Politechnice Warszawskiej

  Robomaticon 2018 na Politechnice Warszawskiej

  Politechnika Warszawska serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Robomaticon 2018. Niezwykłe święto adresowane do fanów robotyki zorganizowane zostanie w murach uczelni już po raz ósmy. Stworzone specjalnie z tej okazji roboty wezmą udział w Turnieju Robotów Mobilnych ...

  czytaj więcej >>

  Rekrutacja uzupełniająca na Wydziale EiTI PW – nie czekaj! zapisz się już dziś!

  Rekrutacja uzupełniająca na Wydziale EiTI PW – nie czekaj! zapisz się już dziś!

  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia I stopnia, które rozpoczną się od semestru letniego. Nabór dodatkowy został uruchomiony w ubiegłym tygodniu i potrwa do 26 stycznia 2018 r. Oferta obejmuje ...

  czytaj więcej >>

  SGGW zaprasza na Dzień Otwarty – 3 lutego 2018 r.

  SGGW zaprasza na Dzień Otwarty – 3 lutego 2018 r.

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza do udziału w nadchodzącym Dniu Otwartym, który zaplanowano na 3 lutego 2018 r. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w Centrum Wodnym SGGW, mieszczącym się przy ulicy Nowoursynowskiej 159.

  czytaj więcej >>

  Nowa oferta kursów Uniwersytetu Otwartego UW

  Nowa oferta kursów Uniwersytetu Otwartego UW

  W dniu 6 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 Uniwersytet Warszawski rozpocznie zapisy na kolejną edycję kursów Uniwersytetu Otwartego. Na rok akademicki 2017/2018 uczelnia przygotowała przeszło 250 zajęć związanych z różnymi dziedzinami nauki. Pierwsze z cyklu ciekawych spotkań ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy