WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

TEL. 261 837 938, 261 837 939

FAX. 261 837 938

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie Obronność państwa Bezpiczeństwo narodowe

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Mechatronika Mechanika i budowa maszyn Lotnictwo i kosmonautyka
Logistyka (profil praktyczny) Logistyka (profil ogólnoakademicki) Inżynieria systemów bezzałogowych
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Inżynieria materiałowa Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria geoprzestrzenna Inżynieria bezpieczeństwa Informatyka
Geodezja i kataster Energetyka Elektronika i telekomunikacja
Chemia Budownictwo Biogospodarka
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie Optoelektronika Obronność państwa
Mechatronika Mechanika i budowa maszyn Lotnictwo i kosmonautyka
Logistyka (profil praktyczny) Logistyka (profil ogólnoakademicki) Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Inżynieria materiałowa Inżynieria geoprzestrzenna Inżynieria bezpieczeństwa
Informatyka Geodezja i kataster Energetyka
Elektronika i telekomunikacja Chemia Budownictwo
Bezpiczeństwo narodowe

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Mechatronika Mechanika i budowa maszyn Lotnictwo i kosmonautyka
Logistyka (profil praktyczny) Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Informatyka
Geodezja i kartografia Elektronika i telekomunikacja Chemia
Budownictwo Logistyka ekonomiczna

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni... - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.SOCIAL MEDIA
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://twitter.com/WAT_edu

Rekrutacja na Studia w WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

UWAGA!


Mając na uwadze informacje o przesunięciu egzaminów maturalnych, informujemy że Wojskowa Akademia Techniczna wprowadza zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia wojskowe oraz cywilne.


Szczegóły na stronie:

https://www.wat.edu.pl/dla-kandydatow/uwaga-kandydaci-na-studia/

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWEO przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która:• posiada obywatelstwo polskie,• posiada świadectwo maturalne (dojrzałości),• jest niekarana sądownie,• posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,• posiada wiek co najmniej 18 lat.
Re­jestracja obej­mu­je:• założenie w In­ter­neto­wej Re­jestracji Kan­dydatów (IRK) kon­ta i wy­pełnie­nie tam po­da­nia - an­kie­ty, nie później niż do 17 lipca,• do­star­cze­nie wy­pełnio­nego i pod­pisanego wnio­sku o po­wołanie do służby kan­dydac­kiej, skróconego od­pisu ak­tu uro­dze­nia, życio­rysu,• wnie­sie­nie opłaty za postępo­wanie kwalifi­ka­cyj­ne w wy­so­kości 100 zł.,• uzupełnie­nie IRK o wy­niki ma­tu­ral­ne.
Kan­dydat ma pra­wo określić do trzech kie­runków stu­diów - w przy­pad­ku nie­przyjęcia na pierw­szy kie­runek, kan­dydat jest roz­pa­trywany ko­lej­no na drugim i trze­cim określonym przez sie­bie kie­run­ku stu­diów
Kan­dydat na stu­dia "woj­sko­we" może jed­nocześnie za­rejestro­wać się (w ramach jed­nej opłaty re­krutacyj­nej) na stacjonar­ne i/lub nie­stacjonar­ne stu­dia "cywil­ne"; w ta­kim przy­pad­ku w pierw­szej ko­lej­ności roz­pa­trywany jest na stu­diach "woj­sko­wych" , w drugiej - na stu­diach "cywil­nych" stacjonar­nych, w trze­ciej - na stu­diach "cywil­nych" nie­stacjonar­nych

Na za­kres postępo­wania re­krutacyj­nego na stu­dia woj­sko­we składają się:• re­jestracja w IRK i złożenie do rek­to­ra wnio­sku o po­wołanie do służby kan­dydac­kiej,• badania le­kar­skie i badania psy­chologicz­ne mające na celu stwier­dze­nie, czy stan zdro­wia kan­dydata po­zwala na pełnie­nie za­wodowej służby woj­sko­wej,• test spraw­ności fi­zycz­nej prze­pro­wadzony w WAT, obej­mujący:- bieg na 50 m,- bieg na 1000 m (dla ko­biet - 800 m),- pod­ciąga­nie na drążku (dla ko­biet - zwis na drążku na czas).• ro­z­mo­wa kwalifi­ka­cyj­na mająca na celu określe­nie pre­dys­po­zycji do stu­diów w WAT oraz mo­ty­wacji do za­wodu ofi­cera,• ana­liza wy­ników ze świa­dec­twa doj­rzałości,• test ze zna­jomości języka an­giel­skie­go dla osób, które nie mają wy­niku z te­go języka na świa­dec­twie doj­rzałości.
Kan­dydat przyjęty na stu­dia woj­sko­we, zo­bo­wiąza­ny jest do­star­czyć do Aka­de­mii:• kse­ro­ko­pię świa­dec­twa doj­rzałości (oryginał do wglądu),• ko­lorową fo­to­gra­fię w for­mie cyfro­wej przesłaną przez IRK,• zaświad­cze­nie z Krajowe­go Re­jestru Kar­nego,• skrócony od­pis ak­tu uro­dze­nia,• życio­rys.
Nie­do­star­cze­nie do­kumentów w ter­mi­nie, o którym mo­wa po­wyżej, trakto­wane jest ja­ko re­zygna­cja kan­dydata z podjęcia stu­diów w Aka­de­mii i skut­kuje skreśle­niem z listy przyjętych.
Pod­stawą na­liczania punktów ran­kin­go­wych są:• wy­niki eg­zami­nu ma­tu­ral­nego z ustalonych przed­miotów - 100 pkt. rankingowych• rozmowa kwalifikacyjna - 5 pkt. rankingowych• sprawdzian sprawności fizycznej - 15 pkt. rankingowych

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych na stu­dia woj­sko­we:• ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,• fi­zyka - na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z wyjątkiem kierunku "logistyka ekonomiczna" - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• geografia/historia/WOS - na kierunek "logistyka ekonomiczna" - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• chemia - na kie­run­ku chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• informatyka - na kierunku informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych• język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

Dla kan­dydata z "nową ma­turą", który na świa­dec­twie doj­rzałości w części pi­sem­nej, z przed­mio­tu wy­mie­nio­nego po­wyżej, po­sia­da wy­nik z po­zio­mu roz­sze­rzonego i pod­stawowe­go, pod­stawą na­licze­nia punktów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wy­nik dający większą liczbę punktów ran­kin­go­wychJeżeli kan­dydat zdawał na eg­zami­nie doj­rzałości ("stara ma­tu­ra") określony przed­miot pi­sem­nie i ust­nie, to pod­stawą na­liczania punktów ran­kin­go­wych jest ocena wyższaUwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIAKan­dydat w ramach jed­nej opłaty re­krutacyj­nej może za­rejestro­wać się na stu­dia stacjonar­ne i nie­stacjonar­ne; w przy­pad­ku ta­kiej jed­nocze­snej re­jestracji, naj­pierw jest roz­pa­trywany na studiach stacjonar­nych, a do­pie­ro w przy­pad­ku nie­przyjęcia na stu­dia stacjonar­ne, jest roz­pa­trywany na stu­diach nie­stacjonar­nych. Stu­dia stacjonar­ne są bezpłat­ne, a na stu­diach nie­stacjonar­nych po­bie­rane jest cze­sne.
Re­jestracja obej­mu­je:• wy­pełnie­nie na stro­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w In­ter­neto­wej Re­jestracji Kan­dydatów (IRK) po­da­nia-an­kie­ty do 21 sierpnia,• wnie­sie­nie opłaty re­krutacyj­nej w wy­so­kości 85 zł,• uzupełnie­nie po­da­nia-an­kie­ty o wy­niki ma­tu­ral­ne.
Pod­stawą na­liczania punktów ran­kin­go­wych są:• wy­niki eg­zami­nu ma­tu­ral­nego z ustalonych przed­miotów - 100 pkt. rankingowych
Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych na kie­run­ki tech­nicz­ne (inżynier­skie):• ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,• fi­zyka - na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• chemia - na kie­run­ku chemia, bio­go­spo­dar­ka, inżynieria materiałowa - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• informatyka - na kierunku informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• bio­logia - na kie­run­ku bio­go­spo­dar­ka - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,• język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.
Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki lub oceny uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych na kie­run­ki licen­cjac­kie*:• geogra­fia, hi­sto­ria lub wie­dza o społeczeństwie - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,• ma­tema­ty­ka - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,• język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,• język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.
* bez­pie­czeństwo na­ro­dowe, obron­ność państwa, zarządzanie
Kan­dydat przyjęty na stu­dia ma obo­wiązek w wy­zna­czonym ter­mi­nie do­star­czyć wy­ma­ga­ne do­kumen­ty:• kse­ro­ko­pia świa­dec­twa doj­rzałości (oryginał do wglądu),• do­kumen­ty po­twier­dzające osiągnięcia uzyska­ne w sz­ko­le śred­niej (dy­plomy olim­piad),• ko­loro­wa fo­to­gra­fia w for­mie cyfro­wej przesłana przez IRK,
Nie­do­star­cze­nie oryginału lub od­pisu świa­dec­twa doj­rzałości w ter­mi­nie o którym mo­wa po­wyżej, trak­to­wane będzie ja­ko re­zygna­cja z podjęcia stu­diów w Aka­de­mii.
Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIARe­krutacja na stu­dia pro­wadzona jest dwukrot­nie:• dla stu­diów roz­po­czynających się w se­mestrze zi­mo­wym (paździer­nik),• dla stu­diów roz­po­czynających się w se­mestrze let­nim (lu­ty),
Na stu­dia może być przyjęta oso­ba po­sia­dająca ty­tuł za­wodowy ma­gistra, inżynie­ra lub licen­cja­ta uzyska­ny na kie­run­ku stu­diów zbieżnym lub po­krew­nym do kie­run­ku re­alizowanego w Aka­de­mii;Kan­dydat pod­czas re­jestracji w IRK wy­bie­ra in­teresujący go kie­runek stu­diów i mak­sy­mal­nie 3 specjal­ności na każdym ro­dzaju stu­diów. W przy­pad­ku nie­przyjęcia na pierwszą specjal­ność na stu­diach stacjonar­nych roz­pa­trywany jest ko­lej­no na drugą i trze­cią. Jeżeli nie za­kwalifi­kuje się na stu­dia stacjonar­ne roz­pa­trywany jest ana­logicz­nie na stu­diach nie­stacjonar­nych.Re­jestracja kan­dydatów na wszyst­kie kie­run­ki pro­wadzona jest cen­tral­nie na stro­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w In­ter­neto­wej Re­jestracji Kan­dydatów (IRK)
Na re­jestrację składa się również do­star­cze­nie przez kan­dydata do­kumentów:• kse­ro­ko­pia dy­plomu (oryginał do wglądu),• kse­ro­ko­pia su­ple­men­tu do dy­plomu lub in­deks,• ko­loro­wa fo­to­gra­fia w for­mie cyfro­wej przesłana przez IRK
De­cyzję w sprawie przyjęcia na specjal­ność określonego kie­run­ku stu­diów, w ramach ustalonego limi­tu miejsc, po­dej­mu­je Wy­działowa Ko­mi­sja Re­krutacyj­na, biorąc pod uwagę:• wy­nik ukończe­nia stu­diów wyższych,• kom­peten­cje niezbędne do kon­ty­nuowania ksz­tałcenia na stu­diach drugie­go stop­nia na określonym kie­run­ku stu­diów,• wy­niki uzyska­ne w cza­sie tr­wania stu­diów wyższych.
Wy­niki re­krutacji są po­da­wane w IRK, na wy­wie­szonych w WAT listach oraz w pi­sem­nej de­cyzji wysłanej do każde­go kan­dydata.
Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

Polecane Uczelnie w Warszawie