Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

Adres: Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa

TEL. 261 813 137
513 382 871

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo Zobacz więcej Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja Zobacz więcej
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna Zobacz więcej Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej Historia Zobacz więcej
Logistyka Zobacz więcej Lotnictwo Zobacz więcej Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa Zobacz więcej
Zarządzanie i dowodzenie Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja Zobacz więcej Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo Zobacz więcej Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja Zobacz więcej
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna Zobacz więcej Bezpieczeństwo wewnętrzne Zobacz więcej Logistyka Zobacz więcej
Lotnictwo Zobacz więcej Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa Zobacz więcej Zarządzanie i dowodzenie Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Prawo Zobacz więcej

Galeria ZDJĘĆ

Siła tradycji z wizją przyszłości - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie


Akademia Sztuki Wojennej powstała na podstawie ustawy z dnia 1 października 2016 r. Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową. W jej murach kształcą się również studenci cywilni. Do ich grona i Ty możesz dołączyć.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej. Tym samym odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlanckiego przez badania naukowe, działalność ekspercką w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego.

Zadania te Akademia realizuje, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.


KSZTAŁCIMY W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA, DOWODZENIA, OBRONNOŚCI I PRAWA


Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia (w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji), studiach jednolitych (nauk prawnych), studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych.

 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata (6 semestrów)
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata (4 semestry)
 • Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów)
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia i trwają 1 rok (2 semestry)

W zakresie kształcenia studentów cywilnych Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym – jej absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom zawodowym i aspirować do roli liderów w swoich środowiskach branżowych. Właściwie rozumiane studiowanie to czas spędzony w murach Akademii poświęcony na budowanie swoich kompetencji zawodowych. Rolą naszej Uczelni i jej kadry naukowo-badawczej oraz dydaktycznej jest stworzenie Tobie warunków do tego, żebyś w przyszłości, konkurując o stanowisko z absolwentami innych przodujących uczelni, był postrzegany jako primus inter pares – pierwszy wśród równych sobie.PRZYDATNE LINKI

Strona internetowa Uczelni:

www.akademia.mil.pl

Dla kandydata:

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Informator dla kandydatów na studia:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/1d/31/1d3112e4-768d-4dbe-83bb-0fb8b1313af7/informator_dla_kandydatow_na_studia_2022-2023.pdf

Rekrutacja:

rekrutacja.akademia.mil.pl

Studia podyplomowe:

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podyplomowe/

Facebook:

www.facebook.com/AkademiaSzWoj

YouTube:

www.youtube.com/user/AkademiaON


Instytut Historii Wojskowej


Studia w Instytucie Historii wojskowej będą mieć charakter interdyscyplinarny. Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności uczynią z naszych absolwentów atrakcyjnych kandydatów na pracowników. W czasie studiów nacisk będzie położony na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw patriotycznych.

Obejmować one będą także zagadnienia związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa — zwłaszcza bezpieczeństwem militarnym — aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Znajdują się one na styku historii, historii bezpieczeństwa narodowego, historii wojskowej, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości — dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

To kluczowe elementy umożliwiające identyfikację i wszechstronną analizę czynników pozwalających na efektywną analizę zjawisk i przygotowanie środków koniecznych do skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom polityczno-militarnym.


Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, pasjonatów militarnego wymiaru historii oraz historii służb specjalnych. Będą on mieć charakter interdyscyplinarny i będą ukierunkowane na zagospodarowanie istotnych dla bezpieczeństwa Państwa obszarów poszukiwań i kształcenia. Znajdują się one na styku historii, historii wojskowej — zwłaszcza historii wojska jako instytucji, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości — dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie historii jako dyscypliny niezbędnej dla poznania całokształtu doświadczeń minionych pokoleń, w tym wiedzy o sztuce i nauce wojennej oraz sposobach skutecznego wykorzystania struktur rozpoznawczych i instytucji wywiadowczych. Tego typu elementy są szczególnie przydatne siłom zbrojnym, które stanowią wyspecjalizowany organ państwa przeznaczony do ochrony i obrony interesów kraju oraz innym instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa.


Perspektywy zawodowe

Z uwagi na specjalistyczną znajomość zagadnień związanych z historią, historią wojskową, historią służb specjalnych, działaniami analitycznymi, zarządzaniem informacją i wiedzą, absolwent będzie predysponowany do ubiegania się o przyjęcie do struktur rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe – w tym głównie Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych, Krajowej Administracji Skarbowej i innych.


Specjalności:

 • historia wojskowa
 • historia służb wojskowych
 • archiwistyka

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego


Wydział Bezpieczeństwa Narodowegojest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Ważnym zadaniem dla pracowników i kadry WBN jest sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą.
Szczególnym zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWEDla kogo?
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotach gospodarczych.

Perspektywy zawodowe
Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości zatrudnienia w instytucjach takich, jak: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, służby specjalne, urzędy wojewódzkie, instytucje szczebla rządowego i samorządowego odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, na których realizowane są zadania z zakresu przygotowań obronnych, utrzymania gotowości obronnej i ciągłości funkcjonowania państwa, analizowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, a także przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

Specjalności:

studia I stopnia

 • obrona narodowa,
 • bezpieczeństwo społeczne,
 • analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa.

studia II stopnia

 • zrównoważone bezpieczeństwo


BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJADla kogo?
Absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego, a w szczególności: roli i znaczenia organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Adresatami kierunku są osoby chętne podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji. Dlatego też studia kierowane są zwłaszcza do osób o ukształtowanej postawie patriotycznej, mających bogatą widzę z historii Polski i charakteryzujących się poszanowaniem tradycji narodowych. Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach międzynarodowych takich, jak: Unia Europejska, NATO, OBWE.

Perspektywy zawodowe
Ukończenie tego kierunku daje możliwości zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego (Unia Europejska, NATO, OBWE), w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i pozarządowych. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjalistów analityków, analityków procesów, analityków danych, specjalistów do spraw kontaktów międzynarodowych, specjalistów zarządzania procesami, pracowników administracji państwowej, członków organizacji i instytucji międzynarodowych, kierowników i członków projektów międzynarodowych.

Specjalności:

 • analityka i prognostyka (studia I i II stopnia),
 • dyplomacja i komunikacja polityczna (studia I i II stopnia),
 • bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego (studia I stopnia).


BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWODla kogo?
Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa, chcący pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa.
Absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą pogłębić zdobytą wiedzę, poszerzyć ją o ochronę podstawowej i krytycznej cyberinfrastruktury czy strefy społeczeństwa przed całym zakresem nielegalnych oraz wojennych działań podmiotów pozapaństwowych i państwowych, zdobyć umiejętności w zakresie wykrywania tego typu negatywnych zjawisk i procesów, projektowania metod i strategii przeciwdziałania.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w organizacjach sektora publicznego, w rządowej lub samorządowej administracji publicznej, organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, a także w organizacjach sektora prywatnego działających w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych. Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach doradców, specjalistów, inspektów, projektantów systemów bezpieczeństwa i menedżerów mających fachową i ekspercką wiedzę w tej dziedzinie bezpieczeństwa.

Specjalności:

studia I stopnia

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym,
 • zarządzanie cyberbezpieczeństwem.


Specjalności:

studia II stopnia

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem,
 • walka informacyjna.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNEDla kogo?
Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (państwowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, strażach miejskich, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci ASzWoj mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego, m.in. w: Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Specjalności:

 • bezpieczeństwo powszechne (studia I i II stopnia),
 • bezpieczeństwo publiczne (studia I i II stopnia),
 • zarządzanie kryzysowe (studia I stopnia),
 • zarządzanie bezpieczeństwem (studia II stopnia).


Wydział Wojskowy


Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowego jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.
Innowacyjnym podejściem do kształcenia oficerów i osób cywilnych, które warunkuje spełnienie oczekiwań Sił Zbrojnych RP, jest ścisła współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym WP na etapie układania i realizowania programów nauczania.


OBRONNOŚĆ


Dla kogo?

Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom w warunkach normalnego funkcjonowania państwa i w sytuacjach kryzysowych, jest przygotowany do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, państwowej, samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach. Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i przygotowanie praktyczne do pracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i obronności w placówkach oświatowych, w siłach zbrojnych i innych służbach mundurowych. Jest przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych z zespołami w organizacjach publicznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Specjalności:

studia I stopnia

 • obrona terytorialna,
 • współczesne konflikty zbrojne.

Specjalności:

studia II stopnia

 • obronność państwa.

DOWODZENIE


Dla kogo?

Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP. Absolwenci studiów I stopnia kierunku obronność i dowodzenie oraz kierunków zbieżnych z profilem kształcenia (np.: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, zarządzanie lotnictwem), którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada nowoczesną, utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności stwarzające możliwość ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w wybranych korpusach osobowych, ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojsk obrony terytorialnej (WOT) lub o przyjęcie do studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach obrony terytorialnej, aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

Specjalności:

 • planowanie i organizacja działań WOT,
 • praca analityczno-sztabowa.


Wydział Zarządzania i Dowodzenia


Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia realizowane są studia I i II stopnia z obszaru nauk społecznych na kierunkach: zarządzanie i dowodzenie, logistyka oraz lotnictwo.

Misją 
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr wojskowych i cywilnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa.

W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na: problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzeniu, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim, kwestiach ekonomicznych w strukturach systemu obronnego państwa.


LOTNICTWO

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować na kierunku lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne.

Perspektywy zawodowe

Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku lotnictwo korzystają instytucje i organizacje związane z branżą lotniczą, tj.: instytucje naukowe, instytucje i organizacje lotnicze, prywatne podmioty sektora lotniczego, urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę dotyczącą funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, funkcjonowania organizacji i instytucji lotniczych oraz znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Znajdują zatrudnienie jako kierownicy i specjaliści na stanowiskach w administracji publicznej i państwowej oraz doradcy w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w lotnictwie, w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej i w europejskich organizacjach lotnictwa cywilnego.

Specjalności:

 • organizacje lotnicze (studia I i II stopnia),
 • zarządzanie ruchem lotniczym (studia I stopnia),
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (studia II stopnia).


LOGISTYKA


Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/absolwenci studiów I stopnia chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy na stanowiskach logistycznych sektora obronnego, administracji oraz gospodarki, tj. krajowych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach zarządzania kryzysowego, instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych). Jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalisty, analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na średnich szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych, menedżera ds. logistyki w podmiotach gospodarczych i wojskowych oraz w innych organizacjach.

Specjalności:

studia I i II stopnia

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • logistyka wojskowa,
 • transport,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce.

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE


Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich/ studiów I stopnia zainteresowani systemem zarządzania i dowodzenia państwem oraz osoby, które chcą związać swoją przyszłość z działalnością w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach wojskowych i organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotach gospodarczych. Osoby mające umiejętność analitycznego myślenia, zdolność dostrzegania związków i zależności w otoczeniu społeczno-politycznym, umiejętność współpracy w grupie i pracy pod presją czasu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mają kompetencje do pracy w instytucjach naukowych (krajowych i zagranicznych), administracji państwowej i samorządowej, organizacjach publicznych, przemyśle obronnym, jednostkach sił zbrojnych. Posiadają umiejętności doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menadżerskich. Potrafią podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pracować pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Specjalności:

studia I i II stopnia

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi.


Kierunek posiada Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”.


Instytut Prawa


Celem Instytutu Prawa jest kształcenia na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. 

Misją Instytutu Prawa jest przygotowanie absolwentów do tego, aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im aspirować do roli liderów w swoich środowiskach, przejawiali troskę o bezpieczeństwo (w tym prawne) państwa i regionu, uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniami w środowisku zawodowym, a także byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych oraz działania w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.


ADMINISTRACJA

Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej różnego szczebla, organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych. Absolwenci studiów I stopnia, o wszechstronnych zainteresowaniach, którzy chcą poznać zawiłości uwarunkowań prawnych różnych instytucji i chcą swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, poznać metody zarządzania oraz organizacji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w strukturach administracji publicznej, w tym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w służbach, inspekcjach i strażach, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, w zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, a także organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej. Posiadają kompetencje niezbędne na stanowiskach związanych z zarządzaniem, kierowaniem, dowodzeniem zespołami ludzkimi w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego w obszarze bezpieczeństwa prawa, administracji.

Specjalności:

 • administracja urzędnicza (studia I stopnia),
 • administracja wojskowa (studia I i II stopnia),
 • nowe technologie w administracji (studia I i II stopnia),
 • administracja rządowa (studia II stopnia).

PRAWO


Dla kogo?

Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i chcieliby związać swoją przyszłość w zawodach prawniczych z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo ze względu na specjalistyczny profil kształcenia oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa są predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (tj.: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa). Absolwenci mogą wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską. Jednocześnie są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej.

Specjalizacje:

 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii,
 • prawo wojskowe,
 • prawo lotnicze i kosmiczne.


Informacje dla kandydatów
Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Niemniej jednak nasi studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu WP. Obecnie tylko uczelnie wojskowe oferują możliwość udziału w Programie Ochotniczego Szkolenia Wojskowego Studentów „Legia Akademicka” MON, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem stopnia wojskowego. Jeżeli chcesz podczas studiów cywilnych zasmakować życia wojskowego i przekonać się, czy to jest ścieżka rozwoju właśnie dla Ciebie – stwarzamy Ci taką możliwość. Na Twoje pomysły czekają również liczne organizacje studenckie: koła naukowe, sekcje sportowe i rady samorządu studenckiego.

Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci mogą realizować zadania publiczne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, piastować stanowiska w instytucjach administracji publicznej w kraju oraz międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa. Nie oznacza to zamknięcia drzwi w sektorze prywatnym, wręcz przeciwnie. W trosce o różnorodność kształcenia Akademia przygotowała bogatą ofertę studiów, co w połączeniu z profesjonalnym wsparciem naszej kadry i solidną pracą naszych studentów jest przepisem na otrzymanie wymarzonej pracy.

www.akademia.mil.pl/kandydat


Zasady rekrutacji na studia ASZWOJ


Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia znajdują się pod linkiem:

www.rekrutacja.akademia.mil.pl/

Rekrutacja na studia odbywa się w systemie elektronicznym

rekrutacja.akademia.mil.pl

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są:

 • wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego,
 • wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.Lokalizacja


al. gen. A. Chruściela "Montera" 103,

00-910 WarszawaKontakt

www.akademia.mil.pl

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj

REKRUTACJA


https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat

https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl

Studia I i II stopnia

tel.: 261 813 137

tel.: 513 382 871

Studia podyplomowe

tel.: 261 814 438

DZIEKANAT

e-mail: k.chylinska@akademia.mil.pl

tel.: 261 814 113#Dołącz do nas


Instytut Historii Wojskowej - Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

Studia w Instytucie Historii wojskowej będą mieć charakter interdyscyplinarny. Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności uczynią z naszych absolwentów atrakcyjnych kandydatów na pracowników. W czasie studiów nacisk będzie położony na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw patriotycznych.

Obejmować one będą także zagadnienia związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa — zwłaszcza bezpieczeństwem militarnym — aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Znajdują się one na styku historii, historii bezpieczeństwa narodowego, historii wojskowej, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości — dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

To kluczowe elementy umożliwiające identyfikację i wszechstronną analizę czynników pozwalających na efektywną analizę zjawisk i przygotowanie środków koniecznych do skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom polityczno-militarnym.


Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, pasjonatów militarnego wymiaru historii oraz historii służb specjalnych. Będą on mieć charakter interdyscyplinarny i będą ukierunkowane na zagospodarowanie istotnych dla bezpieczeństwa Państwa obszarów poszukiwań i kształcenia. Znajdują się one na styku historii, historii wojskowej — zwłaszcza historii wojska jako instytucji, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości — dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie historii jako dyscypliny niezbędnej dla poznania całokształtu doświadczeń minionych pokoleń, w tym wiedzy o sztuce i nauce wojennej oraz sposobach skutecznego wykorzystania struktur rozpoznawczych i instytucji wywiadowczych. Tego typu elementy są szczególnie przydatne siłom zbrojnym, które stanowią wyspecjalizowany organ państwa przeznaczony do ochrony i obrony interesów kraju oraz innym instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa.


Perspektywy zawodowe

Z uwagi na specjalistyczną znajomość zagadnień związanych z historią, historią wojskową, historią służb specjalnych, działaniami analitycznymi, zarządzaniem informacją i wiedzą, absolwent będzie predysponowany do ubiegania się o przyjęcie do struktur rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe – w tym głównie Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych, Krajowej Administracji Skarbowej i innych.


Specjalności:

 • historia wojskowa
 • historia służb wojskowych
 • archiwistyka