Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Łazarskiego

Adres: ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

TEL. 22 54 35 555 / 501

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja (zobacz specjalizacje) Ekonomia (zobacz specjalizacje) Stosunki Międzynarodowe (zobacz specjalizacje)
International Relations and European Studies Economics International Relations (zobacz specjalizacje)
International Business Economics

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo (zobacz specjalizacje) Lekarski

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Uczelnia Łazarskiego


Decyzja o wyborze kierunku studiów jest czynnikiem w znacznym stopniu determinującym przyszłość młodej osoby. Wskazane jest więc podjęcie nauki na uczelni, która nie tylko zagwarantuje najwyższy poziom wykształcenia, ale również pozwoli studentowi na zdobycie unikalnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Uczelnia Łazarskiego jest w stanie spełnić wszystkie te wymagania. Realizując studia w Warszawie placówka nieustannie dąży do doskonalenia jakości nauczania, co potwierdzają liczne sukcesy odnoszone przez uczniów i absolwentów UŁ. Prestiżowa uczelnia cieszy się dużym uznaniem polskich i zagranicznych instytucji, zajmujących się oceną podmiotów środowiska edukacyjnego.

Uczelnia Łazarskiego zdobyła najwyższe wyniki w gronie polskich uczelni wyższych, jakie kwalifikowane były w rankingu przygotowanym przez Komisję Europejską – U-Multirank. Równie wysoką pozycję placówka zajęła w światowym zestawieniu szkół wyższych, trafiając razem z Harvard University i Masachussets Institute of Technology, do elitarnego grona 8% uczelni które uzyskały najwyższą ocenę. UŁ jest jednocześnie laureatem wielu krajowych zestawień. Zgodnie z rankingiem opracowanym przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazeta Prawna, Wydział Prawa i Administracji Łazarskiego jest najlepszą tego typu jednostką w gronie niepublicznych szkół wyższych, natomiast Wydział Ekonomii i Zarządzania został przez magazyn Brief ogłoszony najlepszą jednostką pod względem praktycznego kształcenia. Edukacja na anglojęzycznych programach z Business Economics oraz International Relations odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami anglosaskimi. Studenci i wykładowce oceniają te zajęcia jako najlepsze w całym kraju, przeze wszystkim z uwagi na możliwość otrzymania dyplomów dwóch renomowanych uczelni: Łazarskiego oraz Coventry University z Wielkiej Brytanii.

Kluczową misją działalności UŁ jest osiąganie sukcesów przez jej studentów i absolwentów. Wykładowcy uczelni są w większości uznanymi specjalistami i praktykami. Program nauczania wzbogacony jest najnowocześniejszymi badaniami naukowymi oraz konsultacjami z przedstawicielami sfery biznesowej, administracyjnej, zawodowej i terytorialnej, co pozytywnie wpływa na jego optymalizację.

Bogate programy kształcenia UŁ, które łączą informacje teoretyczne oraz umiejętności praktyczne, pozwalają gruntownie i wszechstronnie przygotować studentów do przyszłej kariery zawodowej w wybranym kierunku.

Nieustannie doskonalona oferta edukacyjna pozwala uczelni sprostać oczekiwaniom współczesnych czasów. Osoby młode pragną zdobyć ciekawy, a zarazem opłacalny zawód, zaś podmioty biznesowe, administracyjne i polityczne poszukują kompleksowo wykształconych absolwentów, sprawie funkcjonujących w strukturach polskiej i międzynarodowej gospodarki.

Sukces Łazarskiego jest efektem dużego zaangażowania ze strony blisko 250 wykładowców. Realizują oni starannie opracowane programy kształcenia, przy których tworzeniu uczestniczą przedstawiciele środowiska biznesowego, podmioty administracyjne oraz samorządy zawodowe i terytorialne. Gwarantuje to prowadzenie kształcenia w najbardziej pożądanych obszarach, gdzie wymagani są odpowiednio przygotowani specjaliści, a jednocześnie daje to również przewagę absolwentom, którzy otrzymują szeroki zakres wiedzy o praktycznym charakterze. W bieżącym roku akademickim uczelnia uruchomiła nowe specjalizacje w zakresie zarządzania sprzedażą, rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, logistyki oraz ekonomii energetyki.

Wydział Prawa Łazarskiego to niekwestionowany lider w ogólnopolskich rankingach, a studia anglojęzyczne z Business Economics oraz International Relations realizowane są według wysokich norm anglosaskich. W opinii studentów i kadry dydaktycznej są to najlepsze studia w Polsce, dzięki którym możliwe jest zdobycie dyplomów 2 prestiżowych szkół wyższych: Uczelni Łazarskiego oraz Coventry University z Wielkiej Brytanii.

Programy kształcenia na Uczelni Łazarskiego pozwalają studentom indywidualnie budować własną ścieżkę edukacji i tworzyć CV uwzględniające polskie i zagraniczne staże, zdobyte certyfikaty oraz dodatkową, cenioną wiedzę. Dzięki możliwości indywidualnego kształtowania toku nauki studenci mają szansę rozwoju swoich pasji oraz poszerzania kręgu zainteresowań niekoniecznie związanych z zawodem.

Studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie umożliwiają pozyskiwanie wiedzy w przyjaznym otoczeniu i znakomitym towarzystwie. Ponad 26-tysięczne grono osób, które ukończyły kształcenie na UŁ odnosi ogromne sukcesy nie tylko na polskim, ale również na międzynarodowym rynku pracy.

Pełna oferta edukacyjna Uczelni Łazarskiego znajduje się na stronie internetowej: www.rekrutacja.lazarski.pl

Rekrutacja na Studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie - Uczelnia Łazarskiego


Osoby ubiegający się o przyjęcie na studia na Uczelni Łazarskiego powinny:
• dokonać rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, który dostępny jest na stronie www.rekrutacja-on-line.lazarski.pl,
• wydrukować specjalny formularz z witryny rekrutacyjnej,
• dostarczyć do wydziału rekrutacji wszystkie potrzebne dokumenty.

Dział Rekrutacji UŁ
ul. Świeradowska 43 (sektor E; pok. 39)
02-662 Warszawa
tel. 22 543 55 55
rekrutacja@lazarski.edu.pl

Godziny otwarcia:
Lipiec - Wrzesień → Poniedziałek-Piątek 9:00-18:00, Sobota 9:00-14:00
Październik - Czerwiec → Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00

Kandydaci na studia w Warszawie, prowadzone przez Uczelnię Łazarskiego zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
• formularza zgłoszeniowego,
• oryginału lub odpisu Świadectwa maturalnego,
• kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających nową maturę),
• dowodu tożsamości (do wglądu, dokument zostanie skopiowany przez pracownika UŁ)
• jednej fotografii,
• dowodu uregulowania opłaty wpisowej (400 zł).

Dodatkowo kandydaci na studia drugiego stopnia powinni dostarczyć odpis i suplement dyplomu ukończenia studiów, a osoby planujące rozpoczęcie studiów w języku angielskim – dokument, który potwierdzi ich znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu B2.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich na UŁ mogą rozpocząć wyłącznie kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają minimum 240 punktów.

Warunkiem przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na UŁ jest posiadanie dyplomu potwierdzającego ukończenie kształcenia na studiach wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich).

Uczelnia Łazarskiego umożliwia podjęcie kształcenia na studiach II stopnia, również w przypadku posiadania dyplomu niepokrewnego kierunku. Decyzję o przyjęciu kandydata oraz potencjalnym obowiązku wyrównania różnic programowych podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Konieczność uzupełnienia materiału należy jednakże do rzadkości, z uwagi ma to że pierwszy semestr studiów obejmuje zajęcia również z przedmiotów podstawowych.

Znajomość języka obcego w rekrutacji na studia I stopnia może zostać potwierdzona za pomocą:
• certyfikatu międzynarodowego,
• międzynarodowego świadectwa maturalnego,
• europejskiego świadectwa maturalnego,
• świadectwa maturalnego, które potwierdzi zrealizowanie całego toku edukacji w języku angielskim.

Znajomość języka obcego w rekrutacji na studia II stopnia może zostać potwierdzona za pomocą:
• certyfikatu międzynarodowego,
• dyplomu ukończenia nauki na studiach wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich), które potwierdzi zrealizowanie całego toku edukacji w języku angielskim.

Jeśli kandydat nie dysponuje odpowiednim dokumentem mogącym potwierdzić znajomość języka, wówczas konieczne jest przeprowadzenie testu weryfikacyjnego, który uczelnia organizuje we wrześniu.

Przeliczanie punktów kandydatów zdających „nową maturę”
W procesie rekrutacyjnym uwzględniane są wyniki z trzech przedmiotów zdawanych pisemnie na egzaminie maturalnym (ich wyboru dokonuje kandydat). Przeliczenia dokonuje się na podstawie następującego przeliczenia:

1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty

Przeliczanie punktów kandydatów zdających „starą maturę”
W procesie rekrutacyjnym uwzględniane są wyniki ze wszystkich przedmiotów zdawanych ustnie i pisemnie na egzaminie dojrzałości. Przeliczenia dokonuje się następująco:

Skala ocen od 1 do 6:
- 2 (dopuszczający/mierny) – 20 punktów
- 3 (dostateczny) – 45 punktów
- 4 (dobry) – 70 punktów
- 5 (bardzo dobry) – 100 punktów
- 6 (celujący) – 120 punktów

Skala ocen od 2 do 5:
- 3 (dostateczny) – 50 punktów
- 4 (dobry) – 80 punktów
- 5 (bardzo dobry) – 120 punktów

Przeliczanie punktów kandydatów zdających maturę międzynarodową
W procesie rekrutacyjnym uwzględniane są wyniki z trzech przedmiotów (ich wyboru dokonuje kandydat). Przeliczenia dokonuje się na podstawie następującego przeliczenia:

1% na poziomie podstawowym (SL) – 1,5 punktu
1% na poziomie rozszerzonym (HL) – 2 punkty

ocena 1 – 0 punktów
ocena 2 – 30 punktów
ocena 3 – 45 punktów
ocena 4 – 60 punktów
ocena 5 – 75 punktów
ocena 6 – 90 punktów
ocena 7 – 100 punktów

Zniżki w wysokości czesnego dla osób z najlepszymi wynikami na egzaminie maturalnym

Kandydaci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie na Uczelni Łazarskiego, którzy ukończyli szkołę średnią z wyróżniającymi się wynikami i przystąpią do rekrutacji w określonym terminie, mogą liczyć na otrzymanie specjalnych zniżek na czesne w pierwszym roku nauki. Ich wysokość zależna jest od liczby punktów rekrutacyjnych:

od 500 do 600 punktów – uprawnia do otrzymania 50% zniżki,
od 400 do 499 punktów – uprawnia do otrzymania 30% zniżki.

Samorząd Studencki - Uczelnia Łazarskiego


Samorząd Studencki Uczelni Łazarskiego reprezentuje ogół społeczności studenckiej, a jego członkami są osoby kształcące się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Działalność Samorządu skupia się na aktywizacji studentów poprzez realizację różnych inicjatyw i przedsięwzięć oraz podejmowanie dodatkowych aktywności. Niezwykle istoty element stanowi tu możliwość samorozwoju oraz poświęcenie się pasji. Analityczna działalność Samorządu koncentruje się na pomocy i trosce o dobro społeczności studenckiej Łazarskiego.

Samorząd Studencki UŁ jest otwarty na propozycje wszelkich inicjatyw oraz chętnie korzysta we wskazówek studentów. Uczestniczenie w działalności jednostki pozwala rozwijać pasje i zainteresowania, a jednocześnie zdobywać nowe doświadczenia oraz praktyczne umiejętności, które z pewnością zostaną docenione w przyszłej pracy zawodowej.

Polecane Uczelnie w Warszawie