Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Adres: Al. gen. A. Chruściela 103

00-910 Warszawa

TEL. tel.:261 813 137
261 813 189
261 814 438

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo (zobacz specjalizacje)

Filmy - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Galeria ZDJĘĆ

Prawo w Akademii Sztuki Wojennej - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

1 października w Akademii Sztuki Wojennej rusza Prawo - nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich

Dyscyplina
: nauki prawne (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)

Kierunek: prawo

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych.

Podczas studiów nasi studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej - kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

Perspektywy zawodowe:

Po zakończeniu studiów magisterskich, na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci zdecydują jaką ścieżkę kariery wybiorą: prawniczą czy przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską.

Jednocześnie absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej, a ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

Specjalizacje:

 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo obronne i wojskowe,
 • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii,
 • prawo lotnicze i kosmiczne.
 • Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego; wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka.  O Akademii... - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)


  Akademia Sztuki Wojennej to warszawska uczelnia z kilkudziesięcioletnią tradycją w kształceniu kadr na potrzeby wojskowości i nie tylko. Wywodzi się z Wyższej Szkoły Wojennej, która działała w latach 1919-1946. Uczelnia wyróżnia się wysokim poziomem nauczania, dużym naciskiem na kształcenie praktyczne, a także na najnowsze trendy akademickie. W zakresie kształcenia służb wojskowych, Akademia Sztuki Wojennej kształci oficerów na potrzeby sztabów, instytucji wojskowych, a także cywilnych, związanych z obronnością państwa. Studenci cywilni są natomiast przygotowani w szczególności do zadań publicznych związanych z systemem reagowania kryzysowego oraz bezpieczeństwem narodowym.

  Akademia Sztuki Wojennej wyróżnia się nie tylko doskonałą kadrą akademicką, ale również świetnym zapleczem dydaktycznym i wyposażeniem, które w wielu przypadkach jest najnowocześniejsze w kraju. W strukturach uczelni znajduje się należące do najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, a także Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego rażenia. W ramach działalności uczelni funkcjonuje również Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, które jest ośrodkiem ekspertyz i analiz na potrzeby władzy publicznej. Studenci mają natomiast do dyspozycji świetnie wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria, sale konferencyjne, rozbudowaną i w pełni zinformatyzowaną bibliotekę z niemal milionem woluminów oraz czytelnię. Na uwagę zasługuje również świetna baza bytowa – ponad 1000 miejsc hotelowo-internatowych, zaplecze gastronomiczne, infrastruktura do zajęć sportowych oraz wypoczynku i rekreacji.

  Studenci Akademii Sztuki Wojennej mogą kształcić się nie tylko na rodzimej uczelni – część kształcenia można zrealizować za granicą na uczelniach, z którymi Akademia ma podpisaną umowę o współpracy w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus +.

  Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych, w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

 • Studia I stopnia (licencjackie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
 • Studia II stopnia (magisterskie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
 • Studia III stopnia (doktoranckie)
  - przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
 • Studia podyplomowe
  - skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy i trwają 1 rok.
 • Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)
 • studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)
 • studia doktoranckie – 4 lata (8 semestrów)
 • studia podyplomowe – 1 rok (2 semestry)
 • Przydatne linki:

  Strona internetowa uczelni: www.akademia.mil.pl

  Dla kandydata: www.akademia.mil.pl/kandydat

  Rekrutacja: rekrutacja.akademia.mil.pl

  Studia podyplomowe: www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj

  Kanał youtube.pl: www.youtube.com/user/AkademiaON

  Facebook: www.facebook.com/AkademiaSzWoj

  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.
  Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

  www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/wbn/


  KIERUNKI STUDIÓW na WBN


  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  Dla kogo?
  Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotach gospodarczych.

  Perspektywy zawodowe
  Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości zatrudnienia w instytucjach takich, jak: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, służby specjalne, urzędy wojewódzkie, instytucje szczebla rządowego i samorządowego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, na których realizowane są zadania z zakresu przygotowań obronnych, utrzymania gotowości obronnej i ciągłości funkcjonowania państwa, analizowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, a także przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

  Specjalności:

  studia I i II stopnia

  • obrona narodowa,
  • bezpieczeństwo społeczne,
  • analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa.


  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA  Dla kogo?
  Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego, a w szczególności: roli i znaczenia organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Adresatami kierunku są osoby chętne podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji. Dlatego też studia kierowane są zwłaszcza do osób o ukształtowanej postawie patriotycznej, mających bogatą widzę z historii Polski i charakteryzujących się poszanowaniem tradycji narodowych. Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach międzynarodowych takich, jak: Unia Europejska, NATO, OBWE.

  Perspektywy zawodowe
  Ukończenie tego kierunku daje możliwości zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego (Unia Europejska, NATO, OBWE), w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i pozarządowych. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjalistów analityków, analityków procesów, analityków danych, specjalistów do spraw kontaktów międzynarodowych, specjalistów zarządzania procesami, pracowników administracji państwowej, członków organizacji i instytucji międzynarodowych, kierowników i członków projektów międzynarodowych.

  Specjalności:

  • analityka i prognostyka (studia I i II stopnia),
  • dyplomacja i komunikacja polityczna (studia I i II stopnia),
  • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego (studia I stopnia).


  BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO  Dla kogo?
  Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa, chcący pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa.
  Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą pogłębić zdobytą wiedzę, poszerzyć ją o ochronę podstawowej i krytycznej cyberinfrastruktury czy strefy społeczeństwa przed całym zakresem nielegalnych oraz wojennych działań podmiotów pozapaństwowych i państwowych, zdobyć umiejętności w zakresie wykrywania tego typu negatywnych zjawisk i procesów, projektowania metod i strategii przeciwdziałania.

  Perspektywy zawodowe
  Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w organizacjach sektora publicznego, w rządowej lub samorządowej administracji publicznej, organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, a także w organizacjach sektora prywatnego działających w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach doradców, specjalistów, inspektów, projektantów systemów bezpieczeństwa i menedżerów mających fachową i ekspercką wiedzę w tej dziedzinie bezpieczeństwa.

  Specjalności:

  studia I stopnia

  • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym,
  • zarządzanie cyberbezpieczeństwem.


  Specjalności:

  studia II stopnia

  • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem,
  • walka informacyjna.


  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  Dla kogo?
  Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (państwowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, strażach miejskich, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

  Perspektywy zawodowe
  Absolwenci ASzWoj mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego, m.in. w: Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

  Specjalności:

  • bezpieczeństwo powszechne (studia I i II stopnia),
  • bezpieczeństwo publiczne (studia I i II stopnia),
  • zarządzanie kryzysowe (studia I stopnia),
  • zarządzanie bezpieczeństwem (studia II stopnia).

  Wydział Wojskowy - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  www.wwoj.akademia.mil.pl

  Jedną z najważniejszych struktur na Akademii Sztuki Wojennej jest Wydział Wojskowy, który kształci oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, a także na studiach podyplomowych. Wydział jest jedynym w Polsce ośrodkiem, który posiada uprawnienia do nadawania absolwentom tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP. Na Wydziale Wojskowym prowadzone są nie tylko studia wojskowe, ale również kształcenie dla osób cywilnych. Studenci mają do wyboru studia I i II stopnia na kierunku obronność, a także studia podyplomowe.

  KIERUNKI STUDIÓW NA WWoj


  Studia I stopnia: 

  OBRONNOŚĆ w specjalnościach: 

 • obrona terytorialna 
 • współczesne konflikty zbrojne

 • DOWODZENIE w specjalnościach: 

 • dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej i Wojskami Lądowymi

 • Studia II stopnia: 

  OBRONNOŚĆ w specjalności: 

 • obronność państwa
 • Informacje dla kandydatów - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)  Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Niemniej jednak nasi studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu WP. Obecnie tylko uczelnie wojskowe oferują możliwość udziału w Programie Ochotniczego Szkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” MON, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem stopnia wojskowego. Jeżeli chcesz podczas studiów cywilnych zasmakować życia wojskowego i przekonać się, czy to jest ścieżka rozwoju właśnie dla Ciebie – stwarzamy Ci taką możliwość. Na Twoje pomysły czekają również liczne organizacje studenckie: koła naukowe, sekcje sportowe i rady samorządu studenckiego.

  Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci mogą realizować zadania publiczne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, piastować stanowiska w instytucjach administracji publicznej w kraju oraz międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa. Nie oznacza to zamknięcia drzwi w sektorze prywatnym, wręcz przeciwnie. W trosce o różnorodność kształcenia Akademia przygotowała bogatą ofertę studiów, co w połączeniu z profesjonalnym wsparciem naszej kadry i solidną pracą naszych studentów jest przepisem na otrzymanie wymarzonej pracy.

  www.akademia.mil.pl/kandydat

  Zasady rekrutacji - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

  www.rekrutacja.akademia.mil.pl/

  Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym

  rekrutacja.akademia.mil.pl


  Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

  Brane pod uwagę są:

  • wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego,
  • wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

  Lokalizacja - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  al. gen. A. Chruściela 103,

  00-910 Warszawa


  Kontakt - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)

  AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

  www.akademia.mil.pl

  www.wojsko-polskie.pl/aszwoj

  REKRUTACJA


  https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat

  https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

  e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl

  Studia I i II stopnia

  tel.: 261 813 137

  tel.: 261 813 822

  Studia podyplomowe

  tel.: 261 814 438

  DZIEKANAT

  e-mail: k.chylinska@akademia.mil.pl

  tel.: 261 814 113

  #Dołącz do nas - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)