Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Adres: Plac Żelaznej Bramy 10 Warszawa Centrum Symulacji Medycznej Al. Solidarności 12 03-411 Warszawa

00-136 Warszawa

TEL. 22 703 43 93, 22 703 43 88, 22 703 43 83, 22 703 43 91

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej Kosmetologia Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Zobacz więcej Kosmetologia Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Kierunek Lekarski Zobacz więcej

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie jest niepubliczną uczelnią medyczną działającą w Warszawie od 1997 roku. Od początku swojej działalności uczelnia stawia na najwyższe standardy nauczania, zgodne z normami europejskimi. Dzięki temu cieszy się dużą popularnością zarówno wśród studentów, jak i w środowisku naukowym. Celem kształcenia jest przygotowanie doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w obszarze nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, którzy zasilą publiczne oraz niepubliczne ośrodki ochrony zdrowia, a także będą cenionymi specjalistami w swoich dziedzinach. 

Oferta edukacyjna Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie nieustannie ewoluuje, jest ulepszana i modyfikowana zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy w zawodach medycznych i okołomedycznych. Kierunki studiów odzwierciedlają zapotrzebowanie pracodawców, a także umożliwiają studentom rozwój zawodowy, rozwijanie pasji i zainteresowań w wybranej przez nich dziedzinie. Absolwenci uczelni doskonale radzą sobie w życiu zawodowym, znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Misja Uczelni - Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

Misją Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC) jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie kształcenia opartego na dowodach, kształtowanie postaw obywatelskich, uczestnictwo w rozwoju społecznym i gospodarczym uwzględniającym innowacyjność.

Uczelnia gwarantuje wolność nauczania, wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników zapewniając jednocześnie:

 • poszanowanie standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową i poszanowaniu praw człowieka;
 • wykształcenie cenionych specjalistów;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury;
 • prowadzenie działań prozdrowotnych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 • prowadzenie studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia;
 • kształcenie specjalistyczne;
 • rozwijanie potrzeb samokształcenia pracowników i społeczeństwa.


 • Kształcenie studentów odbywa się zgodnie z europejskimi standardami. Zadaniem Uczelni jest wykształcenie cenionych na rynku profesjonalistów posiadających wysokie kwalifikacje w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stosujących się bezwzględnie do wymogów etyki zawodowej, którzy kończąc studia w UM MSC będą mieli poczucie solidnego przygotowania do wykonywania zawodu.

  Ważnym celem Uczelni jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy, w tym w szczególności rynku usług medycznych. Stąd też Uczelnia podejmuje swą misję dokładając wszelkich starań, aby oferowane kierunki studiów z jednej strony jak najlepiej zaspokajały oczekiwania studentów, z drugiej zaś – dawały gwarancje zatrudnienia w konkurencyjnych firmach krajowych i zagranicznych.

  Za kluczową sprawę w procesie podnoszenia jakości kształcenia UM MC uznaje ciągłą konfrontację wiedzy teoretycznej z otoczeniem gospodarczym. Uczelnia kładzie nacisk na to, aby studentom przekazać nie tylko uporządkowaną wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Stąd też w procesie dydaktycznym duży nacisk położony jest na praktyczną naukę zawodu.

  UM MSC realizuje swoją misję również poprzez udział w rozwoju systemu ochrony zdrowia poprzez propagowanie nowoczesnych standardów profilaktyki i leczenia oraz budowanie trwałych relacji współpracy z instytucjami realizującymi zadania zdrowia publicznego.

  Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie będzie rozpoznawalnym i atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, ukierunkowanym na wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla społeczeństwa stojącego przed wyzwaniami epidemiologicznymi i społeczno-demograficznymi.

  Nasze atuty - Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)

  Studenci Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie mają do wyboru szereg kierunków i specjalności, które pozwalają im na rozwijanie się w wybranej przez nich dziedzinie. Wszystkie programy i plany kształcenia na uczelni uwzględniają potrzebę przekazywania możliwie pełnej i wszechstronnej wiedzy w przedmiotach kierunkowych i specjalizacyjnych, ale również potrzebę kształcenia praktycznego i przygotowania studentów pod względem umiejętności i kompetencji. Praktyczna nauka zawodu to spora część programu kształcenia na każdym kierunku, realizowana nie tylko w salach uczelnianych, ale również na zewnątrz. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, wśród której znajdują się zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, którzy realizują praktyczne kształcenie w ramach seminariów, warsztatów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych.

  Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie współpracuje z wieloma publicznymi i prywatnymi podmiotami ochrony zdrowia oraz firmami medycznymi. Studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów zawodowych w renomowanych i prestiżowych miejscach. Praktyki zawodowe realizowane są z dbałością o jak najpełniejsze przygotowanie studentów do ich przyszłego zawodu. Jest to więc czas, który pozwala realnie podnieść kompetencje i kwalifikacje, które będą potrzebne w dalszej pracy w wyuczonym zawodzie.