Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) w Warszawie

Adres: ul. Kaleńska 3

04-367 Warszawa

TEL. 22 870 00 01, 518 957 332

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) w Warszawie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest zawodową uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku. Jej założycielem jest Pani Beata Mydłowska. Od samego początku swojego istnienia uczelnia funkcjonuje w Warszawie, na Pradze Południe przy ulicy Kaleńskiej 3.

Kształcenie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości odbywa się na kierunkach:

 • Administracja
 • Dietetyka
 • Kosmetologia
 • Pedagogika

 • Uczelnia jest aktywna w sferze pracy naukowo – badawczej i wydawniczej. Organizowane są w niej konferencje naukowe z zakresu administracji oraz kosmetologii. Wydawane są „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości”, a także inne publikacje naukowe, takie jak praca zbiorowa pod redakcją Sylwii Gwoździewicz i Beaty Mydłowskiej zatytułowana „Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego”.

  Zajęcia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości prowadzone są w zaopatrzonych w odpowied-ni sprzęt i pomoce dydaktyczne salach wykładowych, z których część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w programie edukacyjnym Uczelni jest nauka języków obcych, dlatego studenci mogą się u nas uczyć: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego.

  Studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości są płatne. Studenci mogą jednak wnosić opłatę za naukę nawet w kilku dogodnych dla siebie ratach.

  Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

  Stypendia - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) w Warszawie

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

 • stypendium socjalne
 • zapomoga
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 • Rekrutacja - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) w Warszawie

  Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek blisko 1000 uczniów, słuchaczy i studentów. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: informatyczną, chemiczną oraz zawodowe (kosmetyczną, wizażu i fryzjerską). Sale lekcyjne zaopatrzone są w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w naszym programie edukacyjnym jest nauka języków obcych, dlatego w zależności od wybranej szkoły można u nas uczyć się: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego. Uczniowie liceum i technikum (dla młodzieży i dorosłych) oraz Policealnej Szkoły Administracji nie płacą czesnego. Studenci i słuchacze pozostałych szkół mogą wnosić opłatę za naukę nawet w kilku ratach. Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

  Umożliwiamy również naukę w systemie indywidualnym. Nabór do wszystkich szkół prowadzony jest w sposób ciągły.

  Zasady rekrutacji - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) w Warszawie

  UWAGA PROMOCJA
  Dla pierwszych 10 osób, które złożą dokumenty na kierunek Pedagogika promocyjne czesne za semestr I -
  sprawdź opłaty >>>

  ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA I STOPNIA

  O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach nowej matury lub świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach starej matury.
 • Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaurate Organization z siedzibą w Genewie.
 • Świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów:
 • świadectwa dojrzałości
 • kserokopii dowodu osobistego - oryginał do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 aktualnych fotografii podpisanych z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenia od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia, starsze zaświadczenia nie będą przyjmowane)
 • podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego - plik do pobrania
 • kserokopii dowodu wpisowego (dot. Kosmetologii)
 • cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą złożyć dokument poświadczający znajomość języka polskiego

 • W razie braku dokumentu poświadczającego znajomość języka, Uczelnia będzie potwierdzać stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim podczas rozmowy wstępnej z kandydatem na studia. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku nie posiadania polisy Cudzoziemcy zobowiązani są przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń:

 • Kosmetologia – studia I stopnia – 150 osób
 • Administracja – studia I stopnia – 150 osób
 • Dietetyka – studia I stopnia – 150 osób
 • Pedagogika – studia I stopnia – 150 osób


 • ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia w Instytucie Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „kosmetologia” lub „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Ponadto od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego - plik do pobrania
 • podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.

 • Szczególne wymagania dla kandydatów kierunek „kosmetologia” drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „kosmetologia”. Kandydat na kierunek „kosmetologia” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) - zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych. Poza tym istnieje możliwość dodatkowego kryterium przyjęć dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż kosmetologia po udokumentowaniu zaliczenia programu nauczania minimum 2-letniego policealnego studium kosmetycznego (dyplom technika usług kosmetycznych) lub minimum rocznych podyplomowych studiów w zakresie kosmetologii, medycyny estetycznej bądź dermatologii estetycznej (dyplom ukończenia studiów podyplomowych).

  Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”. Kandydat na kierunek „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) - zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

  Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (WSP) w Warszawie

  Studia podyplomowe to forma kształcenia dla osób posiadających już dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć zakres umiejętności lub wyspecjalizować się w wąskiej, specjalistycznej dziedzinie. Ich wyjątkową zaletą jest forma prowadzenia – nauka odbywa się w trybie zaocznym, w systemie zjazdów weekendowych średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym z oferty skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo. Studia trwają dwa semestry. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują wykształcenie popartem Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. Niektóre kierunki umożliwiają także zdobycie cennych certyfikatów lub przygotowują do egzaminów specjalistycznych.

  Kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie:

 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
 • Arteterapia i terapia zajęciowa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna
 • Dietetyka w sporcie
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Fryzjerstwo i Kosmetologia Ogólna
 • Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Logopedia szkolna
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i
 • przedszkolnej
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii
 • Poradnictwo dietetyczne i żywieniowe
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychodietetyka
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Polecane Uczelnie w Warszawie