Logo Akademia Leona Koźmińskiego

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

TEL. 261 837 938, 261 837 939

FAX. 261 837 938

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie Obronność państwa Bezpiczeństwo narodowe

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Mechatronika Mechanika i budowa maszyn Lotnictwo i kosmonautyka
Logistyka (profil praktyczny) Logistyka (profil ogólnoakademicki) Inżynieria systemów bezzałogowych - planowany
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Inżynieria materiałowa Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria geoprzestrzenna - planowany Inżynieria bezpieczeństwa Informatyka
Geodezja i kataster - planowany Energetyka Elektronika i telekomunikacja
Chemia Budownictwo Biogospodarka
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Informatyka w medycynie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Zarządzanie Optoelektronika Obronność państwa
Mechatronika Mechanika i budowa maszyn Lotnictwo i kosmonautyka
Logistyka (profil praktyczny) Logistyka (profil ogólnoakademicki) Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Inżynieria materiałowa Inżynieria geoprzestrzenna - planowany Inżynieria bezpieczeństwa
Informatyka Geodezja i kataster - planowany Energetyka
Elektronika i telekomunikacja Chemia Budownictwo
Bezpiczeństwo narodowe

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Mechatronika Mechanika i budowa maszyn Lotnictwo i kosmonautyka
Logistyka (profil praktyczny) Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Informatyka
Geodezja i kartografia Elektronika i telekomunikacja Chemia
Budownictwo

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni... - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach politechnicznych – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.SOCIAL MEDIA
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://twitter.com/WAT_edu

Rekrutacja na Studia w WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


REKRUTACJA NA STUDIA WOJSKOWE WAT

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada świadectwo maturalnego (dojrzałości),
• jest niekarana sądownie,
• posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
• ukończone 18 lat.

Proces rekrutacji odbywa się w kilku etapach:
• utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• uzupełnienie podania w witrynie IRK w terminie do 30 kwietnia,
• złożenie na uczelni kompletu dokumentów, który obejmuje: wniosek o powołanie do służby kandydackiej, skrócony odpis aktu urodzenia oraz życiorys,
• uiszczenie opłaty za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (100 zł),
• uzupełnienie w systemie IRK danych na temat wyników maturalnych.

Kandydaci mają możliwość określenia 3 kierunków, na których chcą rozpocząć kształcenie. W momencie nie zakwalifikowania się na pierwsze wybrane studia, uczelnia rozpatruje kandydaturę danej osoby kolejno na drugi i trzeci wybrany kierunek.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wojskowe mogą równocześnie dokonać rejestracji na cywilnych studiach stacjonarnych lub/i niestacjonarnych. W przypadku takim kandydat uiszcza tylko jedną opłatę rekrutacyjną, a jego zgłoszenie rozpatrywane jest według następującej kolejności: 1- studia wojskowe, 2- studia cywilne stacjonarne, 3- studia cywilne niestacjonarne.

Postępowanie rekrutacyjne na kierunki studiów wojskowych obejmuje:
• rejestrację w systemie IRK oraz dostarczenie rektorowi uczelni podania o powołanie do służby kandydackiej,
• wykonanie badań lekarskich i psychologicznych, których celem jest określenie stanu zdrowia kandydata oraz jego możliwości do odbycia zawodowej służby wojskowej,
• udział w teście sprawności fizycznej prowadzonym przez WAT, obejmującym biegi na 50 i 1000 m oraz podciąganie na drążku (dla kobiet jest to bieg na 50 i 800 m oraz zwis na drążku na czas),
• przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, która pozwoli określić predyspozycje do kształcenia na studiach oraz motywację do pełnienia funkcji oficera,
• przeanalizowanie wyników na świadectwie maturalnym,
• przeprowadzenie testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego (dotyczy kandydatów, którzy nie posiadają tego wyniku na świadectwie maturalnym).

Uczelnia w Warszawie wymaga od kandydatów przyjętych na studia wojskowe złożenia następujących dokumentów:
• kserokopii świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
• aktualnej, kolorowej fotografii cyfrowej przesłanej za pomocą systemu IRK,
• kserokopii dowodu osobistego,
• zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez Krajowy Rejestr Karny,
• skróconego odpisu aktu urodzenia,
• życiorysu (CV).

Jeśli kandydat nie dostarczy na uczelnię niezbędnych dokumentów, wówczas uznaje się to jako jego rezygnację ze studiów w WAT , czego skutkiem jest skreślenie danej osoby z listy przyjętych.

Punkty rankingowe w postępowaniu rekrutacyjnym naliczane są na podstawie wyników maturalnych osiągniętych ze ściśle wyznaczonych przedmiotów (do 100 punktów rankingowych), rozmowy kwalifikacyjnej (do 5 punktów) oraz sprawdzianu sprawności fizycznej (do 15 punktów).

Punkty rankingowe w rekrutacji na studia wojskowe naliczane są z poniższych przedmiotów:
• matematyki – maksymalnie 45 punktów rankingowych,
• fizyki (fizyki i astronomii) – maksymalnie 30 punktów rankingowych (z wyłączeniem rekrutacji na kierunek chemia),
• chemii (na kierunek chemia) – maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• informatyki (na kierunkach: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo) – maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

Kandydaci, którzy podlegali „nowej maturze” i w części pisemnej świadectwa maturalnego posiadają wyniki osiągnięte z danego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, klasyfikowani są według korzystniejszego dla nich przeliczenia punktów rankingowych. Kandydaci, którzy zdawali „starą maturę” i na świadectwie dojrzałości posiadają z danego przedmiotu oceną z egzaminu ustnego i pisemnego – klasyfikowani są według wyższych ocen.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, zasad rekrutacji oraz systemu naliczania punktów znajdują się stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl.

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE WAT – I STOPNIA

Uregulowanie jednej opłaty rekrutacyjnej upoważnia kandydata do zarejestrowania się na wybranym kierunku studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zgłoszenie takie jest rozpatrywane w pierwszej kolejności na studia stacjonarne, a jeżeli danej osobie nie uda się zakwalifikować, dopiero wówczas jej kandydatura jest oceniana w rekrutacji na studia niestacjonarne. Kształcenie w trybie stacjonarnym jest bezpłatne, natomiast studenci kierunków niestacjonarnych zobowiązani są do opłaty czesnego.

Proces rejestracji na studia cywilne I stopnia obejmuje:
• uzupełnienie podania o przyjęcie na studia, dostępnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
• uregulowanie opłaty rekrutacyjnej (85 zł),
• wpisanie w podaniu wyników osiągnięty podczas egzaminu maturalnego.

Punkty rankingowe kandydata obliczane są na podstawie osiągniętych przez niego wyników maturalnych ze wskazanych przedmiotów (łącznie do 100 punktów rankingowych).

W rekrutacji na studia inżynierskie uwzględniane są wyniki z:
• matematyki – maksymalnie 45 punktów rankingowych,
• fizyki (fizyki z astronomią) – maksymalnie 30 punktów rankingowych (nie dotyczy rekrutacji na kierunek chemia),
• chemii – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunki chemia, biogospodarka i inżynieria materiałowa),
• informatyki – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunki informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo),
• biologii – maksymalnie 30 punktów rankingowych (w rekrutacji na kierunek biogospodarka),
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

W rekrutacji na kierunki licencjackie (bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzania) uwzględniane są wyniki z:
• geografii, historii bądź wiedzy o społeczeństwie – maksymalnie 45 punków rankingowych,
• matematyki - maksymalnie 30 punktów rankingowych,
• języka obcego nowożytnego – maksymalnie 20 punktów rankingowych,
• języka polskiego – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

Kandydaci zakwalifikowanie na studia cywilne I stopnia zobowiązani są złożyć w określonym terminie komplet niezbędnych dokumentów obejmujący:
• kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu),
• dokumenty mające na celu potwierdzenie osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (np. dyplomy zdobyte w olimpiadach),
• aktualną, kolorową fotografię cyfrową przesłaną za pomocą systemu IRK,
• kserokopię dowodu osobistego.

Jeśli kandydat nie dostarczy w obowiązującym terminie świadectwa maturalnego w oryginale lub jego odpisu, wówczas uznaje się to za jego rezygnację z rozpoczęcia studiów w Wojskowej Akademii Technicznej.

Szczegółowe informacje zawierające terminy, zasady rekrutacji i system naliczania punktów znajdują się na stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE WAT – II STOPNIA

W ciągu roku akademickiego uczelnia przeprowadza dwa nabory na studia:
• na kierunki rozpoczynające się od semestru zimowego (w październiku),
• na kierunki rozpoczynające się od semestru letniego (w lutym).

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może starać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na kierunku analogicznym bądź zbliżonym do studiów realizowanych przez WAT.

W czasie rejestracji na platformie IRK mają możliwość wyboru kierunku studiów oraz do każdego z nich maksymalnie trzech specjalności. Jeżeli kandydat nie został przyjęty na pierwszą wskazaną specjalność studiów stacjonarnych, wówczas jego kandydatura jest automatycznie rozpatrywana na drugą oraz trzecią. Analogicznie wygląda kwalifikacja na studia prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Proces rejestracji na wszystkie oferowane przez WAT studia, prowadzony jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w rekrutacji zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
• kserokopii dyplomu magistra, licencjata bądź inżyniera (oryginał do wglądu),
• kserokopii suplementu, który wydawany jest do dyplomu bądź indeksu,
• aktualnej,kolorowej fotografii cyfrowej przesłanej przez system IRK,
• kserokopii dowodu osobistego.

Lista osób przyjętych w ramach obowiązujących limitów miejsc na określone kierunki i specjalności, ustalana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie:
• wyników ukończenia studiów wyższych,
• posiadanych kompetencji niezbędnych w czasie kontynuacji nauki na studiach II stopnia na danym kierunku,
• wyników osiągniętych podczas edukacji na studiach wyższych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są w witrynie IRK oraz na listach zamieszczonych na uczelni. Dodatkowo każdy kandydat otrzymuje pisemną decyzję w sprawie własnej kandydatury.

Szczegółowe informacje zawierające terminy, zasady rekrutacji i system naliczania punktów znajdują się na stronie internetowej uczelni: www.wat.edu.pl

Polecane Uczelnie w Warszawie