Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), ul. Słowackiego 52/54 - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)
logo_ucz

01-629 Warszawa, woj. mazowieckie

ul. Słowackiego 52/54 zobacz na mapie>>

tel.: 22 561 79 92, 22 561 76 24, fax.: 22 833 07 24

www: sgsp.edu.pl

e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl , sgsp@sgsp.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. nr 3, poz. 21), działa na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) oraz Statutu. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z przepisami prawa i Statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, działającą na podstawie ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.). Do zadań Uczelni w tym zakresie należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a w przypadku długotrwałej akcji ratowniczej poprzez uruchomienie, funkcjonującej w SGSP w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Kompanii Szkolnej „Warszawa”.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC).

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, posiada kompleksową ofertę w tym zakresie.

Niewątpliwym atutem Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna. Wielu wykładowców posiada praktyczne doświadczenie w dowodzeniu akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i audiowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju.

Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kołach i sekcjach naukowych. Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, sport pożarniczy, lekkoatletyka), które cieszą się dużym zainteresowaniem. Reprezentacje szkolne, w  cyklicznie organizowanych zawodach sportowych w kraju i zagranicą, osiągają znaczące sukcesy.


Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także poprzez wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli. W swojej działalności SGSP kieruje się zasadami rzetelności w dążeniu do prawdy, szacunku i życzliwości w stosunku do pracowników i studentów, bez względu na różnice poglądów, przestrzegając zasady transparentności procedur i wzajemnego zaufania.

Studia w SGSP

SGSP kształci na kierunku studiów "inżynieria bezpieczeństwa" w specjalnościach: "inżynieria bezpieczeństwa pożarowego" i "inżynieria bezpieczeństwa cywilnego" oraz kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest uczelnią dwuwydziałową. Działalność naukowo-dydaktyczna Szkoły jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne mają ten sam program zgodny ze standardami kierunku inżynieria bezpieczeństwa, zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo, dla osób pragnących doskonalić wiedzę zawodową uczelnia oferuje studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Proces kształcenia realizowany jest przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukową posiadającą tytuły bądź stopnie naukowe zarówno w dziedzinie nauk technicznych, jak i w innych dziedzinach naukowych (filozofia, etyka, pedagogika, psychologia, matematyka, fizyka, prawo, ekonomia i zarządzanie) oraz przez wyspecjalizowaną kadrę dowódczą i wychowawczą. Atrakcyjność inżyniera, absolwenta SGSP na rynku pracy podnosi dodatkowo jego dobre przygotowanie językowe. Interdyscyplinarny charakter uczelni i dostosowany do niego program zajęć językowych pozwala na opanowanie szerokiego słownictwa specjalistycznego w ramach programów obowiązkowych oraz zajęć fakultatywnych.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
Rodzaje prowadzonych studiów:

1. na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 • stacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne I stopnia

 • 2. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • stacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne I stopnia
 • stacjonarne studia II stopnia
 • niestacjonarne studia II stopnia

 • 3. studia podyplomowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa (EDB)
 • Logistyka w bezpieczeństwie kraju (LBK)
 • Studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych (MEN)
 • Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej (ZK)
 • Bezpieczeństwo energetyki jądrowej (BEJ)

 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
  Rodzaje prowadzonych studiów:

  1. na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:
 • stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • stacjonarne II stopnia,
 • niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne II stopnia.

 • 2. na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa:
 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych.

 • 3. studia podyplomowe
 • Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania (BPP)
 • Inżynieria Pożarowa Budynków (IPB)
 • Ochrona przeciwpożarowa lasu (OPL)
 • Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń (RCH)
 • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)
 • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO2)
 • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO4)
 • Zapobieganie pożarom i awariom (ZPA)
 • Erasmus+


  W ramach programu Erasmus+, studenci SGSP mogą wyjeżdżać na studia do tych uczelni w Europie, z którymi została podpisana umowa międzyinstytucjonalna oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach.

  Student co najmniej drugiego roku studiów I  stopnia, może wyjechać za granicę w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich/inżynierskich, magisterskich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na zagranicznych studiach wynosi 3 miesiące, a na zagranicznej praktyce zawodowej – 2 miesiące.

  W ramach programu Erasmus+, na zagraniczną praktykę lub staż, mogą wyjeżdżać
  również absolwenci Uczelni (licencjaci/inżynierowie, magistrowie) – w ciągu roku od ukończenia studiów.

  SGSP zapewnia studentom zakwalifikowanym na studia/praktykę erasmusową – stypendium na pokrycie kosztów utrzymania się w danym kraju oraz ryczałt na przelot/ przejazd.

  Student ubiegający się na wyjazd w ramach programu Erasmus+, musi spełniać kryteria formalne (m.in. brak zaległości w uczelni macierzystej, porozumienie o programie zajęć, umowa dotycząca wyjazdu i przyznania stypendium, pozytywne przejście procedury kwalifikacyjnej). Procedura kwalifikacyjna obejmuje trzy kryteria: egzamin językowy, średnią ocen oraz pracę na rzecz Uczelni.

  Realizując semestr studiów w innym kraju, przedmioty uzgodnione z dziekanem wydziału i pozytywnie zaliczone za granicą, ulegają automatycznemu zaliczeniu w uczelni macierzystej, zachowując ciągłość nauki.

  Organizacje studenckie / Koła naukowe i Sekcje

  Organizacje studenckie

  Uczelnia to nie tylko budynek i sprzęt… To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę. Czas studiów jest często wspominany jako najlepszy okres w życiu, a nawiązane wówczas znajomości nierzadko trwają przez całe życie.

  Samorząd Studencki
  Samorząd Studencki Uczelni dba o rozwój i prawa studentów − w Senacie SGSP czy komisjach. Uczestniczy w spotkaniach KUM (Komisja Uczelni Mundurowych), PUW (Porozumienie Uczelni Warszawskich), w krajowych spotkaniach FUT (Forum Uczelni Technicznych), a także współpracuje z Parlamentem Studentów RP. Reprezentuje również środowisko akademickie przed różnymi władzami i instytucjami, zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce. Domeną Samorządu jest organizacja stałych imprez studenckich, takich jak Bal Podchorążego, Bal Studenta, Dzień Studenta czy otrzęsiny pierwszego rocznika. Studenci aktywnie promują Uczelnię poprzez udział w takich przedsięwzięciach, jak Juwenalia czy Karnavauli. Samorząd współpracuje również z klubami studenckimi (Iskra, Remont, Pracovnia, SpinCity).

  Chór Akademicki
  Chór uczelniany spotyka się dwa razy w tygodniu, ćwicząc emisję głosu, dykcję, utrwalając stare utwory czy przygotowując nowy repertuar. Oczywiście wszystko po to, by oprócz realizowania pasji, przygotowywać się do występów koncertowych. Chór uświetnia swoimi występami szkolne uroczystości – inaugurację roku akademickiego czy obchody rocznicowe związane z historią Uczelni, a także koncertuje w okresie bożonarodzeniowym. Przynależność do chóru wspiera rozwój muzyczny, daje możliwość reprezentowania Uczelni oraz Państwowej Straży Pożarnej na koncertach w kraju i za granicą czy też promowania swojej osoby w SGSP (co jest premiowane punktami, branymi pod uwagę przy ocenie studenta czy podchorążego, a także przy kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych).

  Klub Honorowego Dawcy Krwi
  Klub HDK skupia podchorążych, studentów i pracowników SGSP. Celem jego działalności jest propagowanie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa. Członkowie klubu wielokrotnie brali udział w akcjach pilnego oddawania krwi w celu ratowania życia i zdrowia pracowników i studentów SGSP.

  Koła Naukowe i Sekcje

  Koło Naukowe „Wyjście Awaryjne”
  Celem Koła Naukowego „Wyjście Awaryjne” jest pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie zarządzania kryzysowego i dziedzin przyległych. Organizacja realizuje swoje cele poprzez udział w konferencjach, odczytach, warsztatach, współpracę z instytucjami i  towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w  studenckim ruchu naukowym, wydawanie prac studentów czy organizowanie praktyk zawodowych.

  Koło Naukowe „Kuźnia Bezpieczeństwa”
  Celem koła naukowego jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, rozwijanie życia naukowego wśród studentów, promowanie nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi.

  Koło Naukowe Ratownictwa Chemicznego
  Celem koła naukowego jest pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu ratownictwa chemicznego, doskonalenie umiejętności naukowych i praktycznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi i instytucjami w kraju oraz za granicą.

  Koło Naukowe „Inżynierów Bezpieczeństwa”
  Obszarem działalności koła jest szeroko rozumiana tematyka bezpieczeństwa. W ramach koła realizowane są różnorodne projekty i konferencje krajowe oraz międzynarodowe, w  tym: QuestCity; Analiza dokumentacji powypadkowej i  opracowanie wytycznych profilaktyki powypadkowej; GIS Day. Koło wspiera realizację wszelkich inicjatyw studenckich przez system grup roboczych. Istnieje możliwość wsparcia studentów w realizacji praktyk studenckich w wielu firmach z branży bezpieczeństwa.

  Sekcja Ratownictwa Medycznego
  Główne cele działalności Sekcji Ratownictwa Medycznego SGSP to: poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dziedziny medycyny ratunkowej, w celu podjęcia sprawnej i skutecznej akcji ratowniczej, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami naukowymi z kraju i zagranicy, angażowanie studentów w pracę naukową i badawczą. W czasie spotkań realizowane są medyczne zdarzenia symulowane, w których słuchacze aktywnie uczestniczą pod nadzorem opiekunów sekcji. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie wykonywania zabiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, działań ratowniczych prowadzonych wobec poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych czy masowych.

  Koło Naukowe Działań Gaśniczych
  Koło Naukowe Działań Gaśniczych to organizacja skupiająca ambitnych, a zarazem kreatywnych studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Celem głównym KNDG jest trening dowódczy w zakresie działań gaśniczych przyszłej kadry oficerskiej, w oparciu o światowe innowacyjne metody, techniki oraz narzędzia dydaktyczne w tym zakresie, promowanie zdobytej wiedzy na różnego typu przedsięwzięciach związaną z tematyką ratowniczą typu konferencje krajowe, międzynarodowe oraz seminaria i warsztaty ratownicze.


  Koło Naukowe „Potrafię Szybko Pomóc”
  Podstawowymi celami Koła Naukowego „Potrafię Szybko Pomóc” jest inicjowanie i wspieranie inicjatyw promujących bezpieczeństwo oraz popularyzacja problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród dzieci, poprzez realizację programu „Potrafię Szybko Pomóc”. Uczestnictwo w zadaniach koła sprzyja rozwojowi wiedzy i zainteresowań studentów w zakresie nauk o bezpieczeństwie, a także umiejętności organizacyjnych czy interpersonalnych. Działalność koła jest realizowana poprzez organizację oraz udział w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach propagujących edukację dzieci oraz ich bezpieczeństwo, współdziałanie z instytucjami zajmującymi się poprawą bezpieczeństwa, działalność naukowo-badawczą, pod kierownictwem kadry naukowo-badawczej i dydaktycznej SGSP, a także – przygotowanie publikacji mających na celu propagowanie działalności koła.

  Koło Naukowe „Domena Bezpieczeństwa”
  Celem koła jest wspieranie rozwoju nauk o bezpieczeństwie oraz inżynierii bezpieczeństwa, krzewienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, rozwój umiejętności i kompetencji społecznych z dziedziny bezpieczeństwa, aktywizacja społeczności akademickiej SGSP związana z realizacją celów organizacji, poprawa atrakcyjności zawodowej jej członków.

  Sekcja Ratownictwa Wysokościowego
  Celem sekcji jest wspieranie rozwoju oraz popularyzacja specjalizacji wysokościowej w tradycji pożarniczego szkolnictwa oficerskiego, podnoszenie wiedzy z zakresu technik ratownictwa wysokościowego. W ramach działalności, koło organizuje cykliczne prelekcje oraz spotkania z autorytetami w dziedzinie ratownictwa wysokościowego. Członkowie sekcji na bieżąco zbierają oraz analizują informacje i nowinki ze świata w zakresie przedmiotu działalności sekcji. Sekcja reprezentuje również SGSP na forum ogólnopolskim i międzynarodowym, biorąc udział w szkoleniach, pokazach i zawodach
  ratownictwa wysokościowego.

  Koło Naukowe „Badania operacyjne w bezpieczeństwie”
  Koło naukowe Badania Operacyjne w Bezpieczeństwie funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego przy Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa. Swą działalność koncentruje na postrzeganiu, formułowaniu i modelowaniu problemów decyzyjnych oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Celem koła naukowego jest wspieranie rozwoju nauk o bezpieczeństwie oraz procesu wspomagania decyzji, krzewienie wiedzy z zakresu badań operacyjnych w bezpieczeństwie, rozwój umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie badań operacyjnych, procesu wspomagania decyzji oraz bezpieczeństwa u przedstawicieli środowisk akademickich, szkolnych i społeczeństwa.

  Koło Naukowe „Ujęte w kadrze, czyli bezpieczny punkt widzenia”
  Celem koła jest krzewienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i mediów, wspieranie rozwoju nauk o roli mediów w kulturze bezpieczeństwa. Koło organizuje seminaria, warsztaty i szkolenia, współpracuje z organizacjami o podobnych celach.

  Sekcja Ratownictwa Wodno-Nurkowego
  Celem sekcji jest rozwój specjalizacji ratownictwa wodno-nurkowego w SGSP, podnoszenie wiedzy z zakresu technik ratownictwa wodnonurkowego, poszerzanie kwalifikacji w działaniach ratowniczych, szkolenie i doskonalenie przyszłej kadry oficerskiej, która ma zasilić szeregi PSP. Członkowie sekcji reprezentują Uczelnię podczas zawodów z ratownictwa wodnego.

  Koło Naukowe Nowoczesnych Technologii
  Koło Naukowe Nowoczesnych Technologii przekazuje informacje i promuje wiedzę dotyczącą nowych, a niekiedy nawet rewolucyjnych metod likwidacji zagrożeń. W zakresie zainteresowań koła jest wykorzystanie mgły wodnej jako środka gaśniczego podczas akcji (urządzenie gaśniczo-tnące COBRA). Koło gromadzi również informacje dotyczące możliwości użycia dronów i robotów lądowych w działaniach straży pożarnej. Organizacja wspiera proces szkolenia strażaków z wykorzystaniem symulatorów rzeczywistości wirtualnej. Zajmuje się również komputerowym modelowaniem pożarów, oddymiania i  ewakuacji. W  zakresie wszystkich wymienionych zagadnień, koło oferuje seminaria, szkolenia i warsztaty, których celem jest wypróbowanie nowych narzędzi, sprzętu i urządzeń w praktyce.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

  czytaj więcej >>

  Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

  Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

  Na zamku w Kamieniu Śląskim miała miejsce światowa konferencja naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”. Zorganizowana została przez Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, EMC Global Foundation, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższą ...

  czytaj więcej >>

  SGH współpracuje z European Trade Study Group

  SGH współpracuje z European Trade Study Group

  Pomiędzy SGH w osobie rektora prof. Marka Rockiego i European Trade Study Group (ETSG) reprezentowanego przez prof. Iana Wootona została podpisana umowa, która czyni ze Szkoły Głównej Handlowej gospodarza tegorocznej edycji prestiżowej konferencji dotyczącej handlu międzynarodowego.

  czytaj więcej >>

  Metoda Design Thinking w SWPS

  Metoda Design Thinking w SWPS

  Metoda design thinking przestała być już modą, a stała się powszechnie wykorzystywaną praktyką. Pozwala ona na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług oraz postrzeganie rzeczywistości w nowy, szerszy sposób. Do tego jest uniwersalna - odpowiednia dla każdej ...

  czytaj więcej >>

  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  Uniwersytet Warszawski został ogłoszony nowym członkiem tytularnym Agence Universitaire de la Francophonie. Dołączenie do elitarnego grona stanowi potwierdzenie ogromnej roli UW w polskiej, wschodnioeuropejskiej oraz nadbałtyckiej frankofonii uniwersyteckiej.

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy