Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

Adres: ul. Modlińska 51

03-199 Warszawa

TEL. 22 371 03 30 (PL), 22 392 94 00 (EN), 22 392 05 80 (RU, UA)

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

administracja ekonomia filologia angielska
filologia francuska filologia hiszpańska filologia niemiecka
filologia włoska pedagogika zarządzanie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

informatyka

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

administracja filologia angielska informatyka
zarządzanie

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie realizuje program oparty na praktycznym podejściu do zawodu. Przygotowuje absolwentów do wykonywania pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Uczelnia zapewnia:
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Wybitna kadra wykładowców – znani profesorowie i praktycy z kraju i za granicy.
 • Nowoczesne programy nauczania dostosowane do potrzeb rynku
 • Nauka przez Internet-przyjazna studentom
 • Niskie czesne oraz dogodne sposoby finansowania
 • Stypendia dla najlepszych oraz wsparcie socjalne
 • Współudział w badaniach naukowych w kraju i za granicą.
 • Praktyki i staże w znanych firmach i instytucjach, także zagranicznych.
 • Kursy językowe
 • Pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie poprzez praktyki i staże
 • Wydziały Europejskiej Uczelni - Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

  Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie składa się z 3 wydziałów:

  WYDZIAŁ INFORMATYKI prowadzi studia inżynierskie I oraz II stopnia na kierunku Informatyka. Podczas nauki kładziony rozwijane są praktyczne umiejętności informatyczne, co procentuje w przyszłej karierze i umożliwia szybkie znalezienie dobrej pracy!

  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI oferuje studia I stopnia na wielu kierunkach m.in. Administracja, Ekonomia, Zarządzanie oraz II stopnia na kierunkach Zarządzanie i Administracja. W ramach specjalności studenci poznają tajniki wiedzy i umiejętności „branżowych”, co wpływa na ich pozycję na rynku pracy.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH kształci na studiach I stopnia na kierunkach Pedagogika i kilku Filologiach obcych.

  Rekrutacja - Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

  Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy zapisie na studia:

  Studia I stopnia:
  1. Ankieta osobowa oraz podanie kandydata na studia
  2. Kserokopia świadectwa dojrzałości
  3. Zdjęcie w formie elektronicznej
  4. Kserokopia dowodu osobistego z przekreślonym obrazem dowodu z informacją „Na potrzeby rekrutacji Europejskiej Uczelni, a w przypadku cudzoziemców – paszportu i innych dokumentów związanych z prawem pobytu (karta pobytu, karta Polaka itp.), uwierzytelnione przez uczelnię
  5. Potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej
  6. W przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego/dowód wpłaty za kurs języka polskiego

  Studia II stopnia:
  1. Wszystkie wymagane dokumenty jak na studiach I stopnia
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów

  Na studia w Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie możesz zapisać się na kilka sposobów:
 • PRZEZ INTERNET
 • TELEFONICZNIE zadzwoń: 22 371 03 30, 22 394 51 71
 • E-MAILEM wyślij dokumenty na adres: zapisy@eu.edu.pl
 • POCZTĄ TRADYCYJNĄ – podanie o przyjęcie na studia oraz kwestionariusz rekrutacyjny należy wysłać na adres: ul. Modlińska 51, 03–199 Warszawa.
 • OSOBIŚCIE podczas wizyty w Punkcie Rekrutacyjnym

 • Białołęka
  ul. Modlińska 51, 03–199 Warszawa
  poniedziałek – piątek w godz. 10:00–17:00
  sobota w godz. 10:00–14:00
  tel. 22 371 03 30

  Studia Podyplomowe i Kursy - Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

  Uczelnia prowadzi studia podyplomowe, które umożliwiają zdobycie nowych lub podwyższenie obecnie posiadanych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

  Kierunki prowadzone przez Europejską Uczelnię:

 • Executive Master of Business Administration (w języku polskim)
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (z uprawnieniami dla osób z udokumentowaną znajomością języka)
 • Studia podyplomowe doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli (z uprawnieniami)
 • Studia podyplomowe techniki, informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli (z uprawnieniami)
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (z możliwością nabycia uprawnień)
 • Zarządzanie oświatą (z uprawnieniami)
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Zarządzanie ochroną zdrowia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
 • Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego


 • Uczelnia oferuje możliwość dokształcenia się na wielu ciekawych kursach:

  MicroMBA- program skierowany dla wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów MBA. Przedstawione zostaną główne podstawy i wiedza z zarządzania i akty lanych teorii. Celem programu jest pomoc kursantom w zrozumieniu procesu zmian zachodzących w zarządzaniu czy zrozumieniu zasad marketingu.
  Kursy językowe - prowadzone są zajęcia dla obcokrajowców oraz polskich obywateli, którzy pragną pod szlifować swoją znajomość języka angielskiego.
  Prawo oświatowe i technologie informacyjne w awansie zawodowym nauczycieli kurs dla nauczycieli w takcie awansu zawodowego.

  Dla studenta - Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna (EU) w Warszawie

  Parlament Studentów Europejskiej Uczelni,
  Parlament Studentów jest organem Samorządu Studenckiego Europejskiej Uczelni w Warszawie, w skład którego wchodzą osoby wybrane przez Samorząd Studentów.
  Organizacja reprezentuje interesy studentów w sprawach związanych z kształceniem, pomocą materialną, organizacją imprez kulturalnych dla studentów. Występuje również w imieniu studentów na forum Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

  Kontakt: parlamentstudentow@ewsie.edu.pl

  Koło Naukowe Studentów Zarządzania
  W 2011 r. działalność rozpoczęło Koło Naukowe Studentów Zarządzania.

  Działalność Koła obejmuje:
  • Spotkania członków i dyskusje merytoryczne dotyczące najnowszych problemów zarządzania.
  • Inicjowanie i realizacja prostych projektów badawczych z obszaru zarządzania.
  • Przygotowywanie wystąpień i referatów na konferencje krajowe i zagraniczne.
  • Organizacja wyjazdów naukowych oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
  • Prowadzenie prac naukowo-badawczych.

  Działalność Koła Naukowego Studentów Zarządzania skupia się na poszerzaniu wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz innymi organizacjami, nabywaniu przez członków umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania w praktyce i przekazania jej innym, aktywowaniu studentów do zdobywania doświadczeń w tej dziedzinie, a także zdobywaniu praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami w różnych branżach i gałęziach gospodarki.

  Koło Naukowe Studentów Informatyki
  Podstawowym celem działalności Koła jest poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki oraz informacji o najnowszych osiągnięciach nauki. Członkowie uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą, występują z propozycjami zmian na stronie internetowej Uczelni, serwisują oprogramowania na komputerach ogólnodostępnych oraz realizują własne projekty badawcze. Członkostwo w Kole Naukowym Studentów Informatyki stwarza możliwość własnego rozwoju – doskonalenia umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia projektów naukowych z dziedziny zarządzania projektami oraz umożliwia współpracę, organizację spotkań i konsultacji z wybitnymi pracownikami naukowymi i przedstawicielami firm informatycznych, projektowych, usługowych i programistycznych.

  Działalność Koła obejmuje:
  • Spotkania członków i dyskusje merytoryczne dotyczące najnowszych problemów informatyki.
  • Rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych przez studentów.
  • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania w sobie samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy.
  • Inicjowanie i realizację prostych projektów badawczych z obszaru informatyki.
  • Przygotowywanie wystąpień i referatów na konferencje oraz sympozja krajowe i zagraniczne.
  • Realizację projektów służących nabyciu umiejętności wyznaczania wspólnych celów, dzielenia się odpowiedzialnością i koordynacji działań poszczególnych członków zespołu.
  • Organizację wyjazdów naukowych oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.

  Członkowie Koła poprzez nawiązywanie różnego rodzaju kontaktów z wykładowcami, specjalistami i praktykami, będącymi przedstawicielami firm informatycznych, projektowych, usługowych i programistycznych, instytucji zajmujących się zarządzaniem projektami, mają możliwość uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach, które pozwalają w praktyce zastosować zdobytą wiedzę, a także skonfrontować ją ze specjalistami z danej dziedziny. Dodatkowym atutem jest zdobycie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenie się wiedzą i pomysłami, doskonalenie zdolności prezentowania skomplikowanych rozwiązań i planów, a także umiejętności perspektywicznego spojrzenia na swoją przyszłą pracę, np. z punktu widzenia kierownika projektu, szefa czy klienta.

  Koło Naukowe działa od 2013 r.

  Koło Naukowe „Paragraf”
  W 2015 r. na zebraniu założycielskim z inicjatywy studentów pragnących poszerzyć swą wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz zagadnień nauki o administracji w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej powstało Koło Naukowe „Paragraf”.

  Celem działalności Koła jest wymiana poglądów naukowych, jak również dyskusja służąca pogłębianiu wiedzy prawniczej w ww. dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych.
  Sposobami urzeczywistniania celów są m.in. regularne spotkania członków, organizowanie spotkań i konferencji naukowych, warsztatów, wizyty studyjne, współpraca z innymi kołami naukowymi.

  Działalność Koła Naukowego jest doskonałą okazją do poszerzania horyzontów wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych, zawierania ciekawych znajomości z ludźmi, których łączą wspólne pasje i zainteresowania.

  Koło Naukowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  W 2016 r. powstało koło naukowe skupiające studentów kierunku Ekonomia, a więc osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych m.in. z problematyką ekonomii, finansów i rachunkowości.

  Działalność koła naukowego skupia się przede wszystkim na rozwijaniu wiedzy, umożliwia również zdobycie doświadczeń z ww. zakresów w sferze wykraczającej poza czystą teorię nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu.

  Działalność koła obejmuje:
  • Organizowanie konferencji, seminariów i spotkań naukowych.
  • Współpracę z innymi organizacjami.
  • Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.
  • Rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych.

  Polecane Uczelnie w Warszawie