Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Adres: Al. gen. A. Chruściela 103

00-910 Warszawa

TEL. 261 813 189
tel.: 261 813 145
tel.: 261 813 874

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe
Logistyka Lotnictwo Obronność
Zarządzanie i dowodzenie Administracja Dowodzenie
Bezpieczeństwo informacyjne - NOWOŚĆ!! Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - NOWOŚĆ!! Historia - NOWOŚĆ!!

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo wewnętrzne Logistyka
Lotnictwo Obronność Zarządzanie i dowodzenie
Administracja Bezpieczeństwo informacyjne - NOWOŚĆ!!

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo - NOWOŚĆ!

Galeria ZDJĘĆ

Prawo w Akademii Sztuki Wojennej - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

1 października w Akademii Sztuki Wojennej rusza Prawo - nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich

Dyscyplina
: nauki prawne (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
Kierunek: prawo

Dla kogo?
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych.

Podczas studiów nasi studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej - kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

Perspektywy zawodowe:
Po zakończeniu studiów magisterskich, na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci zdecydują jaką ścieżkę kariery wybiorą: prawniczą czy przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską.

Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

Specjalizacje:
 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo obronne i wojskowe,
 • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii,
 • prawo lotnicze i kosmiczne.


 • Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego; wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka.


  Nowość edukacyjna! - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  Wspólne studia podyplomowe w Uniwersytecie Buckingham oraz w Akademii Sztuki Wojennej.

  Global Affairs and Diplomacy

  Liczba miejsc: 15
  Język: angielski
  Minimalna znajomość języka angielskiego: B2
  Preferowana znajomość języka angielskiego: C1

  Czas trwania: 2 semestry (październik 2019 – czerwiec 2020)
  Liczba godzin: 198, w tym:
 • Wykłady: 78
 • Seminaria: 26
 • Ćwiczenia: 88
 • Konsultacje: 6
 • Liczba ECTS: 60


 • Program:
  Semestr 1

  Tygodniowe ćwiczenie komputerowe: Computer Assisted Exercise - CAX "Diplomacy"
  Global Political Communication , Great Power Politics, International Organisations, The European Union and its External Policies
  Semestr 2

  Tygodniowe studia w Uniwersytecie Buckingham (w ramach opłaty za studia)
  Conflict Resolution, Contemporary Global Diplomacy, Contemporary Security Challenges, Diplomatic Protocol, Foreign Policy Analysis, Strategic Studies, Terrorism and Counter Terrorism,

  Kontakt:
  ppłk dr inż. Andrzej Soboń a.sobon@akademia.mil.pl +48 261 814 665
  dr Justyna WOŹNICA j.woznica@akademia.mil.pl

  O Akademii... - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)


  Akademia Sztuki Wojennej jest kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

  W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

  Do dyspozycji studentów są przeznaczone nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowana biblioteka z blisko milionem woluminów, czytelnia internetowa, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, stołówka akademicka, restauracja oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe. Studenci Akademii mogą uczestniczyć w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +, a także odbyć specjalne szkolenie wojskowe przygotowane w oparciu o potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

  Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wojskowy.

  Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

 • Studia I stopnia (licencjackie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
 • Studia II stopnia (magisterskie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
 • Studia III stopnia (doktoranckie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
 • Studia podyplomowe
  - skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy i trwają 1 rok.

 • Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:
 • studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)
 • studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)
 • studia doktoranckie – 4 lata (8 semestrów)
 • studia podyplomowe – 1 rok (2 semestry)

 • Przydatne linki:
  Strona internetowa uczelni: www.akademia.mil.pl
  Dla kandydata: www.akademia.mil.pl/kandydat
  Rekrutacja: rekrutacja.akademia.mil.pl
  Studia podyplomowe: www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj
  Kanał youtube.pl: www.youtube.com/user/AkademiaON
  Facebook: www.facebook.com/AkademiaSzWoj

  Dzień Otwarty - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  www.wzid.akademia.mil.pl

  Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Ponadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

  Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

  W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD

  Studia I stopnia:

  ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

 • LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • logistyka wojskowa

 • LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym


 • Studia II stopnia:

  ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

 • LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

 • LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  www.wbn.akademia.mil.pl

  Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizowane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

  Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

  Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WBN

  Studia jednolite magisterskie:
 • Prawo - NOWOŚĆ!


 • Studia I stopnia:

  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE i DYPLOMACJA w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
 • bezpieczeństwo obszaru europejskiego
 • dyplomacja i komunikacja polityczna
 • analityka i prognostyka

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

  ADMINISTRACJA w specjalnościach:
 • administracja publiczna
 • administracja wojskowa
 • administracja bezpieczeństwa

 • Studia II stopnia:

  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

 • ADMINISTRACJA w specjalnościach:
 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja elektroniczna
 • administracja gospodarcza
 • Wydział Wojskowy - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  www.wwoj.akademia.mil.pl

  Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowego jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

  Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania.

  Na Wydziale prowadzone są także studia I i II stopnia na kierunku obronność oraz studia podyplomowe dla osób cywilnych.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WWoj

  Studia I stopnia:

  OBRONNOŚĆ w specjalnościach:
 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

 • DOWODZENIE w specjalnościach:
 • dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi

 • Studia II stopnia:

  OBRONNOŚĆ w specjalności:
 • obronność państwa
 • Informacje dla kandydatów - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)


  Studia dla osób cywilnych

  Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności. 

  Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. 

  Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to:  Zarządzanie i dowodzenie, Logistyka, Lotnictwo, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.  
   
  Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów),
 • dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry),
 • dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów),
 • dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry).

 • www.akademia.mil.pl/kandydat

  Zasady rekrutacji - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

  akademia.mil.pl/informacje-ogolne-i-kontakt-kandydat/zasady-rekrutacji-na-studia-kandydat.html

  Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty):

  Kontakt - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia
  (budynek nr 94)
  e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wzid.akademia.mil.pl
  Dziekanat WZiD– tel./faks: 261 813 189

  Informacje o rekrutacji:
  Studia stacjonarne I i II stopnia – tel. 261 813 222
  Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
  Studia podyplomowe – tel. 261 813 568


  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
  (budynek nr 25)
  e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl
  Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438
  Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
  Studia podyplomowe – tel. 261 814 657


  Wydział Wojskowy
  (budynek nr 101)
  e-mail: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl
  Dziekanat WWoj – tel.: 261 813 137, 261 813 399, faks. 261 813 515

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137
  Studia podyplomowe - tel. 261 813 137

  Erasmus+ - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
  Program Erasmus+


  erasmus.akademia.mil.pl

  Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają możliwość wyjazdu na część swoich studiów lub na praktyki do zagranicznych uczelni albo instytucji partnerskich w ramach programu Erasmus+. Dostępnych jest przeszło 80 uczelni zagranicznych (w tym uczelnie wojskowe i cywilne) oraz ponad 70 firm, instytucji, w których można zrealizować praktyki zagraniczne.

  Kwoty stypendium dla uczestnika programu Erasmus+


  Dofinansowanie PO WER dla studentów pobierających stypendium socjalne w ASzWoj


  Szczegółowe informacje na stronie: erasmus.akademia.mil.pl

  Siedziba Zespołu ds. Procesu Bolońskiego: bud. 4, p. 118, 113, 130 oraz bud. 25, p. 80

  Polecane Uczelnie w Warszawie