WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

TEL. 261 837 938, 261 837 939

Galeria ZDJĘĆ

Rekrutacja na Studia w WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE WAT

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada świadectwo maturalne (dojrzałości),
• jest niekarana sądownie,
• posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
• ukończone 18 lat.

Proces rekrutacji odbywa się w kilku etapach:
• utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• uzupełnienie podania w witrynie IRK w wyznaczonym terminie,
• złożenie na uczelni kompletu dokumentów, który obejmuje: wniosek o powołanie do służby kandydackiej, skrócony odpis aktu urodzenia oraz życiorys,
• uiszczenie opłaty za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (100 zł),
• uzupełnienie w systemie IRK wyników maturalnych.

Kandydaci mają możliwość określenia 3 kierunków, na których chcą rozpocząć kształcenie. W momencie nie zakwalifikowania się na pierwsze wybrane studia, uczelnia rozpatruje kandydaturę danej osoby kolejno na drugi i trzeci wybrany kierunek.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wojskowe mogą równocześnie dokonać rejestracji na cywilnych studiach stacjonarnych lub/i niestacjonarnych. W przypadku takim kandydat uiszcza tylko jedną opłatę rekrutacyjną, a jego zgłoszenie rozpatrywane jest według następującej kolejności: 1- studia wojskowe, 2- studia cywilne stacjonarne, 3- studia cywilne niestacjonarne.

Postępowanie rekrutacyjne na kierunki studiów wojskowych obejmuje:
• rejestrację w systemie IRK oraz dostarczenie rektorowi uczelni podania o powołanie do służby kandydackiej,
• wykonanie badań lekarskich i psychologicznych, których celem jest określenie stanu zdrowia kandydata oraz jego możliwości do odbycia zawodowej służby wojskowej,
• udział w teście sprawności fizycznej prowadzonym przez WAT,
• przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, która pozwoli określić predyspozycje do kształcenia na studiach oraz motywację do pełnienia funkcji oficera,
• przeanalizowanie wyników na świadectwie maturalnym,
• przeprowadzenie testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego (dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają tego wyniku na świadectwie maturalnym).

Uczelnia w Warszawie wymaga od kandydatów przyjętych na studia wojskowe złożenia następujących dokumentów:
• kserokopii świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
• aktualnej, kolorowej fotografii cyfrowej przesłanej za pomocą systemu IRK,
• kserokopii dowodu osobistego,
• zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez Krajowy Rejestr Karny,
• skróconego odpisu aktu urodzenia,
• życiorysu (CV).

Jeśli kandydat nie dostarczy na uczelnię niezbędnych dokumentów, wówczas uznaje się to jako jego rezygnację ze studiów w WAT , czego skutkiem jest skreślenie danej osoby z listy przyjętych.

Punkty rankingowe w postępowaniu rekrutacyjnym naliczane są na podstawie wyników maturalnych osiągniętych ze ściśle wyznaczonych przedmiotów (do 100 punktów rankingowych), rozmowy kwalifikacyjnej (do 5 punktów) oraz sprawdzianu sprawności fizycznej (do 15 punktów).

Punkty rankingowe w rekrutacji na studia wojskowe naliczane są z poniższych przedmiotów:
• matematyki – maksymalnie 45 punktów rankingowych,
• fizyki (fizyki i astronomii) – maksymalnie 30 punktów rankingowych (z wyłączeniem rekrutacji na kierunek chemia),
• chemii (na kierunek chemia) – maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• informatyki (na kierunkach: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo) – maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

Kandydaci, którzy podlegali „nowej maturze” i w części pisemnej świadectwa maturalnego posiadają wyniki osiągnięte z danego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, klasyfikowani są według korzystniejszego dla nich przeliczenia punktów rankingowych. Kandydaci, którzy zdawali „starą maturę” i na świadectwie dojrzałości posiadają z danego przedmiotu oceną z egzaminu ustnego i pisemnego – klasyfikowani są według wyższych ocen.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, zasad rekrutacji oraz systemu naliczania punktów znajdują się stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl.

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE WAT – I STOPNIA

Uregulowanie jednej opłaty rekrutacyjnej upoważnia kandydata do zarejestrowania się na wybranym kierunku studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zgłoszenie takie jest rozpatrywane w pierwszej kolejności na studia stacjonarne, a jeżeli danej osobie nie uda się zakwalifikować, dopiero wówczas jej kandydatura jest oceniana w rekrutacji na studia niestacjonarne. Kształcenie w trybie stacjonarnym jest bezpłatne, natomiast studenci kierunków niestacjonarnych zobowiązani są do opłaty czesnego.

Proces rejestracji na studia cywilne I stopnia obejmuje:
• uzupełnienie podania o przyjęcie na studia, dostępnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• uregulowanie opłaty rekrutacyjnej (85 zł),
• wpisanie w podaniu wyników osiągnięty podczas egzaminu maturalnego.

Punkty rankingowe kandydata obliczane są na podstawie osiągniętych przez niego wyników maturalnych ze wskazanych przedmiotów (łącznie do 100 punktów rankingowych).

W rekrutacji na studia inżynierskie uwzględniane są wyniki z:
• matematyki – maksymalnie 45 punktów rankingowych,
• fizyki (fizyki z astronomią) – maksymalnie 30 punktów rankingowych (nie dotyczy rekrutacji na kierunek chemia),
• chemii – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunki chemia, biogospodarka i inżynieria materiałowa),
• informatyki – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunki informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo),
• biologii – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunek biogospodarka),
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

W rekrutacji na kierunki licencjackie (bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzania) uwzględniane są wyniki z:
• geografii, historii bądź wiedzy o społeczeństwie – maksymalnie 45 punków rankingowych,
• matematyki - maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

Kandydaci zakwalifikowanie na studia cywilne I stopnia zobowiązani są złożyć w określonym terminie komplet niezbędnych dokumentów obejmujący:
• kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
• dokumenty mające na celu potwierdzenie osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (np. dyplomy zdobyte w olimpiadach),
• aktualną, kolorową fotografię cyfrową przesłaną za pomocą systemu IRK,
• kserokopię dowodu osobistego.

Jeśli kandydat nie dostarczy w obowiązującym terminie świadectwa maturalnego w oryginale lub jego odpisu, wówczas uznaje się to za jego rezygnację z rozpoczęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Szczegółowe informacje zawierające terminy, zasady rekrutacji i system naliczania punktów znajdują się na stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE WAT – II STOPNIA

W ciągu roku akademickiego uczelnia przeprowadza dwa nabory na studia:
• na kierunki rozpoczynające się od semestru zimowego (w październiku),
• na kierunki rozpoczynające się od semestru letniego (w lutym).

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może starać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na kierunku analogicznym bądź zbliżonym do studiów realizowanych przez WAT.

W czasie rejestracji na platformie IRK mają możliwość wyboru kierunku studiów oraz do każdego z nich maksymalnie trzech specjalności. Jeżeli kandydat nie został przyjęty na pierwszą wskazaną specjalność studiów stacjonarnych, wówczas jego kandydatura jest automatycznie rozpatrywana na drugą oraz trzecią. Analogicznie wygląda kwalifikacja na studia prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Proces rejestracji na wszystkie oferowane przez WAT studia, prowadzony jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
• kserokopii dyplomu magistra, licencjata bądź inżyniera (oryginał do wglądu),
• kserokopii suplementu, który wydawany jest do dyplomu bądź indeksu,
• aktualnej,kolorowej fotografii cyfrowej przesłanej przez system IRK,
• kserokopii dowodu osobistego.

Lista osób przyjętych w ramach obowiązujących limitów miejsc na określone kierunki i specjalności, ustalana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie:
• wyników ukończenia studiów wyższych,
• posiadanych kompetencji niezbędnych w czasie kontynuacji nauki na studiach II stopnia na danym kierunku,
• wyników osiągniętych podczas edukacji na studiach wyższych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są w witrynie IRK oraz na listach zamieszczonych na uczelni. Dodatkowo każdy kandydat otrzymuje pisemną decyzję w sprawie własnej kandydatury.

Szczegółowe informacje zawierające terminy, zasady rekrutacji i system naliczania punktów znajdują się na stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl

O uczelni... - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Warszawska Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to uczelnia z wieloletnią tradycją. Powstała w 1951 roku, a na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności wyrosła na najbardziej prestiżową publiczną uczelnię wojskowo-cywilną w Polsce. Wysoki poziom nauczania, bogaty wybór kierunków, a także najwyższe standardy akademickie sprawiają, że WAT co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów na studia.

Wojskowa Akademia Techniczna jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci na 11 kierunkach jednolitych studiów magisterskich kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Poza kształceniem przyszłych wojskowych, uczelnia posiada również ofertę dla cywilów. Dla osób cywilnych realizowane są studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na ponad 20 kierunkach, a także studia doktorskie. Dodatkowo, w ofercie edukacyjnej znajdują się studia podyplomowe oraz wiele innych praktycznych form kształcenia, między innymi kursy doskonalące czy różnego rodzaju szkolenia. Aby uczyć się na Wojskowej Akademii Technicznej, niekoniecznie trzeba być studentem. W budynkach uczelni działa również Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne dla młodych ludzi, którzy w dziedzinie wojskowości widzą swoją zawodową przyszłość.

W strukturach Wojskowej Akademii Technicznej znajduje się osiem jednostek organizacyjnych, w których obecnie kształci się około 10 tysięcy studentów. Studia wojskowe, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, są realizowane w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat. Rodzaj kierunków oraz limit miejsc jest ustalany co roku na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Ministra Obrony Narodowej. Kształcenie podchorążych odbywa się według nowoczesnego, innowacyjnego modelu studiów wojskowych. W ich trakcie kładzie się duży nacisk na kształtowanie umiejętności dowódczych. Studenci studiów wojskowych mają zapewnione na koszt Ministerstwa Obrony Narodowej zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz wypłacane co miesiąc uposażenie finansowe. Mają więc w stu procentach zaspokojone wszystkie potrzeby bytowe.

O wysoki poziom kształcenia na Wojskowej Akademii Technicznej dba doskonale przygotowana kadra dydaktyczna ponad 1000 nauczycieli akademickich, wśród których jest 200 samodzielnych pracowników naukowych. Studenci kształcą się pod okiem najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, a zajęcia praktyczne mają z ekspertami, którzy niejednokrotnie są fachowcami światowej sławy. Wojskowa Akademia Techniczna praktycznie od zawsze klasyfikowana jest w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w kraju, a jej absolwenci są doskonale oceniani przez pracodawców polskich i zagranicznych.

Wojskowa Akademia Techniczna zapewnia nie tylko świetne warunki kształcenia. Jest również sprawdzonym zapleczem badawczym i eksperckim, z którego zasobów, wiedzy i możliwości korzysta Ministerstwo Obrony Narodowej oraz inne resorty. Doceniane są przede wszystkim techniki wojskowe oraz technologie bezpieczeństwa, które są nieustannie rozwijane i udoskonalane. Wat współpracuje z uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi, a także przedstawicielami biznesu zarówno w Polsce, jak i za granicą. .


Odwiedź nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z Wojskową Akademią Techniczną !

Facebook YouTube Twitter Instagram