Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, ul. Jagiellońska 82F - www.studiawarszawa.com

top

Strona główna

Studia Warszawa
img_ucz
Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
logo_ucz

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie

ul. Jagiellońska 82F zobacz na mapie>>

tel.: 22 262 88 88, fax.: 22 262 88 01

www: www.uth.edu.pl

e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Zarządzanie

spec. Administracja rządowa i samorządowa

spec. Doradztwo i coaching

spec. HR manager

spec. Negocjacje i sprzedaż

spec. Psychologia w biznesie

spec. Transport-spedycja-logistyka (TSL)

spec. Zarządzanie i PR w przedsiębiorstwie

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

Administracja rządowa i samorządowa

Transport-spedycja-logistyka (TSL)

Zarządzanie, finanse i PR w przedsiębiorstwie

Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji

Transport

spec. Budowa i eksploatacja samochodów

spec. Budowa i tuning samochodów

spec. Logistyka transportu

spec. Transport drogowy

spec. Transport kolejowy

Informatyka

spec. Inżynieria oprogramowania

spec. Technologie internetowe

Finanse i rachunkowość

spec. Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

spec. Rachunkowość finansowa i zarządcza

spec. Skarbowość i audyt

spec. Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

Budownictwo

spec. Budowa i eksploatacja dróg

spec. Budownictwo ogólne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

spec. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

spec. Kryminologia i kryminalistyka

spec. Wywiad i kontrwywiad

spec. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

spec. Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

Architektura wnętrz

spec. Home design

spec. Projektowanie wystaw

spec. Wnętrza publiczne

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Zarządzanie

spec. Administracja rządowa i samorządowa

spec. Doradztwo i coaching

spec. HR manager

spec. Negocjacje i sprzedaż

spec. Psychologia w biznesie

spec. Transport-spedycja-logistyka (TSL)

spec. Zarządzanie i PR w przedsiębiorstwie

spec. Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym (dla inżynierów)

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

Administracja rządowa i samorządowa

Transport-spedycja-logistyka (TSL)

Zarządzanie, finanse i PR w przedsiębiorstwie

Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji

Finanse i rachunkowość

spec. Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

spec. Rachunkowość finansowa i zarządcza

spec. Skarbowość i audyt

spec. Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

spec. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

spec. Kryminologia i kryminalistyka

spec. Wywiad i kontrwywiad

spec. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

spec. Obsługa celna i logistyka międzynarodowa

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

o Uczelni...

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym.

Uczelnia widnieje w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju.


Atuty UTH:

 • 26 lat tradycji,
 • ponad 29 tysięcy absolwentów,
 • zajęcia na kierunkach inżynieryjnych odbywają się we własnych, profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz pracowniach ITS, PIMOT, IBDiM,
 • umowy współpracy z wieloma firmami i instytucjami branżowymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży,
 • wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS),
 • atrakcyjny system stypendialny i pomocy socjalnej,
 • uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus,
 • dobrze wyposażone kampusy, z dostępem do komputerów, WIFI,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • aktywnie wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy,
 • duży wybór zajęć sportowych,
 • dogodne warunki finansowania dla Studentów,
 • prężnie działający Samorząd Studentów, organizujący akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe,
 • jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek, nastawiona na nowe technologie, dysponująca czytnikami książek elektronicznych, bogatym zasobem e-booków oraz oferująca dostęp do wielu elektronicznych baz danych.

 • Nasz atut to także akademicka atmosfera.

  Zasady rekrutacji

  Biura Rekrutacji:
  Kampus Jagiellońska
  : tel. (22) 262 88 88, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
  Kampus Jutrzenki: tel. (22) 539 19 19, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
  Wydział Zamiejscowy w Płońsku: tel.: 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl

  Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury",
  • oryginał lub odpis dyplomu licencjata (wraz z kserokopią suplementu) – dotyczy tylko kandydatów na studia II stopnia (magisterskie),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
  • 1 zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - 35 x 45 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy tylko kandydatów na Wydział Inżynieryjny).


  Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz podpisać i odebrać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

  UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni. 

  Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

  1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
  2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
  3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
  4. rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w biurze rekrutacji formularze rekrutacyjne, a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów.
  5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.


  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał świadectwa dojrzałości,
  tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
  • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
  • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
  • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Dbamy o Twoją karierę!

  Akademickie Biuro Karier stanowi „pomost” w relacjach między środowiskiem akademickim, a światem biznesu i rynkiem pracy. Oferta Biura Karier skierowana jest do studentów i absolwentów oraz do pracodawców.

  Istotą działalności Biura Karier jest zapewnienie studentom i absolwentom Uczelni jak najlepszych warunków i możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe.

  Celem działalności Biura Karier jest:

  • pomoc absolwentom Uczelni w poszukiwaniu pracy poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z pracodawcami oraz gromadzenie informacji o stypendiach, studiach podyplomowych i kursach zawodowych;
  • pomaganie studentom i absolwentom w planowaniu ich kariery zawodowej.


  Zadania Biura Karier:

  1) dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  2) pozyskiwanie i udostępnianie studentom i absolwentom oferty pracy oraz staży zawodowych;
  3) budowanie pozytywnego wizerunku Uczelni oraz promocja jej absolwentów wśród pracodawców. Biuro Karier organizuje: prezentacje firm na Uczelni, wizyty studyjne, debaty, spotkania networkingowe oraz reprezentuje Uczelnię na konferencjach i spotkaniach branżowych, targach pracy itp.;
  4) budowanie relacji z rynkiem pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
  5) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni m.in. poprzez poradnictwo, z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń zawodowych, poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy,
  6) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
  7) obsługa wszystkich etapów działalności związanej z realizacją studenckich praktyk zawodowych;
  8) prowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni;
  9) prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów Uczelni;
  10) aktywne poszukiwanie „talentów” wśród studentów oraz umożliwianie im udziału w otwartych projektach rekrutacyjnych; monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

  Program Erasmus

  Program Erasmus to europejski program wymiany studentów, którego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

  Korzyści dla studentów – uczestników programu Erasmus:

  • zdobycie wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji społecznych w zagranicznym ośrodku akademickim,
  • zdobycia doświadczenia zawodowego, które na wymagającym międzynarodowym rynku pracy, jest nie do przecenienia,
  • podniesienie kompetencji językowych,
  • nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni,
  • poznanie kultury materialnej, zwyczajów i relacji międzyludzkich w kraju pobytu,
  • zdobyte umiejętności i kwalifikacje w międzynarodowym środowisku zwiększają szanse absolwenta uczelni na zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i zagranicznych.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  SWPS zdobywa 1 miejsce w konkursie Genius Universitatis 2018

  W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły SWPS zajęła 1. miejsce w kategorii content marketing. Przez jury złożone z ekspertów branży marketingowej wyróżnione zostały podcasty Uniwersytetu SWPS dostępne w serwisie ...

  czytaj więcej >>

  Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

  Konferencja „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”

  Na zamku w Kamieniu Śląskim miała miejsce światowa konferencja naukowa „O Ład Moralny Rzeczypospolitej”. Zorganizowana została przez Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, EMC Global Foundation, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższą ...

  czytaj więcej >>

  SGH współpracuje z European Trade Study Group

  SGH współpracuje z European Trade Study Group

  Pomiędzy SGH w osobie rektora prof. Marka Rockiego i European Trade Study Group (ETSG) reprezentowanego przez prof. Iana Wootona została podpisana umowa, która czyni ze Szkoły Głównej Handlowej gospodarza tegorocznej edycji prestiżowej konferencji dotyczącej handlu międzynarodowego.

  czytaj więcej >>

  Metoda Design Thinking w SWPS

  Metoda Design Thinking w SWPS

  Metoda design thinking przestała być już modą, a stała się powszechnie wykorzystywaną praktyką. Pozwala ona na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług oraz postrzeganie rzeczywistości w nowy, szerszy sposób. Do tego jest uniwersalna - odpowiednia dla każdej ...

  czytaj więcej >>

  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  UW w gronie członków Agence Universitaire de la Francophonie

  Uniwersytet Warszawski został ogłoszony nowym członkiem tytularnym Agence Universitaire de la Francophonie. Dołączenie do elitarnego grona stanowi potwierdzenie ogromnej roli UW w polskiej, wschodnioeuropejskiej oraz nadbałtyckiej frankofonii uniwersyteckiej.

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy