Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Adres: Al. gen. A. Chruściela 103

00-910 Warszawa

TEL. 261 813 189
tel.: 261 813 145
tel.: 261 813 874

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo międzynarodowe
Logistyka Lotnictwo Obronność
Zarządzanie i dowodzenie Administracja Dowodzenie
Bezpieczeństwo informacyjne - NOWOŚĆ!! Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - NOWOŚĆ!!

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo wewnętrzne Logistyka
Lotnictwo Obronność Zarządzanie i dowodzenie
Administracja Bezpieczeństwo informacyjne - NOWOŚĆ!!

Galeria ZDJĘĆ

Zostań agentem celnym! Obsługa celna w transporcie międzynarodowy! - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

TRWA REKTUTACJA DO KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „Obsługa celna w transporcie międzynarodowym”UBIEGŁOROCZNA EDYCJA ZOSTAŁA WYSOKO OCENIONA PRZEZ FACHOWCÓW, ZARÓWNO URZĘDNIKÓW, JAK I PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH AGENTÓW CELNYCH.

Deregulacja zawodu AGENTA CELNEGO pozwala na uzyskanie licencji do wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych w specjalności obsługa celna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie problematyki handlu zagranicznego, obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, transportu i spedycji międzynarodowej.

Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, organizowaniem procesów transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w handlu międzynarodowym. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie zarządzania procesami obrotu towarowego UE - państwa trzecie.

Absolwent może się ubiegać o zatrudnienie na stanowiskach menedżerów logistyki, jak również po złożeniu wniosku uzyskać wpis na listę AGENTÓW CELNYCH. Dostarczona wiedza umożliwia również podejmowanie prac badawczych z dziedziny logistyki systemów gospodarczych, transportu i spedycji oraz obsługi celnej handlu międzynarodowego.

Program modułowy:

Moduł 1. Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą – 30h
Moduł 2. Handel zagraniczny – wybrane zagadnienia – 15h
Moduł 3. Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw – 30h
Moduł 4. Uwarunkowania współczesnego transportu międzynarodowego – 15h
Moduł 5. Spedycja – regulacje i dokumenty – 15h
Moduł 6. Transport - wybrane technologie – 15h
Moduł 7. Wspólnotowa Taryfa Celna – 15h
Moduł 8. Zgłoszenia celne – 15h
Moduł 9. Uproszczenia celne w handlu zagranicznym – 15h
Moduł 10. Podatki w międzynarodowym obrocie towarowym– 15h

Czas trwania: 2 semestry (180 godz.), 8 zjazdów (październik - maj) i sesja na początku czerwca.

Zasady naboru: Studia dla osób posiadających wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach logistyka, zarządzanie lub ekonomia. Według kolejności zgłoszeń.
Opłaty: opłata jednorazowa 3800 zł lub semestralnie 2 x 1920 zł, albo miesięcznie 8 x 495 zł.

Dodatkowe informacje: Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) po 4 razy w semestrze w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. 9. zjazd w czerwcu połączony z uroczystością zakończenia studiów.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Na podstawie tego świadectwa następuje wpis na listę agentów celnych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.

Informacje dodatkowe

Studia podyplomowe: Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Organizator: Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj
Opiekuni programowi: dr Izabella TYMIŃSKA, dr Jacek KUROWSKI [www. tsl4u.eu]
Informacje szczegółowe: tel. 603440446 mail: i.tyminska@akademia.mil.pl

O Akademii... - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)


Akademia Sztuki Wojennej jest kontynuatorką tradycji Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946). Kształci oficerów na potrzeby dowództw, sztabów, uczelni, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. Młodzież cywilną przygotowuje do zadań publicznych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz systemu reagowania kryzysowego.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Do dyspozycji studentów są przeznaczone nowoczesne sale wykładowe i laboratoria, 12 sal konferencyjnych, zinformatyzowana biblioteka z blisko milionem woluminów, czytelnia internetowa, blisko 1000 miejsc hotelowo-internatowych, stołówka akademicka, restauracja oraz bogata infrastruktura sportowa: hale sportowe, kryty basen, sauna, siłownia, stadion sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i korty tenisowe. Studenci Akademii mogą uczestniczyć w wymianie partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus +, a także odbyć specjalne szkolenie wojskowe przygotowane w oparciu o potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydział Wojskowy.

Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

 • Studia I stopnia (licencjackie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
 • Studia II stopnia (magisterskie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
 • Studia III stopnia (doktoranckie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
 • Studia podyplomowe
  - skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy i trwają 1 rok.

 • Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:
 • studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)
 • studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)
 • studia doktoranckie – 4 lata (8 semestrów)
 • studia podyplomowe – 1 rok (2 semestry)

 • Przydatne linki:
  Strona internetowa uczelni: www.akademia.mil.pl
  Dla kandydata: www.akademia.mil.pl/kandydat
  Rekrutacja: rekrutacja.akademia.mil.pl
  Studia podyplomowe: www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj
  Kanał youtube.pl: www.youtube.com/user/AkademiaON
  Facebook: www.facebook.com/AkademiaSzWoj

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  www.wzid.akademia.mil.pl

  Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo, a także studia III stopnia w dyscyplinach nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie. Ponadto, Wydział prowadzi studia podyplomowe przygotowujące menedżerów do zarządzania organizacjami publicznymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

  Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

  W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WZiD

  Studia I stopnia:

  ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

 • LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • logistyka wojskowa

 • LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie ruchem lotniczym


 • Studia II stopnia:

  ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi

 • LOGISTYKA w specjalnościach:
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • transport

 • LOTNICTWO w specjalnościach:
 • organizacje lotnicze
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  www.wbn.akademia.mil.pl

  Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego realizowane są studia I, II i III stopnia, a także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego.

  Wydział jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.

  Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WBN

  Studia I stopnia:

  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE i DYPLOMACJA w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego
 • bezpieczeństwo obszaru europejskiego
 • dyplomacja i komunikacja polityczna
 • analityka i prognostyka

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

  ADMINISTRACJA w specjalnościach:
 • administracja publiczna
 • administracja wojskowa
 • administracja bezpieczeństwa

 • Studia II stopnia:

  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe
 • ochrona i obrona narodowa
 • bezpieczeństwo informacyjne

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo powszechne
 • bezpieczeństwo społeczne

 • ADMINISTRACJA w specjalnościach:
 • administracja bezpieczeństwa
 • administracja elektroniczna
 • administracja gospodarcza
 • Wydział Wojskowy - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  www.wwoj.akademia.mil.pl

  Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowego jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

  Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania.

  Na Wydziale prowadzone są także studia I i II stopnia na kierunku obronność oraz studia podyplomowe dla osób cywilnych.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WWoj

  Studia I stopnia:

  OBRONNOŚĆ w specjalnościach:
 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne

 • DOWODZENIE w specjalnościach:
 • dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi

 • Studia II stopnia:

  OBRONNOŚĆ w specjalności:
 • obronność państwa
 • Informacje dla kandydatów - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)


  Studia dla osób cywilnych

  Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności. 

  Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. 

  Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to:  Zarządzanie i dowodzenie, Logistyka, Lotnictwo, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.  
   
  Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów),
 • dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry),
 • dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów),
 • dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry).

 • www.akademia.mil.pl/kandydat

  Zasady rekrutacji - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

  akademia.mil.pl/informacje-ogolne-i-kontakt-kandydat/zasady-rekrutacji-na-studia-kandydat.html

  Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty):

  Kontakt - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia
  (budynek nr 94)
  e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wzid.akademia.mil.pl
  Dziekanat WZiD– tel./faks: 261 813 189

  Informacje o rekrutacji:
  Studia stacjonarne I i II stopnia – tel. 261 813 222
  Studia doktoranckie – tel. 261 813 555
  Studia podyplomowe – tel. 261 813 568


  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
  (budynek nr 25)
  e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl
  Strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl
  Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438
  Studia doktoranckie – tel. 261 814 657
  Studia podyplomowe – tel. 261 814 657


  Wydział Wojskowy
  (budynek nr 101)
  e-mail: dziekanat.wwoj@akademia.mil.pl
  Dziekanat WWoj – tel.: 261 813 137, 261 813 399, faks. 261 813 515

  Informacje o rekrutacji:
  Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137
  Studia podyplomowe - tel. 261 813 137

  Erasmus+ - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
  Program Erasmus+


  erasmus.akademia.mil.pl

  Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają możliwość wyjazdu na część swoich studiów lub na praktyki do zagranicznych uczelni albo instytucji partnerskich w ramach programu Erasmus+. Dostępnych jest przeszło 80 uczelni zagranicznych (w tym uczelnie wojskowe i cywilne) oraz ponad 70 firm, instytucji, w których można zrealizować praktyki zagraniczne.

  Kwoty stypendium dla uczestnika programu Erasmus+


  Dofinansowanie PO WER dla studentów pobierających stypendium socjalne w ASzWoj


  Szczegółowe informacje na stronie: erasmus.akademia.mil.pl

  Siedziba Zespołu ds. Procesu Bolońskiego: bud. 4, p. 118, 113, 130 oraz bud. 25, p. 80

  Polecane Uczelnie w Warszawie