Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Adres: ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

TEL. 22 629 60 70, 22 234 74 12

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Filmy - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Galeria ZDJĘĆ

O Wydziale... - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej jest nowoczesną placówką, wyróżniającą się bogatą tradycją. Wydział cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia w Warszawie, głównie z uwagi na atrakcyjną ofertę programów kształcenia, która łączy wiedzę inżynierską i umiejętności menedżerskie, a także ze względu na interesujące dzieje historyczne sięgające roku 1917, kiedy to placówka rozpoczęła kształcenie w zakresie inżynierii budownictwa wodnego. W 1951 roku doszło do utworzenia Wydziału Budownictwa Wodnego i Wydziału Inżynierii Sanitarnej. W wyniku reorganizacji przeprowadzonej w roku 1961, obie jednostki połączono tworząc Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Placówka funkcjonowała pod tą nazwą przez 32 lata, przekształcając się następnie w Wydział Inżynierii Środowiska.

Od 2015 roku jednostka funkcjonuje pod nazwą Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Aktualnie na Wydziale kształci się około 3000 studentów, a zatrudnionych jest przeszło 130 nauczycieli akademickich, w tym liczni profesorowie i doktorzy habilitowani. Wielostronne przygotowanie absolwentów placówki do realizacji zadań w zakresie inżynierii i ochrony środowiska możliwe jest dzięki stale aktualizowanym programom dydaktycznym oraz systematycznie unowocześnianej aparaturze, która stanowi wyposażenie laboratoryjne stanowisk badawczych. Wydział wyróżnia się znakomitą atmosferą studiowania, bogatą ofertą stypendialną, możliwością wymiany międzynarodowej, a także szerokimi perspektywami zatrudnienia dla absolwentów. Liczne atuty jednostki powodują, iż jest ona jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej pod względem liczebności studentów.

Wydział posiada własny budynek na terenie kampusu głównego Politechniki Warszawskiej, zlokalizowany przy ul. Nowowiejskiej 20. Bazę dydaktyczną jednostki tworzą dwa audytoria na 150 miejsc wraz z sześcioma salami wykładowymi po 50 miejsc i szesnastoma salami po 30 miejsc. Od 2002 roku placówka korzysta również z Laboratorium Wydziałowego mieszczącego się w Gmachu Starej Kotłowni, którego łączna powierzchnia to około 1000 mkw. Przestrzeń ta służy nie tylko jako pomieszczenie laboratoryjne, ale również wykorzystywana jest jako sala audytoryjna w czasie organizacji konferencji, sympozjów itp. Działalność dydaktyczna i badawcza Wydziału prowadzona jest również w 30 własnych laboratoriach i pracowniach komputerowych oraz laboratoriach zewnętrznych. Jednostka dysponuje własną biblioteką co stanowi atrakcyjną ofertę dla kandydatów na studia na tej uczelni w Warszawie.


Rekrutacja na Studia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW w Warszawie - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, analogicznie do większości cenionych polskich i zagranicznych uczelni wyższych, prowadzi kształcenie na studiach w systemie trójstopniowym:

 • I stopnia – studia inżynierskie dla kandydatów po maturze
 • II stopnia – studia magisterskie dla kandydatów posiadających dyplom studiów I stopnia
 • III stopnia – studia doktoranckie dla kandydatów posiadających dyplom magistra.

 • Rekrutacja na Wydziale prowadzona jest na trzy kierunki studiów. Są to: Ochrona Środowiska (studia stacjonarne I i II stopnia), Inżynieria Środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia) oraz Biogospodarka (studia stacjonarne I stopnia). Uzupełnienie oferty Wydziału stanowią studia stacjonarne inżynierskie i magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska, które prowadzone są w języku angielskim.

  Oferta edukacyjna WIBHiIŚ uwzględnia również kształcenie na kierunkach podyplomowych. Kandydaci mają do wyboru:

 • Ciepłownictwo i Ogrzewanie, Auditing Energetyczny
 • Informatykę i Zarządzanie w Ochronie Środowiska
 • Inżynierię Gazownictwa
 • Klimatyzację i chłodnictwo
 • Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
 • Uzdatnianie Wody, Oczyszczanie Ścieków i Unieszkodliwianie Odpadów
 • Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków
 • Komputerowe systemy zarządzania energią w obiektach budowlanych (BMS)
 • Zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania.
 • Identyfikację Hałasowo – Wibracyjnych Zagrożeń Środowiska, Studia międzywydziałowe SiMR i IS


 • Życie studenckie - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej

  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska wyróżnia się wyjątkowym środowiskiem do studiowania. Określenie to jest nawiązaniem do skróconej, tradycyjnej nazwy jednostki „Środowisko”. Dzięki niepowtarzalnej atmosferze panującej na wydziale możliwa jest pełna współpraca studentów i nauczycieli akademickich. Jej najważniejszymi elementami są:

  Współpraca z zagranicą
  Wydział zajmuje się prowadzeniem szeroko pojętej współpracy z podmiotami zagranicznymi. W jej ramach ośrodki realizują wspólne badania naukowe, projekty naukowo-badawcze i techniczne, a także zajmują się kwestiami związanymi z dydaktyką. Ogólne założenia współpracy opierają się na:

 • międzynarodowych programach studenckich i naukowo-dydaktycznych (Erasmus+, Athens) realizowanych z europejskim uczelniami wyższymi z krajów takich jak: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Turcja, Wielka Brytania i Włochy
 • kształceniu zagranicznych studentów w naszym kraju, a polskich studentów i pracowników naukowych poza naszymi granicami
 • podejmowaniu z licznymi podmiotami naukowymi i technicznymi bilateralnej, wielostronnej współpracy
 • organizacji i uczestnictwie w międzynarodowych wydarzeniach, takich jak seminaria oraz konferencje naukowe.

 • Efekt owocnej współpracy z innymi podmiotami widoczny jest we wspólnych badaniach, publikacjach naukowych, seminariach, konferencjach, praktykach oraz krótkoterminowych i długoterminowych stażach naukowych, z których korzystają studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi.

  Pracownicy naukowi Wydziału należą do Międzynarodowych Stowarzyszeń Naukowych, co sprzyja zawiązywaniu wspólnych kontaktów i wymianie doświadczeń związanych z badaniami naukowymi, publikacjami oraz programami nauczania.

  Indywidualizacja kształcenia
  Studenci spełniający wymogi Regulaminu Studiów mają możliwość studiowania zgodnie z indywidualnym programem studiów (IPS). Uczelnia umożliwia im również odbywanie części kształcenia w polskich i zagranicznych szkołach wyższych w ramach obowiązujących umów, a także realizacji praktyk zawodowych w placówkach zagranicznych zgodnie z międzynarodowym programie Erasmus+.

  Samorząd studencki
  Studenci kształcący się na WIBHiŚ mają możliwość aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez studenckie organizacje samorządowe, społeczne i sportowe oraz koła naukowe. W ramach wydziału funkcjonuje Samorząd Studencki, któremu przewodniczy Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. Jego zadaniem jest m.in. realizacja corocznych: otrzęsin I roku, wyborów Miss IŚ, zbiórki darów na rzecz domu dziecka, spotkań opłatkowych, wyjazdów turystycznych (narciarskich, rajdu wiosennego, obozu roku „0”), imprez klubowych, balu „połowinkowego”, pikniku „czerwcówka”, wyjść do teatru, juwenaliów oraz drzwi otwartych na wydziale.

  Studencki ruch naukowy
  Klasyczny proces dydaktyczny na Wydziale uzupełnia bogaty zasób kół naukowych. Ich działalność opiera się na: wykonywaniu przez studentów prac naukowych objętych grantami Rektora dla młodych naukowców, organizowaniu wyjazdów do obiektów technicznych, przygotowywaniu wyjazdów na Międzynarodowe Targi Instalacyjne w Poznaniu, organizowaniu akcji zbiórek surowców wtórnych, przygotowywaniu seminariów i kursów szkoleniowych, a także na aranżowaniu cyklów spotkań z absolwentami.

  Najważniejsze koła naukowe funkcjonujące w ramach Wydziału to:
  - Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa,
  - Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji,
  - Koło Naukowe Inżynierii Wodnej,
  - Koło Naukowe Inżynierii Gazownictwa,
  - Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji,
  - Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów NAVITAS
  - Koło Naukowe Meteorologii i Ochrony Atmosfery VOLTURNUS
  - Koło Naukowe Otwartego Oprogramowania,
  - Koło Naukowe Ochrony Środowiska.

  Dostęp do komputerów i internetu
  Studenci Wydziału eksploatują przeszło 300 komputerów PC, z czego część znajduje się w laboratoriach i pracowniach dydaktycznych. Zdecydowana większość komputerów posiada dostęp do internetu. Wydział udostępnia również studentom bezprzewodową sieć internetową, której zasięg obejmuje domy studenckie.


  Biblioteka Wydziałowa
  Na WIBHiIŚ działa Biblioteka Wydziałowa, która gromadzi zbiory (polskie, angielskie, niemieckie, francuskie i rosyjskie) dotyczące specjalności prowadzonych w ramach kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska. Zasoby biblioteczne obejmują około 50 tysięcy tomów książek oraz blisko 10 tysięcy woluminów czasopism. Wszyscy studenci i pracownicy uczelni mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni. System elektroniczny biblioteki udostępnia książki i czasopisma, a w tym. m.in. 200 tytułów z działu Environmental Sciences, 180 tytułów Meteorology & Climatology, a także 550 tytułów Environmental Enigineering. Co więcej studenci i pracownicy dzięki komputerom znajdującym się na domenie PW oraz zarejestrowanym komputerom domowym mają dostęp do pełnotekstowych baz CRC Press, ibuk.pl, Knovel, Referex Engineering, Science Direct, SpringerLink ebrary, EBSCOhost, Proquest oraz baz bibliograficzno-abstraktowych Compendex, CSA TRD, Wos, Scopus, Wiley InterScience.

  Praktyki zawodowe
  W czasie studiów inżynierskich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia) studenci biorą udział w kilkutygodniowych praktykach zawodowych. Realizowane są one w miesiącach wakacyjnych oraz w czasie ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach wykonawczych, eksploatacyjnych, projektowych oraz placówkach badawczych.

  Działalność organizacyjna studentów
  Studenci WIBHiIŚ uczestniczą w działaniach organizacji studenckich i społecznych, takich jak: STONA, BEST, NZS, AZS, SKPB, ESN, PW oraz Polski Klub Ekologiczny.

  Pomoc stypendialna
  Studenci kształcący się na Wydziale mają możliwość otrzymania szerokiego wachlarza świadczeń pomocy materialnej. Zasady ich przyznawania określa „Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej”. Pomoc materialna obejmuje osoby studiujące na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów. Fundusz pomocy materialnej przewiduje możliwość przyznania studentowi świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego i socjalnego zwiększonego,
 • stypendium za wyniki w nauce,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów wyróżniających się wysokimi wynikami sportowymi,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów wyróżniających się wysokimi wynikami artystycznymi,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

 • Dodatkową formę pomocy materialnej stanowią zapomogi, których celem jest wsparcie studentów w trudnych sytuacjach losowych. Poza wskazanymi formami pomocy wszyscy studenci maja możliwość ubiegania się o stypendium Ministra za wyniki w nauce lub sporcie, a także stypendia finansowane przez inne podmioty, np. Przedsiębiorstwo MPWiK w Warszawie, Stowarzyszenie BRATNIAK, Fundację im. M. Króla czy też o stypendium im. Haliny i Stefana Krzemińskich.

  Aktywność sportowa i kulturalna
  Studenci WIBHiIŚ biorą aktywny udział w zawodach sportowych. Wśród licznych dyscyplin objętych rywalizacją znajduje się piłka nożna, pływanie, wioślarstwo, koszykówka oraz siatkówka. Do dyspozycji studentów Wydział oddaje ogólnopolską bezę rekreacyjną i sportową uczelni. Przez trzy pierwsze lata studiów na Politechnice Warszawskiej wszyscy studenci mają możliwość udziału z zajęciach wychowania fizycznego, które obejmują m.in. siatkówkę, koszykówkę, pływanie, siłownię, piłkę nożną, tenis stołowy, aerobik, jazdę na nartach oraz wiele innych.

  Kilku studentów Wydziału należy do Chóru Politechniki Warszawskiej oraz Zespołu Pieśni i Tańca PW.