Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Adres: ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

TEL. 22 589 36 00

FAX. 22 658 11 18

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika specjalna (zobacz kierunki) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (zobacz kierunki) Socjologia (zobacz kierunki)
Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością Pedagogika (zobacz kierunki) Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika specjalna (zobacz kierunki) Psychologia (zobacz kierunki) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to państwowa uczelnia wyższa w Warszawie, wyróżniająca się ponad 90-letnimi tradycjami edukacyjnymi.

Studia w APS w Warszawie realizowane są zgodnie ze słowami jej patronki, które brzmią: „nie ma kaleki – jest człowiek”. W myśl tej zasady na uczelni kształcą się pedagodzy specjalni i nauczyciele pracujący z osobami o różnych stopniach niepełnosprawności. Studia mają na celu uformować w nich szacunek do ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienie, akceptację odmienności, umiejętność odnoszenia się do niepełnosprawności jako stałego elementu ludzkiej kondycji, a także równego traktowania osób niepełnosprawnych i pozostałych obywateli. Kształcenie obecnych i przyszłych studentów APS, którzy w przyszłości wykonywać będą zawody zaufania społecznego, odbywa się z dużym naciskiem na tolerancję oraz sprzeciw wszelkim formom dyskryminacji. Absolwenci uczelni są światłymi i twórczymi profesjonalistami, którzy dbają o rozwój własnej osobowości, poszerzają zamiłowania naukowe i zawodowe umiejętności praktyczne, a także troszczą się o utrzymanie ciągłego, wszechstronnego rozwoju ludzi i środowisk związanych z ich pracą.

APS w Warszawie jest ośrodkiem akademickim, który nieustannie wzbogaca swój potencjał badawczy i dydaktyczny, rozwija badania podstawowe i aplikacyjne, a jednocześnie zajmuje się również doskonaleniem warsztatu dydaktycznego.

W ujęciu długofalowym uczelnia pragnie stać się krajowym i europejskim centrum, które pozwoli na wymianę myśli i idei związanych z nowoczesną pedagogiką, pedagogiką specjalną oraz naukami społecznymi zorientowanymi na profesjonalne wsparcie osób znajdujących się w trudnych sytuacjach społecznych lub wynikających z ich stanu zdrowia.

Proces edukacji na studiach w APS im. M. Grzegorzewskiej realizowany jest przez kadrę posiadającą najwyższe kwalifikacje. Ich zadanie polega na ukształtowaniu u absolwentów takich cech jak: wysoka kultura pedagogiczna, otwartość na potrzeby osób w każdym wieku, życzliwość, gotowość do dialogu, zdolność komunikacji i zawierania kontaktów w społeczeństwie. Celem studiów na uczelni jest formowanie postawy odpowiedzialności związanej z pełnieniem zawodu, a jednocześnie służącej społeczeństwu.

Osoby studiujące w APS mogą odbyć część kształcenia na na uczelni zagranicznej, wykorzystując w tym celu stypendium programu Erasmus. Placówka utrzymuje współpracę z wieloma renomowanymi uniwersytetami, które funkcjonują w krajach takich jak: Norwegia, Szwecja, Niemcy, Belgia, Anglia, Portugalia, Włochy, Turcja oraz Węgry. Jednocześnie APS odwiedzają zagraniczni studenci i profesorowie. Co więcej w ramach współpracy z partnerskimi placówkami z innych państw, uczelnia prowadzi interdyscyplinarne badania związane z pedagogiką, pedagogiką specjalną, psychologią oraz socjologią.

Studenci APS mogą podejmować aktywną działalność pozadydaktyczną. Umożliwi im to Akademicki Związek Sportowy, Samorząd Studencki oraz wolontariat.

Rekrutacja na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii GrzegorzewskiejRekrutacja na studia w APS w Warszawie prowadzona jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uczelnia prowadzi nabór na kierunki studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie. W procesie rekrutacyjnym kandydat zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta na platformie IRK, a następnie za jego pośrednictwem dokonania rejestracji na interesującym go kierunku kształcenia.Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie powinien:

• założyć indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,

• wprowadzić wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

• dokonać zapisu na wybrane studia (jeden lub kilka dowolnych kierunków),

• uregulować opłatę rekrutacyjną,

• wgrać zdjęcia wymagane do przygotowania elektronicznej legitymacji studenckiej,

• przystąpić do egzaminu praktycznego / rozmowy kwalifikacyjnej o ile są one wymagane,

• sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego,

• złożyć komplet dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja krok po kroku - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Rekrutacja w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest poprzez system IRK, czyli system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kandydat zakłada w systemie indywidualne konto, za pośrednictwem którego dokonuje rejestracji na wybrany kierunek studiów.

Poszczególne kroki rekrutacji:

1. Założenie indywidualnego konta kandydata w systemie IRK
2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
3. Dokonanie zapisu na wybrany kierunek lub kierunki studiów
4. Dokonanie opłaty/opłat rekrutacyjnych
5. Wgranie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
6. Przystąpienie do egzaminów praktycznych/rozmów kwalifikacyjnych
7. Sprawdzenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
8. Złożenie kompletu dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej

Informacje dla kandydatów
Dokumenty Rekrutacyjne

Studia podyplomowe - Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej


Oferta studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2018/2019:

 • Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się;
 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej;
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej;
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe;
 • Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji;
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem;
 • Edukacja integracyjna i włączająca;
 • Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna;
 • Grafika Komputerowa i Multimedialna;
 • . Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia);
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością;
 • Logopedia;
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja;
 • Mediacja sądowa i pozasądowa;
 • Metodyka wczesnego nauczania języka obcego;
 • Neuropsychologia kliniczna;
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii;
 • Plastyka w Szkole Podstawowej ;
 • Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa;
 • Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie;
 • Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych;
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży;
 • Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych;
 • Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego ;
 • Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej;
 • Rehabilitacja wzroku słabowidzących;
 • Socjoterapia;
 • Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego;
 • Studium coachingu;
 • Surdopedagogika;
 • Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori;
 • Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 • Tyflopedagogika;
 • Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością;
 • Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem;
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin;
 • Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi;
 • Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach;
 • Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna;
 • Zarządzanie w systemie oświaty;

 • Polecane Uczelnie w Warszawie