Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Adres: ul. Kaleńska 3

04-367 Warszawa

TEL. 518 957 332, 22 870 00 01

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

Poznaj Uczelnię - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie jest uczelnią niepubliczną, działającą od 2009 roku. Jej założycielem i Rektorem jest dr Beata Mydłowska, prof. USM. Uczelnia posiada własny kampus przy ul. Kaleńskiej 3 w Warszawie na Pradze Południe. Jej celem jest kształcenie umiejętności praktycznych i przygotowanie Studentów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 358.

Uczelnia kształci na dwóch poziomach licencjackim i magisterskim na dwóch wydziałach: Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, w ramach trzech kierunków: pedagogiki, dietetyki, kosmetologii. USM oferuje także liczne kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. Programy studiów są przygotowywane we współpracy z pracodawcami, zaś dzięki dużej ilości zajęć praktycznych studenci uzyskują wiedzę, kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy.

OFERUJEMY KSZTAŁCENIE W NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:

 • Pedagogika
 • Dietetyka
 • Kosmetologia

WŁADZE UCZELNI:

 • Rektor – dr Beata Mydłowska, prof. USM
 • Dziekan – dr Izabela Podobas

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Ścieżka kształcenia na USM w Warszawie

KOSMETOLOGIA

Kształcenie na kierunku Kosmetologia odbywa się w systemie studiów I oraz II stopnia

Studia I stopnia: 6 semestrów, tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Absolwent USM otrzymuje tytuł licencjata na kierunku Kosmetologia w jednej z następujących specjalności:

 • Kosmetologia stosowana
 • Wizaż i kreowanie wizerunku
 • Zarządzanie salonem kosmetycznym

Studia II stopnia: 4 semestry, tryb niestacjonarny

Absolwent USM otrzymuje tytuł magistra na kierunku Kosmetologia w jednej z następujących specjalności:

 • Kosmetologia medyczna
 • Kosmetologia estetyczna
 • Wizaż i charakteryzacja

DIETETYKA

Kształcenie na kierunku Dietetyka odbywa się w systemie studiów I oraz II stopnia

Studia I stopnia: 6 semestrów, tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Absolwent USM otrzymuje tytuł licencjata na kierunku Dietetyka w jednej z następujących specjalności:

 • Dietetyka Kliniczna
 • Psychodietetyka
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Dietetyka sportowa i odnowa biologiczna


Studia II stopnia: 4 semestry, tryb niestacjonarny

Absolwent USM otrzymuje tytuł magistra na kierunku Dietetyka w jednej z następujących specjalności:

 • Dietetyka Kliniczna
 • Psychodietetyka z elementami obesitologii

PEDAGOGIKA

Kształcenie na kierunku Pedagogika odbywa się w systemie studiów I oraz II stopnia

Studia I stopnia: 6 semestrów, tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Absolwent USM otrzymuje tytuł licencjata na kierunku Pedagogika w jednej z następujących specjalności:

 • Logopedia
 • Resocjalizacja
 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza


Studia II stopnia: 4 semestry, tryb niestacjonarny

Absolwent USM otrzymuje tytuł magistra na kierunku Pedagogika w jednej z następujących specjalności:

 • Logopedia
 • Resocjalizacja

Rekrutacja - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek blisko 1000 uczniów, słuchaczy i studentów. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: informatyczną, chemiczną oraz zawodowe (kosmetyczną, wizażu i fryzjerską). Sale lekcyjne zaopatrzone są w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w naszym programie edukacyjnym jest nauka języków obcych, dlatego w zależności od wybranej szkoły można u nas uczyć się: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego. Uczniowie liceum i technikum (dla młodzieży i dorosłych) oraz Policealnej Szkoły Administracji nie płacą czesnego. Studenci i słuchacze pozostałych szkół mogą wnosić opłatę za naukę nawet w kilku ratach. Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Umożliwiamy również naukę w systemie indywidualnym. Nabór do wszystkich szkół prowadzony jest w sposób ciągły.

Rekrutacja na studia - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

https://usmbm.edu.pl/rekrutacja/

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DZIEKANATU
ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa
Tel. 518 957 332 / 22 870 00 01

dziekanat@usmbm.edu.pl

Zasady rekrutacji - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

UWAGA PROMOCJA
Dla pierwszych 10 osób, które złożą dokumenty na kierunek Pedagogika promocyjne czesne za semestr I - 
sprawdź opłaty >>>


ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA I STOPNIA

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach nowej matury lub świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach starej matury.
 • Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaurate Organization z siedzibą w Genewie.
 • Świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • świadectwa dojrzałości
 • kserokopii dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 aktualnych fotografii podpisanych z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenia od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia, starsze zaświadczenia nie będą przyjmowane)
 • podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego - plik do pobrania
 • kserokopii dowodu wpisowego (dot. Kosmetologii)
 • cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą złożyć dokument poświadczający znajomość języka polskiego

 • W razie braku dokumentu poświadczającego znajomość języka, Uczelnia będzie potwierdzać stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim podczas rozmowy wstępnej z kandydatem na studia. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku nie posiadania polisy Cudzoziemcy zobowiązani są przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń:

 • Kosmetologia – studia I stopnia – 150 osób
 • Administracja – studia I stopnia – 150 osób
 • Dietetyka – studia I stopnia – 150 osób
 • Pedagogika – studia I stopnia – 150 osób


 • ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „kosmetologia” lub „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Ponadto od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego - plik do pobrania
 • podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.
 • Wymagania na kierunek kosmetologia II stopnia 

  Osoby, które chcą studiować kosmetologię w ramach magisterskich studiów II stopnia, powinny mieć ukończone studia pierwszego stopnia o tym samym profilu lub też posiadać dyplom licencjata kierunku, który jest zbliżony profilowo. Wtedy jednak trzeba zobowiązać się do wyrównania istniejących różnic programowych. Inną możliwością jest posiadanie dyplomu co najmniej dwuletniego studium kosmetycznego bądź rocznych podyplomowych studiów z zakresu medycyny estetycznej lub dermatologii kosmetycznej. 

  Wymagania na kierunek dietetyka II stopnia 

  W ofercie uczelni znajdują się również studia II stopnia na kierunku dietetyka. Mogą się na nie zapisać kandydaci, którzy ukończyli kształcenie pierwszego stopnia na tym kierunku, ale nie tylko. Osoby, które nie ukończyły dietetyki I stopnia mogą być dopuszczone na studia II stopnia, jeśli mają dyplom kierunku zbliżonego profilowo, a jednocześnie zobowiążą się do wyrównania wszystkich istniejących różnic programowych.

  NASZE ATUTY – WARTO WIEDZIEĆ - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

  • DOŚWIADCZONA KADRA - W USM w Warszawie wykładają nauczyciele akademiccy z doświadczeniem i bogatym dorobkiem naukowym, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, ale także praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
  • NOWOCZESNY PROGRAM - Program studiów oraz proponowane ścieżki kształcenia są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki, kosmetologii i pedagogiki oraz odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy. NISKIE CZESNE - Uczelnia oferuje konkurencyjne czesne, skalkulowane z uwzględnieniem możliwości finansowych różnych grup studentów.
  • STYPENDIA ZAGRANICZNE – Uczelnia oferuje bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu „Erasmus+”.
  • WYJĄTKOWA ATMOSFERA - Kształcenie w USM w Warszawie przebiega w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Tworzymy relacje partnerskie między wykładowcami i studentami, budujemy atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania, traktujemy naszych słuchaczy podmiotowo.
  • DOGODNA LOKALIZACJA – Uczelnia mieści się w Warszawie, na Pradze Południe, przy doskonale skomunikowanym Rondzie Wiatraczna pozwalając na łatwy i szybki dojazd komunikacją miejską.
  • KURSY I SZKOLENIA - W trakcie nauki w USM w Warszawie studenci zdobywają specjalistyczne certyfikaty, które wyróżniają ich wśród absolwentów innych uczelni, potwierdzając ich specjalistyczne kwalifikacje.
  • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie zapewnia studentom warunki wszechstronnego naukowego i kulturalnego rozwoju. WYPOSAŻENIE PRACOWNI - Uczelnia ma własne zaplecze laboratoryjne oraz pracownie kosmetyczne, w których prowadzone są ćwiczenia przez kadrę specjalistów czynnych zawodowo. Wszystkie pracownie kosmetologiczne wyposażone są w nowoczesny, profesjonalny i wysokospecjalistyczny sprzęt oraz aparaturę do pielęgnacji, upiększania, korekty, diagnostyki skóry i ciała, opóźniania procesów starzenia skóry, itp.
  • WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM – uczelnia ma podpisane umowy o współpracy z placówkami świadczącymi usługi kosmetyczne (m.in. Clarena, Bielenda Professional)

  Studia podyplomowe - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

  W ofercie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie znajduje się również sporo kierunków studiów podyplomowych. Jest to oferta kształcenia skierowana do osób, które już posiadają wyższe wykształcenie, ale chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, realizowane są w systemie zjazdów weekendowych, które odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu. Absolwenci uzyskują certyfikat ukończenia studiów bądź też dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji czy umiejętności.

  Kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie:

 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
 • Arteterapia i terapia zajęciowa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna
 • Dietetyka w sporcie
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Fryzjerstwo i Kosmetologia Ogólna
 • Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Logopedia szkolna
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i
 • przedszkolnej
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii
 • Poradnictwo dietetyczne i żywieniowe
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychodietetyka
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

  Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

  ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa

  (+22) 870 00 01 / 518 957 332

  dziekanat@usmbm.edu.pl
  usmbm.edu.pl

  Godziny pracy Dziekanatu:

  Poniedziałek – Piątek, 8:00 – 17:00

  Sobota – Niedziela, 8:00 – 14:00 (tylko w weekendy „zjazdowe”)