Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie


Czym jest statut szkoły i jak go poprawnie stworzyć?

Czym jest statut szkoły i jak go poprawnie stworzyć?

Czym jest statut szkoły i jak go poprawnie stworzyć?

Statut szkoły to dokument, który określa wszystkie najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania placówki. Jakie zagadnienia muszą znaleźć się w statucie i o czym trzeba pamiętać podczas tworzenia dokumentu?

Dlaczego każda szkoła musi mieć statut?

Statut nie bez powodu nazywany jest „konstytucją” szkoły. Dokument reguluje wszystkie istotne kwestie związane z działalnością placówki i żadna szkoła nie może funkcjonować bez niego. W statucie można znaleźć informacje dotyczące zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły, systemu oceniania, praw i obowiązków uczniów, przyznawania kar i nagród. W statucie nie można też pominąć spraw organizacyjnych związanych na przykład z pracą organów szkoły oraz z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów w szkole (biblioteka, świetlica, pracownia, stołówka, itp.). Szczegółowy wykaz tego, co powinien zawierać statut szkoły, można znaleźć w art. 98.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.

Zasady redagowania statutu szkoły

Statut to najważniejszy dokument w hierarchii szkoły, w związku z czym podczas jego opracowywania trzeba przestrzegać pewnych reguł. Dokument powinien być przejrzysty i profesjonalnie zredagowany, dlatego autor statutu powinien pamiętać o takich aspektach jak:

  • prawidłowe numerowanie stron;
  • wprowadzenie strony tytułowej z nazwą szkoły;
  • dodanie spisu treści po stronie tytułowej;
  • słownik pojęć użytych w statucie;
  • podział treści na rozdziały (cyfry arabskie);
  • stosowanie odpowiednich jednostek w rozdziałach: paragrafów (np. § 1. § 2.) i ustępów (np. 1. 2.);
  • wprowadzanie wyliczeń tam, gdzie jest to uzasadnione;
  • zachowanie odpowiednich oznaczeń wyliczeń, np. punkt 1), podpunkty  a), b), a następnie tirety [-].

Statut szkoły - o czym trzeba pamiętać?

Opracowanie pierwszego statutu szkoły to zadanie dla organu lub osoby, która założyła placówkę (np. osoby fizycznej, jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawnej). Dokument ten musi być przesłany do właściwego kuratora oświaty lub inny organ sprawujący nadzór nad placówką (np. ministra kultury w przypadku szkół artystycznych). Statut dotyczy wszystkich osób zaangażowanych w życie szkoły (uczniów, pracowników, rodziców i opiekunów), w związku z czym jego treść powinna być ogólnodostępna. Zazwyczaj szkoła publikuje dokument na stronie internetowej placówki lub w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez organ prowadzący szkołę.  Co ważne, jeżeli statut szkoły musi ulec zmianie (np. ze względu na przekształcenie placówki), wówczas opracowaniem dokumentu powinna zająć się rada szkoły lub ewentualnie rada pedagogiczna.

Jak opracować statut i nie popełnić błędów?

Statut to niezwykle ważny dokument, bez którego nie może funkcjonować żadna szkoła. Wraz z aktem założycielskim musi być zatwierdzony przez organ, który sprawuje nadzór nad placówką (zwykle przez właściwego kuratora oświaty). Jeżeli statut lub niektóre jego zapisy będą niezgodne z prawem, wówczas organ nadzorujący może uchylić dokument (w całości lub niektóre fragmenty). Warto bowiem pamiętać, że statut szkoły nie może kolidować z aktami prawnymi zajmującymi wyższe miejsce w hierarchii, np. z Konstytucją, Konwencją Praw Dziecka czy Deklaracją Praw Człowieka. Częstym błędem popełnianym przez autorów statutów jest stosowanie niewłaściwego systemu oceniania bądź restrykcje dotyczące wyglądu uczniów. Żeby uniknąć bezprawnych zapisów w statucie, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Do kogo zwrócić się o pomoc w opracowaniu statutu?

Z opracowaniem statutu szkoły najlepiej zwrócić się do kancelarii, która specjalizuje się z prawie oświatowym. Doświadczonych specjalistów można znaleźć w Kancelarii Prawa Gospodarczego i Oświatowego. Kancelaria może pomóc w zredagowaniu statutu szkoły podstawowej, szkoły z oddziałem przedszkolnym, szkoły zawodowej, technikum, liceum oraz szkoły policealnej. Więcej szczegółów na temat usług prawnych dla placówek oświatowych można uzyskać po wysłaniu formularza kontaktowego na stronie https://www.kpgio.pl/kontakt/. O współpracę z kancelarią można zapytać wysyłając e-mail na adres: kancelaria@kpgio.pl lub dzwoniąc pod numer +48 533 940 018.

Data publikacji: 31-03-2024