Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Adres: al. gen. A. Chruściela "Monera" 103

00-910 Warszawa

TEL. 261 813 137
261 813 189
261 814 438

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo wewnętrzne Logistyka
Lotnictwo Obronność Zarządzanie i dowodzenie
Administracja Dowodzenie Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo wewnętrzne Logistyka
Lotnictwo Obronność Zarządzanie i dowodzenie
Administracja Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo

Galeria ZDJĘĆ

Siła tradycji z wizją przyszłości - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)


Akademia Sztuki Wojennej powstała na podstawie ustawy z dnia 1 października 2016 r. Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową. W jej murach kształcą się również studenci cywilni. Do ich grona i Ty możesz dołączyć.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej. Tym samym odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlanckiego przez badania naukowe, działalność ekspercką w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego.

Zadania te Akademia realizuje, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.


KSZTAŁCIMY W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA, DOWODZENIA, OBRONNOŚCI I PRAWA


Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia (w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji), studiach jednolitych (nauk prawnych), studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych.

 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata (6 semestrów)
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata (4 semestry)
 • Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów)
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia i trwają 1 rok (2 semestry)

W zakresie kształcenia studentów cywilnych Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym – jej absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom zawodowym i aspirować do roli liderów w swoich środowiskach branżowych. Właściwie rozumiane studiowanie to czas spędzony w murach Akademii poświęcony na budowanie swoich kompetencji zawodowych. Rolą naszej Uczelni i jej kadry naukowo-badawczej oraz dydaktycznej jest stworzenie Tobie warunków do tego, żebyś w przyszłości, konkurując o stanowisko z absolwentami innych przodujących uczelni, był postrzegany jako primus inter pares – pierwszy wśród równych sobie.PRZYDATNE LINKI

Strona internetowa Uczelni:

www.akademia.mil.pl

Dla kandydata:

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Informator dla kandydatów na studia:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/59/b5/59b586bc-163d-4a32-aa68-e8d290e30814/informator_dla_kandydatow_na_studia_w_aszwoj.pdf

Rekrutacja:

rekrutacja.akademia.mil.pl

Studia podyplomowe:

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podyplomowe/

Facebook:

www.facebook.com/AkademiaSzWoj

YouTube:

www.youtube.com/user/AkademiaON


Wydział Bezpieczeństwa Narodowego


Wydział Bezpieczeństwa Narodowegojest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.
Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWEDla kogo?
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotach gospodarczych.

Perspektywy zawodowe
Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości zatrudnienia w instytucjach takich, jak: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, służby specjalne, urzędy wojewódzkie, instytucje szczebla rządowego i samorządowego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, na których realizowane są zadania z zakresu przygotowań obronnych, utrzymania gotowości obronnej i ciągłości funkcjonowania państwa, analizowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, a także przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

Specjalności:

studia I i II stopnia

 • obrona narodowa,
 • bezpieczeństwo społeczne,
 • analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa.


BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJADla kogo?
Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego, a w szczególności: roli i znaczenia organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Adresatami kierunku są osoby chętne podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji. Dlatego też studia kierowane są zwłaszcza do osób o ukształtowanej postawie patriotycznej, mających bogatą widzę z historii Polski i charakteryzujących się poszanowaniem tradycji narodowych. Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach międzynarodowych takich, jak: Unia Europejska, NATO, OBWE.

Perspektywy zawodowe
Ukończenie tego kierunku daje możliwości zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego (Unia Europejska, NATO, OBWE), w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i pozarządowych. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjalistów analityków, analityków procesów, analityków danych, specjalistów do spraw kontaktów międzynarodowych, specjalistów zarządzania procesami, pracowników administracji państwowej, członków organizacji i instytucji międzynarodowych, kierowników i członków projektów międzynarodowych.

Specjalności:

 • analityka i prognostyka (studia I i II stopnia),
 • dyplomacja i komunikacja polityczna (studia I i II stopnia),
 • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego (studia I stopnia).


BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWODla kogo?
Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa, chcący pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa.
Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą pogłębić zdobytą wiedzę, poszerzyć ją o ochronę podstawowej i krytycznej cyberinfrastruktury czy strefy społeczeństwa przed całym zakresem nielegalnych oraz wojennych działań podmiotów pozapaństwowych i państwowych, zdobyć umiejętności w zakresie wykrywania tego typu negatywnych zjawisk i procesów, projektowania metod i strategii przeciwdziałania.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w organizacjach sektora publicznego, w rządowej lub samorządowej administracji publicznej, organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, a także w organizacjach sektora prywatnego działających w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach doradców, specjalistów, inspektów, projektantów systemów bezpieczeństwa i menedżerów mających fachową i ekspercką wiedzę w tej dziedzinie bezpieczeństwa.

Specjalności:

studia I stopnia

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym,
 • zarządzanie cyberbezpieczeństwem.


Specjalności:

studia II stopnia

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem,
 • walka informacyjna.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNEDla kogo?
Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (państwowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, strażach miejskich, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci ASzWoj mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego, m.in. w: Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Specjalności:

 • bezpieczeństwo powszechne (studia I i II stopnia),
 • bezpieczeństwo publiczne (studia I i II stopnia),
 • zarządzanie kryzysowe (studia I stopnia),
 • zarządzanie bezpieczeństwem (studia II stopnia).


Wydział Wojskowy


Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowego jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.
Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania.


OBRONNOŚĆ


Dla kogo?

Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom w warunkach normalnego funkcjonowania państwa i w sytuacjach kryzysowych, jest przygotowany do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, państwowej, samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach. Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronności w placówkach oświatowych, w siłach zbrojnych i innych służbach mundurowych. Jest przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych z zespołami w organizacjach publicznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Specjalności:

studia I stopnia

 • obrona terytorialna,
 • współczesne konflikty zbrojne.

Specjalności:

studia II stopnia

 • obronność państwa.

DOWODZENIE


Dla kogo?

Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP. Absolwenci studiów I stopnia kierunku obronność i dowodzenie oraz kierunków zbieżnych z profilem kształcenia (np.: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, zarządzanie lotnictwem), którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada nowoczesną, utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności stwarzające możliwość ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w wybranych korpusach osobowych, ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojsk obrony terytorialnej (WOT) lub o przyjęcie do studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach obrony terytorialnej, aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

Specjalności:

 • planowanie i organizacja działań WOT,
 • praca analityczno-sztabowa.


Wydział Zarządzania i Dowodzenia


Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo.

Misją 
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.


LOTNICTWO

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować na kierunku lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne.

Perspektywy zawodowe

Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku lotnictwo korzystają instytucje i organizacje związane z branżą lotniczą, tj.: instytucje naukowe, instytucje i organizacje lotnicze, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę dotyczącą funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, funkcjonowania organizacji i instytucji lotniczych oraz znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Znajdują zatrudnienie jako kierownicy i specjaliści na stanowiskach w administracji publicznej i państwowej oraz doradcy w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w lotnictwie, w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej i w europejskich organizacjach lotnictwa cywilnego.

Specjalności:

 • organizacje lotnicze (studia I i II stopnia),
 • zarządzanie ruchem lotniczym (studia I stopnia),
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (studia II stopnia).


LOGISTYKA


Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy na stanowiskach logistycznych sektora obronnego, administracji oraz gospodarki, tj. krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach zarządzania kryzysowego, instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych). Jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalisty, analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na średnich szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych, menedżera ds. logistyki w podmiotach gospodarczych i wojskowych oraz w innych organizacjach.

Specjalności:

studia I i II stopnia

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • logistyka wojskowa,
 • transport,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce.

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE


Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/ studiów I stopnia zainteresowani systemem zarządzania i dowodzenia państwem oraz osoby, które chcą związać swoją przyszłość z działalnością w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach wojskowych i organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotach gospodarczych. Osoby mające umiejętność analitycznego myślenia, zdolność dostrzegania związków i zależności w otoczeniu społeczno-politycznym, umiejętność współpracy w grupie i pracy pod presją czasu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mają kompetencje do pracy w instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych), administracji państwowej i samorządowej, organizacjach publicznych, przemyśle obronnym, jednostkach sił zbrojnych. Posiadają umiejętności doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menadżerskich. Potrafią podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pracować pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Specjalności:

studia I i II stopnia

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi.


Kierunek posiada Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”.


Instytut Prawa


Celem Instytutu Prawa jest kształcenia na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. 

Misją Instytutu Prawa jest przygotowanie absolwentów do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach, przejawiali troskę o bezpieczeństwo (w tym prawne) państwa i regionu, uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym, a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.


ADMINISTRACJA

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej różnego szczebla, organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych. Absolwenci studiów I stopnia, o wszechstronnych zainteresowaniach, którzy chcą poznać zawiłości uwarunkowań prawnych różnych instytucji i chcą swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, poznać metody zarządzania oraz organizacji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w strukturach administracji publicznej, w tym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w służbach, inspekcjach i strażach, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, w zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, a także organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej. Posiadają kompetencje niezbędne na stanowiskach związanych z zarządzaniem, kierowaniem, dowodzeniem zespołami ludzkimi w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego w obszarze bezpieczeństwa prawa, administracji.

Specjalności:

 • administracja urzędnicza (studia I stopnia),
 • administracja wojskowa (studia I i II stopnia),
 • nowe technologie w administracji (studia I i II stopnia).

PRAWO


Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i chcieliby związać swoją przyszłość w zawodach prawniczych z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo ze względu na specjalistyczny profil kształcenia oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa są predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (tj.: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa). Absolwenci mogą wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską. Jednocześnie są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej.

Specjalizacje:

 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii,
 • prawo wojskowe,
 • prawo lotnicze i kosmiczne.


Informacje dla kandydatów
Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Niemniej jednak nasi studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu WP. Obecnie tylko uczelnie wojskowe oferują możliwość udziału w Programie Ochotniczego Szkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” MON, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem stopnia wojskowego. Jeżeli chcesz podczas studiów cywilnych zasmakować życia wojskowego i przekonać się, czy to jest ścieżka rozwoju właśnie dla Ciebie – stwarzamy Ci taką możliwość. Na Twoje pomysły czekają również liczne organizacje studenckie: koła naukowe, sekcje sportowe i rady samorządu studenckiego.

Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci mogą realizować zadania publiczne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, piastować stanowiska w instytucjach administracji publicznej w kraju oraz międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa. Nie oznacza to zamknięcia drzwi w sektorze prywatnym, wręcz przeciwnie. W trosce o różnorodność kształcenia Akademia przygotowała bogatą ofertę studiów, co w połączeniu z profesjonalnym wsparciem naszej kadry i solidną pracą naszych studentów jest przepisem na otrzymanie wymarzonej pracy.

www.akademia.mil.pl/kandydat


Zasady rekrutacji na studia ASZWOJ


Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

www.rekrutacja.akademia.mil.pl/

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym

rekrutacja.akademia.mil.pl

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są:

 • wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego,
 • wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.Lokalizacja


al. gen. A. Chruściela "Montera" 103,

00-910 WarszawaKontakt

www.akademia.mil.pl

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj

REKRUTACJA


https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat

https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl

Studia I i II stopnia

tel.: 261 813 137

tel.: 261 813 822

Studia podyplomowe

tel.: 261 814 438

DZIEKANAT

e-mail: k.chylinska@akademia.mil.pl

tel.: 261 814 113#Dołącz do nas