Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC)
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC)
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC)

Adres: Plac Żelaznej Bramy 10 00-136 Warszawa, woj. mazowieckie

00-136 Warszawa

TEL. 22 675 88 65, 22 654 96 04

FAX. 22 675 88 66

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Ratownictwo medyczne

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC)

obrazek

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją przedstawiamy państwu Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie, przyjazną studentom i wysoko przez nich ocenianą, która prowadzi studia na kierunkach medycznych na poziomie studiów licencjackich.

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie gwarantuje swoim studentom rzetelne przygotowanie na etapie studiów do wykonywania zawodów medycznych, a zapewnienie to znajduje potwierdzenie w poziomie zadowolenia pracodawców z naszych absolwentów.

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie mając na względzie stałe podnoszenie poziomu kształcenia, realizuje projekty unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki którym wypracowuje programy rozwojowe podnoszące jakość kształcenia na kierunkach medycznych, a uczestniczący w projektach studenci zwiększają własne kompetencje zawodowe.

Jesteśmy szkołą nowoczesną i konkurencyjną. Atrakcyjny program kształcenia w UW MSC jest nieustannie konfrontowany z praktyką gospodarczą. Ścisłe i dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym, a także ciągłe dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb pracodawców sprawiają, że Uczelnia kształci zgodnie z potrzebami rynku i ułatwia studentom start zawodowy. Jest to niewątpliwie jeden z najistotniejszych mierników wartości studiów w UW MSC.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w przekonaniu, że wybór Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie przyniesie Państwu osobistą satysfakcję i przyczyni się do zapewnienia konkurencyjnej pozycji zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Misja Uczelni - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC)

Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie cechuje duża dostępność dla zainteresowanych nauką młodych ludzi. Celem Uczelni jest tworzenie dogodnych szans kariery dla wszystkich aktywnych studentów – zdolniejszych i mniej zdolnych, bogatszych i mniej zamożnych. Zadaniem priorytetowym jest umożliwienie młodzieży o niższych dochodach uzyskania wyższego wykształcenia.

Misja UWMSC przejawia się w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz możliwie jak najlepszej weryfikacji jego efektów. Ważnym zadaniem jest promowanie aktywnych postaw, docenianie ambicji, pomysłowości i pracowitości wśród studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Nie mniej istotna jest dbałość o wysokie standardy etyczne oraz zapewnienie przyjaznej atmosfery w Uczelni umożliwiającej kształtowanie dobrej współpracy wykładowców i studentów.

Władze Uczelni z pełną determinacją wspierają działalność organizacji studenckich. Wychodzi się z założenia, że członkostwo w organizacjach studenckich to doskonały fundament sukcesu na rynku pracy.

Ważnym celem Uczelni jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane kierunki i specjalności z jednej strony – jak najlepiej zaspokajały oczekiwania studentów, z drugiej zaś – dawały gwarancje zatrudnienia w konkurencyjnych firmach krajowych i zagranicznych.

Za kluczową sprawę w procesie podnoszenia jakości kształcenia uznaje się ciągłą konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby studentom przekazać nie tylko uporządkowaną wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Stąd też studenci zapoznawani są z różnymi sposobami praktycznego uprawiania zawodu. Uczymy ich swobodnego poruszania się i skutecznego konkurowania na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Ważnym wyróżnikiem Uczelni i miernikiem jej wartości są kontakty nawiązane z doświadczonymi menedżerami i właścicielami firm. Dobre kontakty z pracodawcami to, obok rzetelnej wiedzy, ważna korzyść ze studiów w UWMSC.

Nasze atuty - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC)

NISKIE CZESNE

Istotnym atutem Uczelni Warszawskiej jest niskie czesne. Zaznaczyć należy, że opłaty w tym zakresie charakteryzują się dużą stabilnością mimo zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Dzięki temu Uczelnia stwarza możliwości podjęcia studiów również przez osoby, które mają niższe dochody. W Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie wszyscy mają równe szanse.

WYSOKA AKTYWNOŚĆ STUDENCKA

W Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej-Curie działa szereg kół naukowych i kół zainteresowań, w których działalności aktywnie uczestniczą studenci wszystkich kierunków kształcenia. Oprócz kół i organizacji studenckich aktynową działalność na terenie Uczelni prowadzą wydawnictwa studenckie.

Biuro Karier - Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (UW MSC)

Celem istnienia Biura Karier UW MSC jest udzielenie wszechstronnej pomocy studentom i absolwentom w zaistnieniu na rynku pracy. Jak również nawiązanie współpracy z pracodawcami, u których Nasi studenci mogliby odbywać staże i praktyki.

Do głównych zadań Biura Karier UW MSC należy:

Pomoc studentom i absolwentom:

 • we wskazywaniu źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • przy wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • przez dostarczanie informacji na temat aktualnej sytuacji przewidywanych zmianach na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
 • poprzez pozyskiwanie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk zawodowych studentom i absolwentom,
 • w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • w przygotowaniu życiorysu i listu motywacyjnego kandydata,
 • w praktycznym przygotowaniu do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcom,
 • przez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie informacji o kursach zawodowych, językowych, stypendiach, studiach podyplomowych krajowych i zagranicznych.

 • Pomoc pracodawcom:

 • poprzez prowadzenie bazy studentów i absolwentów zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy,
 • przez prowadzenie bazy danych pracodawców i konkretnych ofert pracy,
 • przez inicjowanie i organizowanie kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami.

 • Kreowanie wizerunku studentów Uczelni Warszawskiej:

 • przez promocję studentów i absolwentów UW MSC,
 • poprzez monitoring i analizę ścieżek zawodowych studentów i absolwentów Uczelni.

 • Współpraca z innymi organizacjami o podobnym charakterze:

 • z innymi organizacjami pod względem wymiany zasobów informacyjnych,
 • w zakresie organizacji imprez, targów, szkoleń, warsztatów, itp.
 • Polecane Uczelnie w Warszawie