Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ul. Nowoursynowska 166 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
logo_ucz

02-787 Warszawa, woj. mazowieckie

ul. Nowoursynowska 166 zobacz na mapie>>

tel.: 22 59 31 000, 22 59 31 021, fax.: 22 59 31 087

www: www.sggw.pl

e-mail: bss@sggw.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Żywienie człowieka i ocena żywności

Zootechnika

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie

Turystyka i rekreacja

Towaroznawstwo w biogospodarce

Technologie energii odnawialnej

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia drewna

Socjologia

Rolnictwo

Pedagogika

Ogrodnictwo

Ochrona zdrowia roślin

Ochrona środowiska

Meblarstwo

Logistyka

Leśnictwo

Inżynieria środowiska

Inżynieria systemów biotechnicznych

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria ekologiczna

Informatyka i ekonometria

Informatyka

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Gospodarka przestrzenna

Gastronomia i hotelarstwo

Finanse i rachunkowość

Ekonomia

Dietetyka

Budownictwo

Biotechnologia

Biologia

Bioinżynieria zwierząt

Bezpieczeństwo żywności

Architektura krajobrazu

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Żywienie człowieka i ocena żywności

Zootechnika

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie

Turystyka i rekreacja

Technologie energii odnawialnej

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia drewna

Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Socjologia

Rolnictwo

Pedagogika

Ogrodnictwo

Ochrona środowiska

Logistyka

Leśnictwo

Inżynieria środowiska

Inżynieria ekologiczna

Informatyka i ekonometria

Informatyka

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Gospodarka przestrzenna

Finanse i rachunkowość

Ekonomia

Dietetyka

Budownictwo

Biotechnologia

Biologia

Bioinżynieria zwierząt

Architektura krajobrazu

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Weterynaria

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O uczelni...


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki. W SGGW królują przede wszystkim nauki przyrodnicze, wsparte naukami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.

Jej początki sięgają 1816 roku i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pierwszej uczelni rolniczej w Polsce i czwartej w Europie (Węgry – 1797, Szwajcaria – 1804, Niemcy – 1806). Inicjatorami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki. W 1918 roku Instytut Agronomiczny ostatecznie przyjął nazwę Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w 1919 roku uczelnia została upaństwowiona i nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Atutem uczelni jest wysoko rozwinięta infrastruktura. Kampus SGGW to jeden z najlepiej zaplanowanych i wyposażonych zespołów edukacyjnych i badawczych w kraju. Tym, co wyróżnia uczelnię, jest także bardzo dobre zaplecze socjalne: domy studenckie, stołówki, basen, korty tenisowe i inne obiekty sportowe.

Wszystkie budynki dydaktyczne, badawcze i zaplecze socjalne usytuowane są na obszarze 70 ha. Nie brakuje tu także miejsc do odpoczynku na świeżym powietrzu. Znaczna część terenu to piękny park.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych ośrodków dydaktycznych w Polsce. Studia pierwszego stopnia, licencjackie lub inżynierskie, trwają w zależności od kierunku studiów 3–4 lata, a studia drugiego stopnia – magisterskie – od 1,5 roku do 2 lat. Po studiach pierwszego stopnia student ma możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dotychczasowym lub innym kierunku studiów. Daje to możliwość zmiany profilu kształcenia i uzyskania dwóch dyplomów na różnych kierunkach. W uczelni funkcjonuje punktowy system ocen ECTS umożliwiający wymianę studentów między uczelniami w kraju i za granicą. SGGW prowadzi 37 kierunków studiów, około 80 studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie.

Nowocześnie zarządzana Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego, korzystająca z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, oferuje dostęp do najnowszych polsko- i anglojęzycznych publikacji naukowych oraz wartościowej beletrystyki. Dzięki współpracy z wieloma internetowymi bazami studenci mają bezpłatny dostęp do części podręczników. Korzystanie z zasobów Biblioteki usprawniają urządzenia umożliwiające zautomatyzowany zwrot i wypożyczanie książek, z których kilka tysięcy znajduje się w tak zwanym wolnym dostępie. Zasoby biblioteczne to blisko pół miliona pozycji.


Domy studenckie SGGW poziomem komfortu dorównują swoim zachodnim odpowiednikom. 4000 studentów mieszka w 1-, 2- i 3-osobowych pokojach z łazienką i kuchnią. Każdy z 12 akademików posiada szerokopasmowe łącze internetowe. Wyposażono je również w nowoczesne pralnie, przechowalnie rowerów i sale do ćwiczeń sportowych. Na terenie kampusu znajdują się także kluby studenckie i stołówki oferujące bogaty wybór smacznych potraw. Wszystko to sprawia, że kampus SGGW stanowi jeden z najbardziej komfortowych zespołów naukowo-mieszkaniowych w kraju.

SGGW współpracuje z około 250 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Umożliwia to pracownikom i studentom liczne wyjazdy do uczelni partnerskich na staże lub studia. Systematycznie też wzrasta liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia oferowane przez SGGW. Oprócz wyjazdów naukowych, corocznie około 500 studentów ma możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Holandii i Stanów Zjednoczonych w ramach praktyk zagranicznych.

Ożywioną działalność prowadzą liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie (m.in. Samorząd Studencki, Chór Akademicki, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni”, Orkiestra Reprezentacyjna), kluby studenckie oraz różnego typu kluby dyskusyjne.

Od lat uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych w kraju i za granicą, a w ocenie studentów zyskała miano „Uczelni przyjaznej studentom”. Siedmiokrotnie otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Zasady rekrutacji

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Kandydatów (SOK). Rejestracji internetowej można dokonać również w Biurze Spraw Studenckich SGGW – Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, budynek 8, w godz. 9.00–15.00 (poniedziałek–piątek).

Do pełnej rejestracji wymagana jest kolorowa fotografia cyfrowa kandydata o wymiarach 236 × 295 pikseli zapisana jako 24-bitowy plik JPG.

Szczegółowy terminarz rekrutacji na stronie internetowej www.sggw.pl


Dokumenty wymagane od kandydatów na studia:

• ankieta osobowa/podanie o przyjęcie na studia (wydruk z Systemu Obsługi Kandydatów – SOK);
• oryginał lub wydany przez szkołę odpis świadectwa maturalnego, lub dyplom IB, lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą. W przypadku, gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB, powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału dyplomu w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania. Kandydaci ze świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało wydane, składają oryginał świadectwa. Świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz nostryfikowane w kuratorium oświaty lub uznane za równoważne na podstawie umowy międzynarodowej;
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
• dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej;
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);
• orzeczenie lekarskie – kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunki studiów, na które orzeczenie jest wymagane, w SOK udostępnione
będzie do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydaci zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć;
• oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kandydaci na studia drugiego stopnia oprócz ww. dokumentów składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z poświadczoną kopią suplementu (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego). Kandydaci z dyplomem studiów ukończonych za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na drodze nostryfikacji, odstąpienia od niej lub na podstawie umów międzynarodowych.

Ponadto każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej.

Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia.

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia kończy się wydaniem decyzji administracyjnych. Kandydaci, którzy będą posiadali konta na ePUAP, otrzymają decyzje rekrutacyjne w formie elektronicznej.

Media społecznościowe












Znajdź uczelnię




Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM)

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

czytaj więcej >>

Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

Na zamku w Kamieniu Śląskim miała miejsce światowa konferencja naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”. Zorganizowana została przez Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, EMC Global Foundation, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższą ...

czytaj więcej >>

SGH współpracuje z European Trade Study Group

SGH współpracuje z European Trade Study Group

Pomiędzy SGH w osobie rektora prof. Marka Rockiego i European Trade Study Group (ETSG) reprezentowanego przez prof. Iana Wootona została podpisana umowa, która czyni ze Szkoły Głównej Handlowej gospodarza tegorocznej edycji prestiżowej konferencji dotyczącej handlu międzynarodowego.

czytaj więcej >>

Metoda Design Thinking w SWPS

Metoda Design Thinking w SWPS

Metoda design thinking przestała być już modą, a stała się powszechnie wykorzystywaną praktyką. Pozwala ona na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług oraz postrzeganie rzeczywistości w nowy, szerszy sposób. Do tego jest uniwersalna - odpowiednia dla każdej ...

czytaj więcej >>

UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

Uniwersytet Warszawski został ogłoszony nowym członkiem tytularnym Agence Universitaire de la Francophonie. Dołączenie do elitarnego grona stanowi potwierdzenie ogromnej roli UW w polskiej, wschodnioeuropejskiej oraz nadbałtyckiej frankofonii uniwersyteckiej.

czytaj więcej >>



Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy