0:00 - 0:00

Uczelnia Łukaszewski (ULU)
Uczelnia Łukaszewski (ULU)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Łukaszewski (ULU)

Adres: ul. Hirszfelda 11

02-776 Warszawa

TEL. 22 644 99 11

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Administracja spec. Administracja biznesu Zobacz więcej Administracja spec. Administracja jednostek samorządu terytorialnego Zobacz więcej
Administracja spec. Administracja rządowa Administracja spec. Administracja samorządowa Administracja spec. Administracja skarbowa
Administracja spec. Administracja Unii Europejskiej Administracja spec. Administracyjne funkcjonowanie Instytucji UE Administracja spec. Administrowanie placówkami sportowymi
Administracja spec. E-administracja Administracja spec. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE Zarządzanie Zobacz więcej
Zarządzanie spec. Biznes i ekonomia Zarządzanie spec. Cyberbezpieczeństwo i ochrona firmy Zarządzanie spec. Hotelarstwo i turystyka
Zarządzanie spec. Komunikacja Zarządzanie spec. Logistyka Zarządzanie spec. Marketing
Zarządzanie spec. Psychologia w biznesie Zarządzanie spec. Stosunki międzynarodowe Zarządzanie spec. Zarządzanie finansami
Zarządzanie spec. Zarządzanie obiektami sportowymi Zarządzanie spec. Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie spec. Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Filmy - Uczelnia Łukaszewski (ULU)

Galeria ZDJĘĆ

Misja ULU - Uczelnia Łukaszewski (ULU)

Misją Uczelni Łukaszewski jest odkrywanie prawdy i przekazywanie wiedzy przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie wysoko wykwalifikowanych, twórczych kadr studentów, zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, pozostając jednocześnie integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. W swoich działaniach Uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami i wartościami takimi jak: utylitarność nauczania oraz badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka.”

Urzeczywistnienie tej misji jest integralnie związane z kształceniem kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak aby byli oni dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianym przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej. Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie tradycyjnej jak i poprzez Internet dzięki czemu realizujemy ideę swobodnego dostępu do edukacji oraz wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w nauce i pracy.

 • cenimy zaufanie i uczciwość;
 • rozumiem i szanujemy naszych studentów i zapewniamy im obsługę na najwyższym poziomie;
 • dbamy o rozwój naszej kadry dydaktycznej;
 • nasi ludzie są naszą siłą - szanujemy ich różnorodność przekonań i pomysłów, rozwijamy ich osobowość;
 • pracujemy zespołowo;
 • cenimy profesjonalizm.

CEL DZIAŁANIA SZKOŁY

Celem działania ULU jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności na wybranych i określonych kierunkach studiów. Uczelnia realizuje ten cel pełniąc funkcje:

 • kształcenie,
 • przygotowanie do wyboru i wykonywania zawodu,
 • uzupełnienie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • przekwalifikowanie w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

BADAWCZE

 • inspirowanie badań naukowych,
 • opracowywanie ekspertyz,
 • opracowywanie metod i programów szkolenia kadr menedżerskich,
 • działalność popularyzatorska i wydawnicza,
 • rozwój naukowy swoich nauczycieli akademickich oraz promowanie ich osiągnięć,
 • organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

GOSPODARCZE

 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowej działalności dydaktycznej Uczelni,
 • podnoszenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych,
 • wykorzystanie funduszy wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności,
 • wprowadzanie nowoczesnych modeli działalności gospodarczej.

INTEGRACYJNE

 • współpraca z innymi szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 • współpraca z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami i stowarzyszeniami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego macierzystego regionu,
 • wspieranie inicjatyw związanych z: zarządzaniem rynkiem pracy, walką z bezrobociem, rozwojem kulturalnym i gospodarczym regionów,
 • wspieranie inicjatyw związanych z procesami integracyjnymi Polski z UE.

KULTUROTWÓRCZE

Uczelnia jest miejscem, w którym:

 • powstają idee, koncepcje i teorie naukowe,
 • kształtują się propozycje zastosowań praktycznych.

Rekrutacja - Uczelnia Łukaszewski (ULU)

Kandydatów na studia ULU przyjmuje bez egzaminów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłat na konto szkoły: wpisowego, opłaty manipulacyjnej i czesnego zgodnie z zadeklarowanym trybem wpłat.

Zapis na studia jest dokonywany w trybie ON-Line poprzez Internet lub osobiście w Rektoracie.

Rekrutacja

PROCES REKRUTACJI

 1. Wybierz interesujący Cię kierunek na stronie www.ulu.edu.pl
 2. Wypełnij formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie ULU Rekrutacja
 3. Zaczekaj na kontakt ze strony opiekuna danego kierunku - zostaniesz wówczas poinformowany o potrzebnych dokumentach, które trzeba przesłać na adres uczelni.
 4. Wyślij wskazane dokumenty rekrutacyjne na adres uczelni lub dostarcz je osobiście do siedziby uczelni: ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa

KONTAKT Z DZIAŁEM REKRUTACJI:

 • Studia licencjackie - tel. 601 332 277
 • Studia Podyplomowe - tel. 505 129 067
 • Studia MBA - tel. 570 933 513
 • Kształcenie specjalistyczne - tel . 601 332 277