0:00 - 0:00

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

TEL. 22 589 36 00

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz kierunki) Socjologia (zobacz kierunki) Praca socjalna (zobacz kierunki)
Pedagogika (zobacz kierunki) Logopedia Pedagogika zdolności i informatyki
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna Pedagogika resocjalizacyjna

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz kierunki) Socjologia (zobacz kierunki) Praca socjalna (zobacz kierunki)
Pedagogika (zobacz kierunki) Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka Logopedia
Masters in Children’s Rights and Childhood Studies Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika specjalna (zobacz kierunki) Psychologia (zobacz kierunki) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Filmy - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to państwowa uczelnia wyższa w Warszawie, wyróżniająca się ponad 90-letnimi tradycjami edukacyjnymi.

Studia w APS w Warszawie realizowane są zgodnie ze słowami jej patronki, które brzmią: „nie ma kaleki – jest człowiek”. W myśl tej zasady na uczelni kształcą się pedagodzy specjalni i nauczyciele pracujący z osobami o różnych stopniach niepełnosprawności. Studia mają na celu uformować w nich szacunek do ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienie, akceptację odmienności, umiejętność odnoszenia się do niepełnosprawności jako stałego elementu ludzkiej kondycji, a także równego traktowania osób niepełnosprawnych i pozostałych obywateli. Kształcenie obecnych i przyszłych studentów APS, którzy w przyszłości wykonywać będą zawody zaufania społecznego, odbywa się z dużym naciskiem na tolerancję oraz sprzeciw wszelkim formom dyskryminacji. Absolwenci uczelni są światłymi i twórczymi profesjonalistami, którzy dbają o rozwój własnej osobowości, poszerzają zamiłowania naukowe i zawodowe umiejętności praktyczne, a także troszczą się o utrzymanie ciągłego, wszechstronnego rozwoju ludzi i środowisk związanych z ich pracą.

APS w Warszawie jest ośrodkiem akademickim, który nieustannie wzbogaca swój potencjał badawczy i dydaktyczny, rozwija badania podstawowe i aplikacyjne, a jednocześnie zajmuje się również doskonaleniem warsztatu dydaktycznego.

W ujęciu długofalowym uczelnia pragnie stać się krajowym i europejskim centrum, które pozwoli na wymianę myśli i idei związanych z nowoczesną pedagogiką, pedagogiką specjalną oraz naukami społecznymi zorientowanymi na profesjonalne wsparcie osób znajdujących się w trudnych sytuacjach społecznych lub wynikających z ich stanu zdrowia.

Proces edukacji na studiach w APS im. M. Grzegorzewskiej realizowany jest przez kadrę posiadającą najwyższe kwalifikacje. Ich zadanie polega na ukształtowaniu u absolwentów takich cech jak: wysoka kultura pedagogiczna, otwartość na potrzeby osób w każdym wieku, życzliwość, gotowość do dialogu, zdolność komunikacji i zawierania kontaktów w społeczeństwie. Celem studiów na uczelni jest formowanie postawy odpowiedzialności związanej z pełnieniem zawodu, a jednocześnie służącej społeczeństwu.

Osoby studiujące w APS mogą odbyć część kształcenia na na uczelni zagranicznej, wykorzystując w tym celu stypendium programu Erasmus. Placówka utrzymuje współpracę z wieloma renomowanymi uniwersytetami, które funkcjonują w krajach takich jak: Norwegia, Szwecja, Niemcy, Belgia, Anglia, Portugalia, Włochy, Turcja oraz Węgry. Jednocześnie APS odwiedzają zagraniczni studenci i profesorowie. Co więcej w ramach współpracy z partnerskimi placówkami z innych państw, uczelnia prowadzi interdyscyplinarne badania związane z pedagogiką, pedagogiką specjalną, psychologią oraz socjologią.

Studenci APS mogą podejmować aktywną działalność pozadydaktyczną. Umożliwi im to Akademicki Związek Sportowy, Samorząd Studencki oraz wolontariat.

Rekrutacja na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii GrzegorzewskiejRekrutacja na studia w APS w Warszawie prowadzona jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uczelnia prowadzi nabór na kierunki studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie. W procesie rekrutacyjnym kandydat zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta na platformie IRK, a następnie za jego pośrednictwem dokonania rejestracji na interesującym go kierunku kształcenia.Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie powinien:

• założyć indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,

• wprowadzić wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

• dokonać zapisu na wybrane studia (jeden lub kilka dowolnych kierunków),

• uregulować opłatę rekrutacyjną,

• wgrać zdjęcia wymagane do przygotowania elektronicznej legitymacji studenckiej,

• przystąpić do egzaminu praktycznego / rozmowy kwalifikacyjnej o ile są one wymagane,

• sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego,

• złożyć komplet dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja krok po kroku - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Rekrutacja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest poprzez system IRK, czyli system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat zakłada w systemie indywidualne konto, za pośrednictwem którego dokonuje rejestracji na wybrany kierunek studiów.

Poszczególne kroki rekrutacji:

1. Założenie indywidualnego konta kandydata w systemie IRK
2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
3. Dokonanie zapisu na wybrany kierunek lub kierunki studiów
4. Dokonanie opłaty/opłat rekrutacyjnych
5. Wgranie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
6. Przystąpienie do egzaminów praktycznych/rozmów kwalifikacyjnych
7. Sprawdzenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
8. Złożenie kompletu dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej

Informacje dla kandydatów
Dokumenty Rekrutacyjne

Studia podyplomowe - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej


Oferta studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2018/2019:

 • Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się;
 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej;
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej;
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe;
 • Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji;
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem;
 • Edukacja integracyjna i włączająca;
 • Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna;
 • Grafika Komputerowa i Multimedialna;
 • . Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia);
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością;
 • Logopedia;
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja;
 • Mediacja sądowa i pozasądowa;
 • Metodyka wczesnego nauczania języka obcego;
 • Neuropsychologia kliniczna;
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii;
 • Plastyka w Szkole Podstawowej ;
 • Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa;
 • Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie;
 • Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych;
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży;
 • Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych;
 • Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego ;
 • Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej;
 • Rehabilitacja wzroku słabowidzących;
 • Socjoterapia;
 • Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego;
 • Studium coachingu;
 • Surdopedagogika;
 • Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori;
 • Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 • Tyflopedagogika;
 • Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością;
 • Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem;
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin;
 • Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi;
 • Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach;
 • Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna;
 • Zarządzanie w systemie oświaty;