WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

TEL. 261 837 938, 261 837 939

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Budowa dróg i mostów (studia cywilne) Zobacz więcej Budownictwo (studia cywilne) Zobacz więcej
Chemia (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Elektronika i telekomunikacja (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Energetyka (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Geodezja i kataster (studia cywilne) Zobacz więcej Informatyka (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Inżynieria bezpieczeństwa (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Inżynieria geoprzestrzenna (studia cywilne) Zobacz więcej Inżynieria kosmiczna i satelitarna (studia cywilne) Zobacz więcej Inżynieria materiałowa (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Inżynieria systemów bezzałogowych (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Logistyka o profilu ogólnoakademickim (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Logistyka o profilu praktycznym (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Lotnictwo i kosmonautyka (w jęz. angielskim) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Lotnictwo i kosmonautyka (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Mechanika i budowa maszyn (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Mechatronika (w jęz. angielskim) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej Mechatronika (studia cywilne) (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej
Optoelektronika (studia cywilne) Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Filmy - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni... - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Warszawska Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego to uczelnia z wieloletnią tradycją. Powstała w 1951 roku, a na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności wyrosła na najbardziej prestiżową publiczną uczelnię wojskowo-cywilną w Polsce. Wysoki poziom nauczania, bogaty wybór kierunków, a także najwyższe standardy akademickie sprawiają, że WAT co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów na studia.

Wojskowa Akademia Techniczna jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci na 11 kierunkach jednolitych studiów magisterskich kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Poza kształceniem przyszłych wojskowych, uczelnia posiada również ofertę dla cywilów. Dla osób cywilnych realizowane są studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na ponad 20 kierunkach, a także studia doktorskie. Dodatkowo, w ofercie edukacyjnej znajdują się studia podyplomowe oraz wiele innych praktycznych form kształcenia, między innymi kursy doskonalące czy różnego rodzaju szkolenia. Aby uczyć się na Wojskowej Akademii Technicznej, niekoniecznie trzeba być studentem. W budynkach uczelni działa również Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne dla młodych ludzi, którzy w dziedzinie wojskowości widzą swoją zawodową przyszłość.

W strukturach Wojskowej Akademii Technicznej znajduje się osiem jednostek organizacyjnych, w których obecnie kształci się około 10 tysięcy studentów. Studia wojskowe, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, są realizowane w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat. Rodzaj kierunków oraz limit miejsc jest ustalany co roku na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Ministra Obrony Narodowej. Kształcenie podchorążych odbywa się według nowoczesnego, innowacyjnego modelu studiów wojskowych. W ich trakcie kładzie się duży nacisk na kształtowanie umiejętności dowódczych. Studenci studiów wojskowych mają zapewnione na koszt Ministerstwa Obrony Narodowej zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz wypłacane co miesiąc uposażenie finansowe. Mają więc w stu procentach zaspokojone wszystkie potrzeby bytowe.

O wysoki poziom kształcenia na Wojskowej Akademii Technicznej dba doskonale przygotowana kadra dydaktyczna ponad 1000 nauczycieli akademickich, wśród których jest 200 samodzielnych pracowników naukowych. Studenci kształcą się pod okiem najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, a zajęcia praktyczne mają z ekspertami, którzy niejednokrotnie są fachowcami światowej sławy. Wojskowa Akademia Techniczna praktycznie od zawsze klasyfikowana jest w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w kraju, a jej absolwenci są doskonale oceniani przez pracodawców polskich i zagranicznych.

Wojskowa Akademia Techniczna zapewnia nie tylko świetne warunki kształcenia. Jest również sprawdzonym zapleczem badawczym i eksperckim, z którego zasobów, wiedzy i możliwości korzysta Ministerstwo Obrony Narodowej oraz inne resorty. Doceniane są przede wszystkim techniki wojskowe oraz technologie bezpieczeństwa, które są nieustannie rozwijane i udoskonalane. Wat współpracuje z uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi, a także przedstawicielami biznesu zarówno w Polsce, jak i za granicą. .


Odwiedź nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z Wojskową Akademią Techniczną !

Facebook YouTube Twitter Instagram

Zasady rekrutacji - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WOJSKOWE

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • posiada znajomość j. angielskiego potwierdzoną na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT
 • uzyskała wymaganą wartość punktów rankingowych ze sprawdzianu sprawności fizycznej
 • uzyskała minimum 3 pkt. za rozmowę kwalifikacyjną

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania,
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu,
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.


Kan­dydat ma pra­wo określić do trzech kie­runków stu­dia stacjonar­ne i/lub nie­stacjonar­ne - w przy­pad­ku nie­przyjęcia na pierw­szy kie­runek, kan­dydat jest roz­pa­trywany ko­lej­no na drugim i trze­cim określonym przez sie­bie kie­run­ku stu­diów. Kan­dydat na stu­dia "woj­sko­we" może jed­nocześnie za­rejestro­wać się (w ramach jed­nej opłaty re­krutacyj­nej) na stacjonar­ne i/lub nie­stacjonar­ne stu­dia "cywil­ne"; w ta­kim przy­pad­ku w pierw­szej ko­lej­ności roz­pa­trywany jest na stu­diach "woj­sko­wych" , w drugiej - na stu­diach "cywil­nych" stacjonar­nych, w trze­ciej - na stu­diach "cywil­nych" nie­stacjonar­nych.


Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej - dla osób wstępnie zakwalifikowanych.


Kandydat przyjęty na studia wojskowe,zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia,
 • życiorys.


Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 20 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 30 punktów rankingowych


Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka - na wszystkie kierunki - max 45 pkt.,
 • fi­zyka* lub chemia* - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub informatyka* - informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo- max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub geografia* - na kierunek geodezja i kartografia- max 30 pkt.,
 • geografia* lub historia*, lub WOS* - na kierunek logistyka ekonomiczna - max 30 pkt.,
 • fi­zyka - na pozostałe kierunki - max 30 pkt.,
 • język angielski - max 20 pkt.,
 • język pol­ski - max 5 pkt.

* jeden z przedmiotów, który da więcej punktów

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Dla kan­dydata z "nową ma­turą", który na świa­dec­twie doj­rzałości w części pi­sem­nej, z przed­mio­tu wy­mie­nio­nego po­wyżej, po­sia­da wy­nik z po­zio­mu roz­sze­rzonego i pod­stawowe­go, pod­stawą na­licze­nia punktów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wy­nik dający większą liczbę punktów ran­kin­go­wych

Jeżeli kan­dydat zdawał na eg­zami­nie doj­rzałości ("stara ma­tu­ra") określony przed­miot pi­sem­nie i ust­nie, to pod­stawą na­liczania punktów ran­kin­go­wych jest ocena wyższa.


Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

HARMONOGRAM 2022/2023

KIERUNKI STUDIÓW WOJSKOWYCH

CZYM SIĘ RÓŻNIĄ STUDIA WOJSKOWE OD CYWILNYCH


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA


 • studia pierwszego stopnia przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości;
 • studia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych;
 • studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera;
 • studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „obronność państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
 • studia stacjonarne - bezpłatne
 • studia niestacjonarne - płatne
 • studia cywilne są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Rejestracja obejmuje:

 • rejestracja na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • ma­tema­ty­ka - max 45 pkt.;
 • fizyka* lub bio­logia* - na kie­run­ek bio­go­spo­dar­ka - max 30 pkt.;
 • fizyka* lub chemia*- na kie­run­ki: chemia, bio­go­spo­dar­ka, inżynieria materiałowa - max 30 pkt.;
 • fizyka* lub geografia* - na kie­run­ki: geodezja i kataster, inżynieria geoprzestrzenna -max 30 pkt.;
 • fizyka* lub informatyka* - na kierunki: informatyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt.;
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na pozostałe kierunki - max 30 pkt.;
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt.;
 • język pol­ski - max 5 pkt.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt.,
 • matematyka - max 30 pkt.,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt.,
 • język polski - max 5 pkt.

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie


Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.


Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.plZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIA


 • studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii;
 • studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych, jak i niestacjonarnych;
 • studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;
 • studia stacjonarne są bezpłatne, a za kształcenie na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty;


Re­krutacja na stu­dia pro­wadzona jest dwukrot­nie:

 • od stycznia do lutego - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego – po kierunkach inżynierskich,
 • od maja do września - rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego – po kierunkach licencjackich.


Na rejestrację składa się założenie konta za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,


Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Uwaga: dodatkowe informacje o terminach, zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych dostępne są na stronie www.wat.edu.pl