Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Adres: ul. Daszyńskiego 17

06-100 Pułtusk

Tel.: 23 692 98 13 do 16

  • http://pultusk.vistula.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Misja Uczelni - Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Misją Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest przede wszystkim kształcenie studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, przygotowanie absolwentów do wykonywania określonych zawodów, rozwijanie badań naukowych, publikowanie wyników badań naukowych, kształcenie kadry naukowej na seminariach doktorskich, międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa, prowadzenie działań dla dobra środowiska lokalnego i północnego Mazowsza.

Uczelnia w swoich działaniach odwołuje się do tradycji uniwersyteckich, wolności badań naukowych, tolerancji dla różnych poglądów. Pracownicy kierują się poczuciem odpowiedzialności za wysoką jakość kształcenia oraz za rzetelność i uczciwość prowadzonych badań naukowych. Studenci respektują zasady ochrony własności intelektualnej oraz Kodeks etyki studenta.

W społeczności akademickiej przestrzega się zasad współżycia społecznego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz praw pracowniczych. W Akademii obowiązuje okresowy system oceny pracy nauczycieli akademickich.

Akademia dąży do aktywizacji organizacyjnej i naukowej studentów w Samorządzie Studenckim i w kołach naukowych, optymalizacji posiadanego kapitału ludzkiego, wypracowania spójnej polityki kadrowej, uzyskania kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych, uzyskania akredytacji środowiskowych, umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych, współpracy ze środowiskiem pracodawców.