Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

Adres: ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

TEL. (22) 338-98-98, 22 620-76-58

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

PEDAGOGIKA (zobacz specjalizacje)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

POZNAJ TWÓRCZĄ RESOCJALIZACJĘ
PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie jest jedyną w Polsce Uczelnią zajmującą się problematyką Twórczej Resocjalizacji. Jej autorem jest prof. dr hab. Marek Konopczyński - rektor Uczelni. Pedagogium prowadzi studia I i II stopnia w zakresie: pedagogika resocjalizacyjna, kryminologiczna, sądowo-penitencjarna jak również logopedia resocjalizacyjna oraz praca socjalna. Ponadto Uczelnia realizuje liczne specjalistyczne studia podyplomowe. Koncepcja merytoryczna Uczelni sięga do dorobku polskiej refleksji resocjalizacyjnej i kryminologicznej oraz słynnego teatru resocjalizacji „Scena Coda”. Podstawowym jej założeniem jest traktowanie procesu resocjalizacji jako poszukiwania i rozwijania potencjałów rozwojowych u osób nieprzystosowanych społecznie i w ten sposób kreowania u nich alternatywnych parametrów tożsamości. Twórcza resocjalizacja to odmienne podejście do założeń procesu resocjalizacji co czyni z Pedagogium jedyną tego typu Uczelnią w Polsce. PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie została powołana i uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku „pedagogika” oraz „praca socjalna” na podstawie art. 29 ust. 2 i art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) decyzją (nr DNS- WUN-6014-11352-11352-1/AM/10) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisana do Rejestru MENiS pod numerem 214

Cel studiów - Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

Student kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne zdobędzie szeroką wiedzę humanistyczną i fachową. Pedagogium poza realizacją specjalistycznych przedmiotów teoretycznych kładzie szczególny nacisk na zajęcia praktyczne, które wyposażają naszych absolwentów w konkretne umiejętności przydatne w przyszłej pracy. Studia w Pedagogium umożliwiają opanowanie wiedzy z zakresu:
 • bezpieczeństwa indywidualnego i społecznego;
 • bezpieczeństwa państwa;
 • zagrożeń cywilizacyjnych, ekologicznych, klęskami żywiołowymi, terroryzmem, patologiami społecznymi oraz organizowania i udzielania pomocy w wyżej wymienionych sytuacjach. Studiujący pozna:
 • podstawy obronności RP i NATO;
 • istotę misji i operacji pokojowych;
 • zakres organizowania działań związanych z samoobroną i obroną cywilną;
 • zasady zarządzania kryzysowego. Program studiów zapewnia realizację między innymi następujących przedmiotów specjalistycznych:
 • Teoria państwa i prawa;
 • Węzłowe problemy bezpieczeństwa państwa;
 • Historia wychowania obronnego;
 • Indywidualne i grupowe zagrożenia bezpieczeństwa czasu pokoju i wojny;
 • Przysposobienie medyczno-sanitarne;
 • Elementy samoobrony koniecznej;
 • Obrona cywilna i sytuacje kryzysowe;
 • Orientacja w terenie jako wyraz bezpieczeństwa;
 • Metodyka strzelectwa sportowego;
 • Wybrane problemy polskiej tradycji wojskowej;
 • Obrona narodowa i terytorialna;
 • Metodyka edukacji do bezpieczeństwa - przysposobienia obronnego;
 • Przygotowanie do bezpieczeństwa indywidualnego i społecznego;
 • Filozofia bezpieczeństwa; Studia dają kwalifikacje do pracy między innymi w:
 • policji;
 • administracji państwowej i samorządowej (w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną);
 • straży miejskiej, straży pożarnej, straży granicznej, wojsku; w komórkach bezpieczeństwa instytucji państwowych i prywatnych; ochronie osób i mienia;
 • szkołach gimnazjalnych jako nauczyciel obrony cywilnej lub pracownik administracyjny;
 • oraz po ukończeniu dodatkowych studiów 2 stopnia (magisterskich) w szkołach ponadgimnazjalnych jako nauczyciel przysposobienia obronnego.
 • Cel studiów - Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

  Program studiów zapewnia realizację między innymi następujących przedmiotów;
 • Praca specjalna w środowisku lokalnym
 • Poradnictwo i doradztwo socjalne
 • Organizacje pozarządowe w pracy socjalnej
 • Podstawy profesjonalnej profilaktyki
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznej
 • Edukacja zdrowotna, Edukacja ekologiczna
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do psychoterapii
 • Media w pracy socjalnej- warsztaty
 • Estetyczne problemy pracy socjalnej
 • Wiedza o rodzinie
 • Prawa dziecka. Bezprawie wobec dziecka Uzyskane kwalifikacje umożliwiają naszym absolwentom podjęcie pracy, na bardzo szerokim rynku pracy, w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy między innymi w
 • rządowych i pozarządowych instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną
 • samorządowych ośrodkach polityki i pomocy społecznej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-leczniczych
 • organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych
 • zakładach karnych
 • ośrodkach dla uchodźców
 • szkołach, biurach karier
 • sądach, policji i straży miejskiej Interdyscyplinarny charakter kształcenia, zdobyta wiedza o człowieku i świecie, wytyczona z jednej strony przez filozofię, etykę, elementy kulturoznawstwa, prawo, socjologię i politykę społeczną, przez ekologię, media i komunikację społeczną z drugiej zaś przez pedagogikę i psychologię, pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na wielu kierunkach w tym na Pedagogice w Pedagogium, dzięki czemu absolwent może uzyskać dodatkowe uprawnienia pedagiczne oraz tytuł magistra
 • Czas trwania - Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

  Studia trwają 6 semestrów (3 lata)

  Wymagane dokumenty - Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

 • podanie o przyjęcie na studia (formularz do pobrania [TUTAJ]
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis poświadczony notarialnie);
 • 4 identyczne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarze 35x45 mm, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem;
 • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 400 zł
  Wpłaty można dokonać gotówką w kasie dowolnego oddziału PKO BP, w kasie innego banku lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany na stronie PEDAGOGIUM WSNS www.pedagogium.pl, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115, z dopiskiem "imię i nazwisko, opłata wpisowa". Prosimy o nie dokonywanie wpłat na poczcie. Opłata wpisowa jest zwracana jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty na studia, nie jest zwracana jeżeli kandydat zostanie przyjęty ale nie podejmie studiów.
 • kserokopia dowodu osobistego (od 01-04-2008 r. ważne są tylko nowe dowody);
 • Czesne - Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie

  350 zł płatne przez 12 miesięcy 2000 zł płatne jednorazowo za semestr do 20 września i 20 lutego lub 3800 zł płatne jednorazowo za rok z góry do 20 września (20 lutego w przypadku naboru zimowego).