Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

TEL. 22 552 40 41, 22 552 40 42, 22 552 40 45

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Prawo finansowe i skarbowość Humanitarian Action - w jęz. angielskim

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od ponad 200 lat jest jednym z największych i najlepszych wydziałów kształcących prawników w Polsce. Naszą pozycję na rynku szkolnictwa wyższego potwierdzają rankingi szkół wyższych, w których Wydział Prawa i Administracji UW zawsze znajduje się w najściślejszej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie 5000 studentów oraz wykłada 229 nauczycieli akademickich, w tym ponad 100 profesorów, prowadzący badania naukowe w ramach sześciu Instytutów:

 • Instytutu Historii Prawa,
 • Instytutu Nauk o Państwie i Prawie,
 • Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych,
 • Instytutu Prawa Cywilnego,
 • Instytutu Prawa Karnego,
 • Instytutu Prawa Międzynarodowego.
 • Władze Wydziału - Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

  Dziekan
  prof. dr hab. Tomasz Giaro

  Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej
  dr hab. dr Dobrochna Bach-Golecka

  Prodziekan ds. finansowych
  doc. dr Marek Grzybowski

  Prodziekan ds. studenckich
  dr hab. Sławomir Żółtek

  Dlaczego warto studiować na WPiA UW? - Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego to: nowoczesny, europejski program studiów, siedem Szkół Prawa Obcego (amerykańskiego,chińskiego, niemieckiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego) oraz wybitna kadra naukowa. W ramach programu ECTS studenci sami decydują o wyborze większości zajęć, co w połączeniu z możliwością studiów równoległych na UW oraz SGH, działalnością w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych stwarza warunki do indywidualnego rozwoju osobowego. Chcąc przygotować naszych studentów do wykonywania zawodu prawnika, prowadzimy Klinikę Prawa, pomagamy w znalezieniu praktyk i pracy. Wysoki poziom kształcenia na WPiA UW potwierdzają coroczne wyniki postępowania rekrutacyjnego na aplikację oraz fakt, że nasi absolwenci są najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

  Wydział Prawa i Administracji UW systematycznie rozwija ofertę dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych czego efektem jest kilkanaście różnych kierunków studiów podyplomowych.

  Uczymy się od najlepszych - Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

  Wykładowcami studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego są:

  pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW oraz innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, m.in.: 

 • Wydziału Filozofii UW 
 • Instytutu Nauk Społecznych 
 • Wydziału Zarządzania 
 • Wydziału Nauk Ekonomicznych 

 • pracownicy naukowi z innych ośrodków akademickich, tj.:
 • Uniwersytetu Łódzkiego 
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 • Uniwersytetu Szczecińskiego 
 • Uniwersytetu Gdańskiego 
 • Szkoły Głównej Handlowej 
 • Instytutu Assera w Hadze 
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 • pracownicy różnych instytucji, tj.: 
 • Trybunału Konstytucyjnego 
 • Sądu Najwyższego 
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 • Polskiej Akademii Nauk 
 • Państwowej Inspekcji Pracy 
 • Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej 
 • Ministerstwa Finansów

 • oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków: 
 • z zakresu psychologii, medycyny i ubezpieczeń 
 • z dziedziny prawa oraz z zakresu prawa własności przemysłowej 
 • z urzędów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi specjalistami i praktykami daje naszym studentom szansę na wnikliwe analizowanie bieżącej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz precyzyjne przygotowanie się do przyszłego zawodu.

  Z myślą o naszych studentach ... - Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dokonał w 2017 r. najpoważniejszej w swojej historii zmiany programu studiów na kierunku Prawo. Student musi mieć możliwość wyboru przedmiotów i zrealizować wąską pulę przedmiotów podstawowych (m.in. prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne), w zakresie zaś przedmiotów kierunkowych - co najmniej 9 z 13 oferowanych przedmiotów (m.in. prawo finansowe, prawo pracy, prawo handlowe, kryminalistyka, socjologia prawa). Studenci powinni móc pogłębiać wiedzę w wybranych przez siebie wąskich dziedzinach prawa. Wprowadziliśmy tzw. bloki specjalizacyjne, w ramach których w ciągu semestru studiów (120 godz. interdyscyplinarnych zajęć) student zapozna się z konkretnymi zagadnieniami i problemami danej dziedziny prawa. Będzie musiał zrealizować co najmniej 4 takie bloki, podczas gdy w ofercie będzie ich przeszło 70 (m.in. prawo bankowe, prawo mediów elektronicznych, prawo zamówień publicznych, prawo ochrony konkurencji, prawo karne gospodarcze).

  Studenci potrzebują przedmiotów wprowadzających ich do systemu prawa jako takiego. Powinni znać poszczególne zawody prawnicze, żeby już na studiach dokonywać pierwszych wyborów i w sposób przemyślany dobierać przedmioty na poszczególnych latach studiów i kształtować swój program. Opisane podejście wymusiło na nas refleksję nad rolą i miejscem w programie studiów przedmiotów o profilu historycznym - muszą być wprowadzeniem do obecnie obowiązujących instytucji i regulacji prawnych.

  Kolejna kwestia to większy nacisk na praktykę prawa już podczas studiów. W tym zakresie dokonaliśmy rewolucji w nauczaniu procedur, przyjmując nowe formy dydaktyczne, wzorowane na uczelniach anglosaskich. Studenci będą uczestniczyć w interaktywnych wykładach w grupach po 50 osób, na których zapoznają się z zagadnieniami ogólnymi i teoretycznymi, dotyczącymi postępowania cywilnego, karnego oraz administracyjnego. Z drugiej strony każdy student będzie musiał uczestniczyć w warsztatach, prowadzonych w grupach 15 osobowych, gdzie nauczy się praktycznych aspektów prawa, takich jak pisanie podstawowych pism procesowych czy rozwiązywanie kazusów opartych na faktycznych sprawach sądowych.

  Wprowadzamy jednosemestralne autorskie seminaria specjalizacyjne, na których studenci już od piątego semestru studiów, w wąskich grupach, będą pracować pod okiem wybitnych specjalistów i praktyków prawa.

  Przeszło 80% absolwentów wiodących polskich wydziałów prawa chce wykonywać profesjonalne zawody prawnicze. Zdecydowaliśmy się zatem pomóc studentom w przygotowaniu do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, umożliwiając im na V roku studiów kompleksowe powtórzenie materiału, objętego zakresem czekających ich egzaminów korporacyjnych.

  Chcemy, żeby Absolwent WPiA UW był wszechstronnie wykształcony i żeby nie tylko posiadał wiedzę teoretyczną, ale miał przede wszystkim narzędzia do wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Umożliwiamy Absolwentowi decydowanie o tym, czy będzie się dalej kształcić na aplikacjach prawniczych, czy też korzystając z umiejętności nabytych na studiach, podejmie pracę w biznesie, administracji publicznej czy w innym sektorze.

  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW - Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UW to nowoczesny warsztat pracy dla studentów i wykładowców, obejmujący zarówno tradycyjne drukowane książki i czasopisma, jak również nowoczesne źródła elektroniczne. Zapewniamy dostęp do największej w Polsce liczby prawniczych baz danych polskich i zagranicznych. Tylko tutaj można w jednym miejscu przeszukiwać bazy tworzone przez światowych liderów na rynku informacji: Westlaw, Beckonline, Heinonline oraz Ebsco, Oxford, Cambridge, Proquest. Zbiory tradycyjne to ponad 100 000 woluminów współczesnych i historycznych monografii, podręczników, komentarzy, zbiorów orzeczeń oraz duży zbiór czasopism prawniczych. Biblioteka mieści się w nowoczesnym budynku, jest wyposażona w sprzęt komputerowy, kopiarki, skaner, drukarki. Oferujemy dostęp do katalogu online zbiorów bibliotecznych oraz pomoc doskonale przygotowanych i życzliwych pracowników biblioteki.

  Program Socrates Erasmus - Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego

  SOCRATES to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje ideę kształcenia się przez całe życie i przyczynia się do wyrównywania szans zdobycia lepszego wykształcenia przez obywateli państw uczestniczących w programie. Zmierza on do utworzenia „Europy bez granic i barier” oraz „Europy wiedzy” w dziedzinie edukacji.

  Program Erasmus obejmuje szkolnictwo wyższe i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami. W ramach tego podprogramu można uczestniczyć w wymianie zagranicznej i odbyć studia w uczelni partnerskiej jednego z krajów Unii Europejskiej.

  Wciąż rośnie liczba cudzoziemców zainteresowanych podjęciem nauki przez okres do jednego roku akademickiego. Korzystają oni z ogólnouniwersyteckiej oferty dydaktycznej lub programów studiów oferowanych w językach obcych. Obecne zintensyfikowane wdrażanie postanowień Procesu Bolońskiego, w tym Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych (ECTS), sprzyja ożywionej wymianie studentów i współpracy w dziedzinie programów studiów.

  Polecane Uczelnie w Warszawie